Szkolne Koło Wolontariatu

Weź udział w akcji „Paczka na Kresy”

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu Dwu­nast­ki za­prasza do u­dzia­łu w Akcji „Pacz­ka na Kresy”, którą współ­or­ga­ni­zu­je Fun­da­cja Kresy w po­trze­bie – Po­la­cy Po­la­kom. Akcja skie­ro­wa­na jest do Po­la­ków miesz­ka­ją­cych za wschod­nią gra­ni­cą Pol­ski. Po­le­ga na zbiór­ce darów i fun­duszy prze­zna­czo­nych na świą­tecz­ne pacz­ki oraz prze­ka­zaniu ich Po­la­kom z Litwy i Ukra­iny. Jest o­ka­zją, żeby na­szym Ro­da­kom zmu­szo­nym przez hi­sto­rię do życia poza gra­ni­cami swo­je­go kraju, cier­pią­cych z po­wodu tę­sk­no­ty za Oj­czy­zną i bar­dzo czę­sto z po­wodu nie­do­stat­ku, pomóc w spo­sób ma­te­rial­ny, a także po­ka­zać, że o nich pa­mię­tamy i je­steśmy z nimi so­li­dar­ni.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Pomoc dla schroniska w Celestynowie

Dzię­ku­je­my raz jesz­cze za pomoc dla zwie­rząt ze schro­ni­sku w Ce­lesty­no­wie. W czwar­tek, 10 grud­nia, za­wieź­liśmy wszyst­kie ze­bra­ne we wrze­śniu i paź­dzier­niku dary dla pod­opiecz­nych. Obec­nie prze­by­wa tam 200 pie­sków i 20 kotów.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wyraz naszej pamięci

Człon­kowie Sz­kol­ne­go Koła Wo­lon­ta­riatu Dwu­nast­ki 20 paź­dzier­nika 2020 roku u­czest­ni­czy­li w akcji sprzą­ta­nia gro­bów na o­twoc­kim Cmen­ta­rzu Miej­skim. Dzię­ki za­an­gażo­waniu grupy wo­lon­ta­riu­szy udało im się do­prowa­dzić do po­rząd­ku około pięt­na­stu za­nie­dbanych gro­bów. Akcja zo­sta­ła zwień­czo­na wspól­ną mo­dli­twą za zmar­łych. Wró­ci­liśmy do domów w po­czu­ciu do­brze wy­ko­na­ne­go obowiąz­ku.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Pomóż bezdomnym zwierzętom!

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu or­ga­ni­zu­je pierw­szą akcję w tym roku, czyli zbiór­kę na rzecz zwie­rząt ze Schro­ni­ska dla Bez­dom­nych Zwie­rząt w Ce­lesty­no­wie. Zbie­ra­my karmę dla psów, róż­ne­go ro­dza­ju płyny do sprzą­ta­nia np. ga­bi­ne­tu we­tery­na­ryj­nego oraz miski na karmę. Dary pro­si­my przy­no­sić do sal 3A lub 16A. Każda pomoc się liczy! Warto pomóc, bo jak mó­wi­ła Bar­bara Bush „Każdy ma coś, co może dać innym”.

Drukuj E-mail