Osiągnięcia przyrodnicze

 

Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Szkiełkiem i okiem”

Józefów, 26.02.2016

1. miejsce – Patrycja Sosnowska 6c, Anna Adamczyk 6c

2. miejsce – Bartosz Kaszubski 6b, Kacper Kwiatek 6d

3. miejsce – Julia Rączka 6d, Gabriela Owczarek 6d

Opieka: Beata Bany


Konkurs edukacyjny dla szkół „Nie każda żaba jest Księciem – konkurs o płazach i gadach”

Otwock, 18.11.2015

2. miejsce – Michał Joźwiak 6d

Opieka: Beata Bany


 

Osiągnięcia sportowe

 

Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w sprincie

Józefów, 24.05.2016

2. miejsce – Kacper Kaliński 6b

Opiekun: Igor Jaworski


Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym

Glinianka, 18.05.2016

2. miejsce – reprezentacja dziewcząt w składzie: Kornelia Penkul 6e, Hanna Kożuch 6e, Aleksandra Jarząbek 6c, Paulina Kander 6c, Izabela Oleksyn 6b, Jadwiga Fenik 5d, rez. Zofia Kożuch 5b

Opiekun: Anna Dobrowolska

3. miejsce – reperezentacja chłopców w składzie: Szymon Szablak 6c, Aleksy Głowala 6c, Jan Ignaciuk 6d, Błażej Łukaszewicz 6d, Kacper Kaliński 6b, Filip Strzelec 6e

Opiekun: Igor Jaworski


Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w trójboju lekkoatletycznym

Glinianka, 31.04.2016

1. miejsce – reprezentacja dziewcząt

3. miejsce – reprezentacja chłopców w składzie: Szymon Gaj 5b, Kacper Sitnik 4b, Michał Borowiec 4d, Olaf Każuch 4d, Dawid Kasprzak 4b


Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w szachach

Otwock, 27.04.2016

2. miejsce – drużyna w składzie: Łukasz Zbysiński 5c, Bartek Piskorski 5c, Przemysław Markowski 5c, Antoni Tomaszek 2f


Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w piłce nożnej chłopców

Karczew, 25.04.2016

2. miejsce – drużyna chłopców w składzie: Kacper Włoch 5c, Aleks Głowala 6c, Szymon Gaj 5b , Filip Brojek 6b, Jan Ignaciuk 6d, Hubert Sobociński 6d, Dominik Gręzak 6b, Hubert Rzeszotek 6c, Kacper Sitnik 4b

Opiekun: Anna Dobrowolska


Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w tenisie stołowym

Wiązowna, 15.04.2016

3. miejsce – drużyna dziewcząt w składzie: Aleksandra Rutkowska 5f, Anna Adamczyk 6c, Patrycja Sosnowska 6c

Opie­kun drużyny: Anna Dobrowolska

3. miejsce – drużyna chłopców w składzie: Kacper Włoch 5b, Łukasz Zbysiński 5d, Nikodem Milczarek 5f

Opiekun: Igor Jaworski


Turniej Wiosny w piłce nożnej na boisku „Orlik”

Otwock, 21.03.2016

3. miejsce – drużyna chłopców w składzie: Jan Ignaciuk 6d, Hubert Sobociński 6d, Aleksy Głowala 6c, Kacper Włoch 5d, Filip Brojek 6b, Michał Römer 6e, Karol Płochowski 6b, Kajetan Łypka 6a, Hubert Rzeszotek 6c, Jakub Reszka 6e, Kacper Celiński 6b

Statuetkę Króla Strzelców zdobył - Kacper Włoch 5d.

Opie­kun drużyny: Igor Jaworski


Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Ręcznej

Karczew, 16.03.2016

1. miejsce – drużyna dziewcząt

Opie­kun drużyny: Ewa Raczkowska


Powiatowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików o Puchar Wójta Gminy Wieliszew

Wieliszew, 20.02.2016

2. miejsce – Mateusz Plejznerowski 2f (reprezentant KS OSA Otwock)
2. miejsce – Grzegorz Gajdamowicz 2f (reprezentant KS OSA Otwock)
3. miejsce – Jakub Plejznerowski 1c (reprezentant KS OSA Otwock)


Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych w szachach

Warszawa-Wesoła, 21.11.2015

Złoty medal – Nikodem Sęk 6a

W mi­strzo­stwach wy­star­to­wało 90 dru­żyn z ca­łe­go Ma­zow­sza. Wśród nich byli rów­nież re­prezen­tan­ci Dwu­nast­ki w skła­dzie: Ma­te­usz Ćmoch 6a, Piotr Sobuś 6a, Ni­ko­dem Sęk 6a, Mi­le­na Ko­cięc­ka 3c. Dru­ży­na za­ję­ła 24. miej­sce, a Ni­ko­dem Sęk z wy­ni­kiem 7,5 punk­tów na 8 moż­li­wych na  trze­ciej sza­chow­ni­cy zdo­był złoty medal.

Wy­star­to­wał rów­nież II ze­spół w skła­dzie: Łu­kasz Zby­siń­ski 5c, Bar­tek Pi­skor­ski 5c, Antek To­ma­szek 2f i Maja Ko­wal­ska 3c. Ze­spół wy­wal­czył miej­sce 36.

Opie­kun ze­spo­łu: Anna Do­browol­ska


Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych

Karczew, 2.10.2015

2. miejsce – sztafeta chłopców w składzie: Kacper Włoch 5d, Kajetan Łypka 6a, Filip Głowacki 6d, Łukasz Zbysiński 5c, Błażej Łukaszewicz 6d, Mateusz Piasecki 6d, Aleksy Głowala 6c, Filip Głowacki 6d, Jan Ignaciuk 6d, Szymon Gaj 5b


Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych szkół podstawowych

Karczew, 29.09.2015

2. miejsce – Błażej Łukaszewicz 6d


Osiągnięcia artystyczne

 

Mazowiecki Turniej Tańca „Fast-Step”

maj–czerwiec 2016

1. miejsce: Amelia Włoch, Hanna Dzierba, Jan Szymański


Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Palma Wielkanocna” 2016

Warszawa, 19.03.2016

wyróżnienie: Magdalena Jaworska 5b, Julia Bartold 6e, Stanisław Gruza 6a


fot.: http://www.wck-wawer.pl


Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza Pisanka” 2016

Warszawa, 19.03.2016

2. miejsce: Cyprian Reda 4e
wyróżnienie: Jadwiga Fenik 5d


Międzyszkolny Konkurs Tańca

Warszawa Wesoła, 28.02.2016

Złote medale: Kamelia Krasuska 1c, Filip Suchanik 1c, Amelia Włoch 2h, Szymon Wagner 2g
Srebrny medal: Jan Szymański 2h
Brązowe medale: Sara Oleksiak 1d, Marta Bogusz 2c, Weronika Kowalik 1g, Dawid Ostałowski 1g, Daria Woźniak 1g, Kacper Więch 1a


Konkurs plastyczny „Otwock z historią” z okazji 100-lecia miasta

Otwock, luty 2016

2. miejsce – Aleksandra Głębocka 6b


Konkurs plastyczny „Rowerem po powiecie otwockim”

Otwock, 23.10.2015

1. miejsce – Magdalena Jaworska 5d
2. miejsce – Anna Sędzicka 5d


 

Osiągnięcia inne

 

XIX Edycja Konkursu „Apostoła”

Ołtarzew, 11.06.2016

1. miejsce dla najwszechstronniejszej wspólnoty

Opieka: ks. Ryszard Robakiewicz SAC


 

Osiągnięcia matematyczne


Konkurs „Matematycy na 6”

Otwock, 25.05.2016

1. miejsce: Karolina Pytlarczyk 5c, Hubert Sobociński 6c

3. miejsce: Jadwiga Fenik 5d

No images found.


 

Osiągnięcia humanistyczne


Ogólnopolski Konkurs Gramatyczny im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego

Warszawa, 7.05.2016

Dnia 7 maja 2016r. w Zespole Szkół Pijarskich w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego, w której wzięła udział  uczennica naszej szkoły Anna Adamczyk z kl. 6c. Ania uzyskała tytuł Finalisty II miejsca.

Wcześniej uczennica musiała zmierzyć się z trudnym testem obejmującym zagadnienia z nauki o języku (gramatyki, ortografii i interpunkcji) oraz biografii Onufrego Kopczyńskiego, autora pierwszego podręcznika gramatyki języka polskiego.  W finałowym etapie konkursu udział wzięło 103 uczestników z całej Polski.


Polonistyczny Konkurs Kuratoryjny

Emil­ka Kie­ren­ko z klasy 6e zo­sta­ła fi­na­list­ką wo­je­wódz­kiego etapu Kon­kur­su Po­loni­stycz­ne­go Szkół Pod­sta­wowych w roku szkol­nym 2015/2016. Emil­ka jako je­dy­na u­czen­ni­ca z o­twoc­kich szkół przy­stą­pi­ła do tego etapu kon­kur­su przed­mio­towego. Wszy­scy jej go­rą­co gra­tu­luje­my!