Wydarzenia

Otwarci na nowe horyzonty

Za­koń­cze­nie nauki w szko­le za­my­ka pe­wien ważny okres w życiu mło­de­go czło­wie­ka. Dziś mury na­szej szko­ły o­pu­ścił ko­lej­ny rocz­nik u­czniów. Otwar­ci na nowe ho­ry­zon­ty po­że­gna­li na­uczy­cie­li oraz ko­le­żan­ki i ko­le­gów. Pora wy­ru­szyć w świat, świat nauki i zdo­by­wa­nia no­wych u­mie­jęt­no­ści. Gra­tu­lacje na­szym ab­sol­wen­tom zło­ży­ła dy­rek­tor szko­ły – Beata Szy­dłow­ska oraz dy­rek­tor Oświa­ty Miej­skiej w Otwoc­ku – Grze­gorz Mi­chal­czyk. My rów­nież wszyst­kim na­szym te­go­rocz­nym ab­sol­wen­tom gra­tu­luje­my u­koń­cze­nia Dwu­nast­ki i ży­czymy po­wodze­nia w na­stęp­nych, wy­ma­rzo­nych szko­łach.

 

 

fot.: Artur Wołoszynek

Drukuj E-mail