Nasze ZOO

Balony pierwszoklasistów w Mar­cali na Węgrzech

To nie­sa­mo­wita wia­do­mość! Ba­lo­ny wy­pusz­czo­ne 4 wrze­śnia przez u­czniów klas pierw­szych do­tar­ły wy­jąt­ko­wo da­le­ko. Dziś do­sta­li­śmy wia­do­mość e-mail od ro­dzi­ny Kon­tra z mia­sta Mar­cali na Wę­grzech, że ba­lo­ny zo­sta­ły zna­le­zio­ne wła­śnie tam. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my!

Czytaj dalej

Witamy w szkole!

Wa­kacje nie­stety do­bie­gły końca. Dziś spo­tka­li­śmy się w szko­le, aby roz­począć nowy rok szkol­ny. Wy­jąt­ko­wą o­pra­wę miał po­czą­tek nauki w kla­sach pierw­szych. Ucz­nio­wie u­czest­ni­czy­li w lek­cji bań­ko­logii. Zo­bacz­cie jak było wspa­niale!

Czytaj dalej

Uroczyste rozpoczęcie wakacji

Za­ję­cia szkol­ne za­koń­czone! Naj­wyż­sza pora na u­ro­czy­ste roz­poczę­cie wa­kacji. W Dwu­na­st­ce, tak jak w całej Pol­sce, u­cznio­wie o­de­bra­li dziś świa­dec­twa i na­gro­dy, tym samym koń­cząc naukę w roku szkol­nym 2022/2023. Dzi­siej­szą u­ro­czy­stość za­szczy­ci­li swoją o­bec­no­ścią go­ście: pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski – pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka oraz pani Hanna Litwin. Sz­kol­na u­ro­czy­stość stała się o­ka­zją do po­dzię­kowa­nia pani Han­nie za nie­zwy­kłą pomoc. Otóż była ona wo­lon­ta­riu­szem, a nadto do­brym du­chem, przej­ścio­wego punk­tu dla u­kra­iń­skich u­chodź­ców, który w u­bie­głym roku mie­ścił się w sa­lach gim­na­stycz­nych na­szej szko­ły. Pani Hanna Li­twin jest rów­nież au­tor­ką książ­ki o­pi­su­ją­cej ten trud­ny czas „Kro­ni­ka pierw­szego mie­sią­ca”.

Czytaj dalej

Kolejni absolwenci Dwunastki

Dziś Dwu­nast­ka wzbo­ga­ci­ła się o grono 123 ab­sol­wen­tów. Przed roz­da­niem świa­dectw, ósme klasy prze­ka­zały sztan­dar młod­szym ko­le­gom. Ucz­nio­wie za­pre­zen­to­wali rów­nież swoje u­zdol­nie­nia w śpie­wie, tańcu, a­kro­baty­ce i in­nych dys­cypli­nach. Wresz­cie na­de­szła długo o­cze­ki­wa­na chwi­la i świa­dectwa u­koń­cze­nia szko­ły tra­fi­ły do rąk na­szych ó­smo­kla­si­stów. Gra­tu­luje­my suk­ce­sów i ży­czymy po­wodze­nia na ko­lej­nych e­ta­pach e­du­ka­cji!

Czytaj dalej

XVI Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

Za­koń­czy­ły się XVI Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Sza­chach Szyb­kich. Dziś go­ści­liśmy wielu za­wod­ni­ków za­rów­no z Otwoc­ka, jak i spoza na­sze­go mia­sta. Nie za­brakło re­prezen­tantów Dwu­nast­ki. Milo jest nam po­in­for­mować, że zwy­cięz­cą tur­nie­ju w kla­sy­fi­kacji zo­stał Ja­ro­mir Zdze­ba, re­prezen­tant SP12. Ser­decz­nie gra­tu­luje­my wszyst­kim zwy­cięz­com, ale i tym, któ­rzy nie za­ję­li punk­to­wa­nych miejsc w tej szla­chet­nej dys­cypli­nie spor­towej. Dzię­ku­je­my or­ga­ni­zatorom: pani Annie Do­browol­skiej, pani Be­acie Sz­czę­śniak i panu Mar­ci­no­wi Do­browol­skie­mu. Dzię­ku­je­my ro­dzi­com za or­ga­ni­zację wspa­niałej ka­wiaren­ki dla u­czest­ni­ków oraz pie­kar­ni Wanda za pysz­ne cia­sta.

Wy­ni­ki tur­nie­ju do­stęp­ne są tutaj: www.chessarbiter.com

Czytaj dalej

Konkursy z sukcesami

Ga­brie­la Gru­cho­ła, u­czen­ni­ca klasy 8d jest lau­re­at­ką czte­rech kon­kur­sów che­micz­nych. Po­ni­żej pre­zen­tu­jemy fo­togra­fie i klu­czo­we in­for­ma­cje z u­ro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gród w naj­cie­kaw­szych kon­kur­sach.

Czytaj dalej

Bal klas ósmych

Osiem lat to bar­dzo długi czas. Upły­nął jed­nak tak szyb­ko. Taki pa­radoks. Do­pie­ro co ro­dzi­ce przy­pro­wa­dzi­li swoje małe po­cie­chy na roz­poczę­cie roku szkol­ne­go w kla­sie pierw­szej, a już damy i ka­wale­ro­wie w po­lone­zowym ko­rowodzie roz­poczy­na­ją o­stat­ni bal w szko­le pod­sta­wowej.

Ucz­nio­wie klas ó­smych Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go 3 czerw­ca wspól­ną za­bawą pod­su­mowa­li czas nauki w Dwu­na­st­ce. Ra­do­ści to­wa­rzy­szyły chwi­le wspo­mnień i re­flek­sja, że coś się koń­czy, aby roz­począł się nowy etap życia.

Czytaj dalej

Finał II edycji Konkursu Ortograficznego

Ucz­nio­wie klas siód­mych i ó­smych szkół pod­sta­wowych za­pro­sze­ni zo­sta­li do u­dzia­łu w II e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go. Na za­pro­sze­nie od­powie­dzia­ło 12 szkół z te­renu na­sze­go po­wia­tu, w któ­rych prze­pro­wa­dzono e­li­mina­cji szkol­ne. W marcu zaś, w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku, odbył się etap po­wia­towy kon­kursu. Ko­mi­sja wni­kliwie przej­rza­ła na­pi­sane przez u­czniów dyk­tan­da, któ­rych te­ma­ty­ka do­ty­czyła pięk­na na­sze­go po­wia­tu. 20 kwiet­nia progi o­twoc­kiej Dwu­nast­ki go­ści­ły na u­ro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gród lau­re­atów, na­uczy­cie­li oraz wła­dze po­wia­tu i mia­sta, a także spon­sorów. Warto rów­nież nad­mie­nić, że kon­kurs zo­stał wpi­sa­ny na listę za­wo­dów, które mogą być u­miesz­czo­ne na świa­dec­twie u­cznia koń­czą­ce­go szko­łę o­pu­bli­kowa­ną przez Ku­ra­to­rium Oświa­ty w War­szawie.

Czytaj dalej

Gabrysia z przepustką do liceum!

To ko­lej­ny już tytuł Lau­re­at­ki z che­mii, tym razem w pre­sti­żo­wym kon­kur­sie przed­mio­towym or­ga­ni­zowanym przez Ku­ra­to­rium Oświa­ty w War­szawie. Po­wyż­szy tytuł u­praw­nia Ga­bry­się do wy­bo­ru u­pra­gnio­ne­go li­ceum. Ko­lej­ny raz skła­damy gra­tu­lacje! To wiel­ki suk­ces, a za­razem zna­czą­ca ulga przy pro­ce­sie re­kru­ta­cji.

Gratulujemy!

Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że u­czen­ni­ca klasy 8d, Ga­brie­la Gru­cho­ła, zo­sta­ła lau­re­at­ką Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Wie­dzy Che­micz­nej dla Szkół Pod­sta­wowych or­ga­ni­zowanej przez Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski w Kra­ko­wie. Obo­wią­zu­jący na kon­kursie za­kres ma­te­riału w dużym stop­niu o­bej­mował pod­sta­wę pro­gra­mową dla szko­ły śred­niej. Dwa pierw­sze etapy u­cznio­wie pi­sa­li zdal­nie. W de­cy­du­ją­cej, trze­ciej czę­ści kon­kursu wzię­ły u­dział 174 osoby, spo­sród któ­rych wy­ło­niono 20 lau­re­atów. Ga­bry­sia u­zy­ska­ła piąty wynik w kraju! Je­steśmy dumni z o­sią­gnięć na­szej u­czen­ni­cy, tym bar­dziej, że to już jej drugi wy­gra­ny w tym roku kon­kurs z che­mii. Bę­dzie­my dzie­lić ra­dość z Ga­bry­sią pod­czas u­ro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gród na kra­kow­skim u­ni­wer­sy­tecie. Cała spo­łecz­ność na­szej szko­ły skła­da ser­decz­ne gra­tu­lacje!

Więcej artykułów…