Historia szkoły

Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 w Otwoc­ku roz­poczę­ła swą dzia­łal­ność 1 wrze­śnia 1985 roku. Jej pierw­szym dy­rek­torem był pan Cze­sław Grzyb. Po nim tę funk­cję o­bej­mowa­li: pani Ur­szu­la Ma­tu­szew­ska i pani Ha­li­na Ostrow­ska. Od 1991 do 2002 roku dy­rek­torem szko­ły był pan An­drzej Sza­cił­ło.

W wy­ni­ku wy­bo­rów sa­mo­rzą­dowych w 2002 roku pan dy­rek­tor zo­stał wy­bra­ny Pre­zy­den­tem Mia­sta Otwoc­ka. W związ­ku z tym, od li­sto­pa­da 2002 roku, dy­rek­torem na­szej szko­ły została pani Da­nu­ta Szysz­ko. Obecnie, od 1 września 2017 roku, szkołą kieruje p. Beata Szydłowska.

Dnia 23 marca 2004 roku Rada Mia­sta Otwoc­ka Uchwa­łą nr XVI/158/04 na proś­bę uczniów i  na­uczy­cie­li po­sta­nowi­ła nadać Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku imię Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go. Ofi­cjal­na u­ro­czy­stość nadania i­mie­nia na­szej szko­le od­by­ła się 28 kwiet­nia 2005 roku i była po­łą­czona z u­ro­czy­stymi ob­choda­mi 20. rocz­ni­cy ist­nie­nia placówki.