Rodzice

Informacje dot. rekrutacji do klas I i przedszkola

In­for­mu­je­my, że Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Za­rzą­dze­niem nr 15/2024 z dnia 29.01.2024 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2024/2025 do KLAS PIERWSZYCH pu­blicz­nych SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pro­wa­dzo­nych przez Mia­sto Otwock oraz Za­rzą­dze­niem nr 14/2024 z dnia 29.01.2024 o­kre­ślił ter­mi­ny przeprowadze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego, w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2024/2025 do pu­blicz­nych PRZEDSZKOLI i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wo­wych.

►►► Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola

►►► Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkoły podstawowej

Drukuj E-mail

Oferta dobrowolnego ubezpieczenia od NNW

Na proś­bę Rady Ro­dzi­ców po­ni­żej u­do­stęp­nia­my link do in­for­ma­cji o wy­bra­nej przez radę pro­pozy­cji do­browol­ne­go u­bezpieczenia u­czniów od na­stępstw nie­szczę­śliwych wy­pad­ków.

Skład­kę można o­pła­cić:

  • na stro­nie in­ter­neto­wej po­da­nej w in­for­ma­cji o ubezpieczeniu (link poniżej),
  • w szko­le, u przed­sta­wi­ciela u­bezpieczy­ciela, pod­czas wrześniowego zebrania,
  • w punk­cie znaj­du­ją­cym się przy ul. Spor­towej 4 lok 1.

►►► UBEZPIECZENIE ►►►

Drukuj E-mail

Jak wspierać dzieci w powrocie do szkoły

Po­ni­żej prze­ka­zu­jemy Pań­stwu po­rad­nik „Jak wspie­rać dzie­ci w po­wrocie do szko­ły” przy­go­towa­ny przez Po­wia­tową Po­rad­nię Psy­cho­logicz­no-Pe­da­go­gicz­ną w Otwoc­ku.

►►►PORADNIK►►►

Drukuj E-mail

Wpłaty za zagubiony klucz, identyfikator lub legitymację szkolną

ZGUBIONY KLUCZ DO SZAFKI

W przy­pad­ku za­gu­bie­nia klu­cza do szaf­ki, na­le­ży wpła­cić kwotę 18 zł na ra­chu­nek Rady Ro­dzi­ców:
Rada Ro­dzi­ców przy Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku,
14 1600 1462 1843 1592 4000 0001
W miej­scu na ko­re­spon­den­cje na­le­ży wpi­sać imię i na­zwi­sko u­cznia, klasę, nr szaf­ki i in­for­ma­cję, czy jest to szaf­ka na książ­ki, czy też na u­bra­nia.

Do­robiony klucz do szaf­ki w szat­ni od­bie­ra się u pani Iwony Sko­niecz­nej, szat­niarki.
Do­robiony klucz do szaf­ki na pod­ręcz­ni­ki od­bie­ra się u pani Marty Ma­to­sek.

ZGUBIONY IDENTYFIKATOR

W przy­pad­ku za­gu­bie­nia lub znisz­cze­nia i­den­ty­fika­tora, na­le­ży wpła­cić kwotę 14 zł na ra­chu­nek Rady Ro­dzi­ców:
Rada Ro­dzi­ców przy Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku,
14 1600 1462 1843 1592 4000 0001
W miej­scu na ko­re­spon­den­cje na­le­ży wpi­sać imię i na­zwi­sko u­cznia, klasę.

Nowy i­den­ty­fika­tor od­bie­ra się w se­kreta­riacie.

ZAGUBIONA LEGITYMACJA SZKOLNA

W przy­pad­ku ko­niecz­no­ści wy­ro­bie­nia du­pli­ka­tu le­gi­ty­ma­cji szkol­nej na­le­ży wpła­cić kwotę 9 zł na ra­chu­nek szko­ły:
Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 w Otwoc­ku,
45 8001 0005 2001 0008 0158 0004
W miejscu na korespondencję należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz „duplikat legitymacji”.

Za­gu­bie­nie le­gi­ty­ma­cji na­le­ży zgło­sić w se­kreta­riacie.
 

Drukuj E-mail

Informacje o ubezpieczeniu (2020/2021)

Poniżej można znaleźć informacje dotryczące ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2020/2021 wybranego przez Radę Rodziców. Zawarcie ubezpieczenia może się odbyć w formule on-line. Można również wybrać sposób tradycyjny, za pośrednictwem szkoły. W tym wypadku pomocą służą wychowawcy.

Zawarcie ubezpieczenia ON-LINE.

Informacje o ubezpieczeniu dla uczniów.

Jak zgłosić szkodę?

Formulaż zgloszenia roszczenia.

Powyższe dokumenty można pobrać i otworzyć w przeglądarce plików PDF, np. Adobe Reader.

Drukuj E-mail

Politechnika Warszawska dla uczniów

Po wielu la­tach przy­go­towań, na bazie naj­lep­szych świa­to­wych roz­wią­zań e-le­ar­nin­go­wych, wy­ko­rzystu­jąc in­fra­struk­turę Po­li­tech­niki War­szaw­skiej po­wstał por­tal POLin­fo.eu, który sta­wo­wi roz­wi­nię­cie zajęć PW Ju­nior, a któ­re­go celem jest za­in­spiro­wanie mło­dzie­ży do szer­szego po­zna­nia i lep­szego zro­zu­mie­nia przed­mio­tów ści­słych. POLin­fo.eu to przed­się­wzięcie u­ni­ka­to­we na skalę świa­to­wą, które łączy w sobie wiele e­lemen­tów.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2018/2019

Pro­si­my o za­po­znanie się z Za­rzą­dze­niem Ma­zo­wiec­kiego Ku­ra­to­ra Oświa­ty do­ty­czą­cym kon­kur­sów przed­mio­towych w roku szkol­nym 2018/2019 oraz har­mo­nogramem i pro­gra­mami tych kon­kur­sów.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Drukuj E-mail