Przedświąteczna zbiórka w sklepie Lidl

Jak co roku nasze Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas włą­czy­ło się w XXIV Ogól­no­pol­ską Zbiór­kę Żyw­no­ści. W dniach 8-9 marca, w skle­pie Lidl przy ul. Gór­nej, 24 wo­lon­ta­riu­szy za­chę­cało klien­tów do po­dzie­lenia się dłu­go­ter­mi­nową żyw­no­ścią. Ze­bra­ne ponad 150 kg żyw­no­ści zo­sta­ło prze­zna­czo­ne dla dzie­ci ze Świe­tlicy Pro­fi­lak­tycz­no-Opie­kuń­czej w Świ­drze. Dzię­ku­je­my pra­cow­ni­kom skle­pu za przy­ję­cie, a o­fia­rodaw­com za hoj­ność.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Chorego

Z o­ka­zji Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go wo­lon­ta­riu­sze SKC od­wie­dzili 12 lu­te­go Dom Po­mocy Spo­łecz­nej dla osób nie­peł­no­spraw­nych w Otwoc­ku. W przy­ja­znej at­mos­fe­rze wo­lon­ta­riu­sze spo­tka­li się z pen­sjo­na­riu­szami pla­ców­ki, za­pre­zen­to­wali przy­go­towa­ny pro­gram ar­ty­stycz­ny. Na ko­niec roz­da­li ręcz­nie zro­bione kart­ki. To już ko­lej­ne, u­bo­ga­cają­ce, spo­tka­nie z miesz­kań­cami DPS-u. W dro­dze po­wrot­nej dzie­ci wstą­pi­ły do Sióstr Sz­kol­nych de Notre Dame i na ręce s. Prze­ło­żonej M. Na­tanaeli wrę­czy­li o­kolicz­no­ściowe kart­ki dla Sióstr. Taki pro­sty gest, a spra­wił wiele ra­do­ści.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Spotkanie opłatkowe SK Caritas

Zbli­ża­ją­ce się świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia były o­ka­zją do spo­tka­nia się wo­lon­ta­riu­szy SKC we wła­snym gro­nie, aby po­ła­mać się o­płat­kiem, pobyć ze sobą. Nie mogło tez za­brak­nąć wspól­nej za­bawy, która gdyby nie o­gra­ni­cze­nia cza­so­we mo­gła­by trwać do późna.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kokardy narodowe dla seniorów

Od­po­wia­dając na proś­bę or­ga­ni­zatorów Dnia Se­nio­ra w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas, przy­go­towa­li na tę o­ka­zję, ponad 50 biało-czer­wo­nych ko­kard na­ro­dowych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i z Libanu

Przez cały paź­dzier­nik u­cznio­wie na­szej szko­ły przy­no­si­li przy­bo­ry szkol­ne dla dzie­ci z Syrii i Li­ba­nu. Wszyst­kie dary, wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas spa­ko­wali, o­kle­ja­jąc pacz­ki ko­lorowy­mi ser­dusz­ka­mi. Ar­ty­ku­ły szkol­ne zo­sta­ły prze­wiezio­ne do Ca­ri­tas Pol­ska, a stam­tąd trans­por­tem lot­ni­czym, tra­fi­ły do na­szych nie­zna­nych braci i sióstr w Ch­ry­stu­sie.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Niedziele Misyjna

W nie­dzielę, 22 paź­dzier­nika, ob­chodzony był w Ko­ście­le 97. Świa­to­wy Dzień Mi­syj­ny pod  ha­słem „Misje ser­cem Ko­ścioła”. W Pol­sce Nie­dziela Mi­syj­na roz­poczy­na Ty­dzień Mi­syj­ny. Dla u­czcze­nia tego dnia u­cznio­wie z Dwu­nast­ki prze­bra­li się za dzie­ci re­prezen­tu­ją­ce wszyst­kie kon­ty­ne­nty, przy­no­sząc do oł­ta­rza sym­bo­licz­ne dary. Nie mogło rów­nież za­brak­nąć na­szych wo­lon­ta­riu­szy, któ­rzy za­an­gażo­wali się w czy­ta­nia mszal­ne i śpiew.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Barwy papieskie

W po­nie­dzia­łek, 16 paź­dzier­nika, na szkol­nych ko­ry­ta­rzach można było zo­ba­czyć u­czniów u­bra­nych w ko­lory żółto-białe. Dla­cze­go? W ten spo­sób pra­gnę­li­śmy u­pa­mięt­nić na­sze­go Wiel­kiego Ro­da­ka, który był nie tylko WSPANIAŁYM CZŁOWIEKIEM, ale pierw­szym w hi­sto­rii Ko­ścioła POLSKIM PAPIEŻEM.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Papieski – „Cywilizacja życia”

Już od 23 lat w Dzień Pa­pie­ski zbie­ra­ne są datki na fun­dusz sty­pen­dial­ny „Dzie­ło No­we­go Ty­siąc­le­cia”. W tym roku do zbiór­ki włą­czy­ło się SK Ca­ri­tas dzia­łają­ce przy na­szej szko­le. Wo­lon­ta­riu­sze kwe­sto­wa­li przy Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku, przy­czynia­jąc się do wspie­ra­nia e­du­ka­cji zdol­nej, ale u­bo­giej mło­dzie­ży.

Z o­ka­zji Dnia Pa­pie­skiego, na o­grodze­niu pa­rafial­nym, wo­lon­ta­riu­sze u­mie­ścili myśli św. Jana Pawła II, które w swo­jej tre­ści są wciąż ak­tu­al­ne.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Pielgrzymka do Niepokalanowa

Cz­ter­na­stu wo­lon­ta­riu­szy SK Ca­ri­tas, 3 paź­dzier­nika, po­je­cha­ło na piel­grzym­kę do Nie­po­ka­lanowa. W pro­gra­mie wy­jaz­du zna­lazło się zwie­dza­nie Mu­zeum św. Mak­sy­mi­liana Kolbe, celi św. Mak­sy­mi­liana Kolbe, Mu­zeum Po­żar­nic­twa oraz o­bej­rzenie Pa­no­ramy Ty­siąc­le­cia. W ka­pli­cy św. Mak­sy­mi­liana ks. Marek Więch SAC – du­cho­wy o­pie­kun koła, od­pra­wił Mszę św., dla wo­lon­ta­riu­szy. Pięk­na, sło­necz­ne po­goda, stą­pa­nie po miej­scu u­świę­co­nym ży­ciem i pracą św. Mak­sy­mi­liana była praw­dzi­wym darem Boga. Przed od­jaz­dem wo­lon­ta­riu­sze wstą­pi­liśmy na chwi­lę mo­dli­twy, do ka­pli­cy wie­czy­stej ad­o­racji Naj­święt­sze­go Sa­kramen­tu, aby pro­sić o bło­gosła­wień­stwo Boże na dal­szą służ­bę. Wszy­scy, pełni do­brych wspo­mnień, bez­piecz­nie po­wró­ci­li do Otwoc­ka.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Makulatura na cele charytatywne

Wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas przy­go­towa­li ma­ku­laturę szkol­ną do wy­wie­zienia na skup. Wszyst­kie stare pod­ręcz­ni­ki naj­pierw zo­sta­ły po­sor­towa­ne oraz po­pa­kowane w małe pacz­ki, a na­stęp­nie za­pako­wane do sa­mo­chodu. Sprze­da­no ponad 1300 kg, zy­sku­jąc na cele cha­ry­tatyw­ne 130 zł.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail