Dzień Chorego

1 marca wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas od­wie­dzili dom za­kon­ny dla star­szych sióstr w Otwoc­ku, gdzie z o­ka­zji Dnia Cho­re­go o­fia­rowali przy­go­towa­ne przez sie­bie kart­ki. Krót­kie spo­tka­nie z de­lega­cją Sióstr oraz wspól­na mo­dli­twa w za­kon­nej ka­pli­cy były wy­ra­zem na­szej wraż­li­wo­ści i pa­mię­ci o o­sobach cho­rych, star­szych.

W cza­sie trwa­ją­cej wojny na Ukra­inie nie mogło za­brak­nąć mo­dli­twy o za­prze­stanie dzia­łań wo­jen­nych i trwa­ły pokój w tym kraju. Spot­ka­nie choć krót­kie, spra­wi­ło wiele ra­do­ści, a Sio­stry po­dzi­wia­ły pięk­nie wy­ko­na­ne kart­ki.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Orszak Trzech Króli

„Dzień dziś we­so­ły” pod takim ha­słem 6 stycz­nia 2022 roku odbył się pierw­szy w Otwoc­ku Or­szak Trzech Króli. Nie mogło na nim za­brać u­czniów na­szej Dwu­nast­ki, z któ­rych więk­szość to wo­lon­ta­riu­sze SKC. Ubra­ni w błę­kit­ne pe­lery­ny wy­róż­nia­li się w tłu­mie u­czest­ni­ków. Nie zwa­żając na kapsy zi­mo­wej po­gody, do­tar­li­śmy się do Be­tlejem (któ­rym była scena w Parku Miej­skim), by u­czcić Na­ro­dzone­go Pana. 

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Spotkanie opłatkowe SK Caritas

4 stycz­nia wo­lon­ta­riu­sze na­sze­go SKC spo­tka­li się na Wi­gilii w domu SSND. Roz­poczę­ła się ona od wspól­ne­go ko­lę­dowa­nia i mo­dli­twy w za­kon­nej ka­pli­cy, a potem był czas na dzie­lenie się o­płat­kiem i spo­tka­nie przy stole. W ra­do­ści i świą­tecz­nej at­mos­fe­rze spę­dzi­liśmy dwie go­dzi­ny, dzi­wiąc się czemu ten czas tak szyb­ko pły­nie.

Drukuj E-mail

SK Caritas – listy do obrońców granic

Wdzięcz­ni Obroń­com na­szej wschod­niej gra­ni­cy u­cznio­wie SP 12, przy­go­towa­li karki z po­dzię­kowa­niami dla bo­ha­te­rów. Mamy na­dzie­ję, że te pro­ste słowa, pły­ną­ce z serca oraz mo­dli­twa będą wspar­ciem dla tych, któ­rzy z po­świe­ceniem trosz­czą się o nasze bez­pieczeń­stwo. A oto treść po­dzię­kowa­nia, na­szych wo­lon­ta­riu­szy SKC:

Dro­dzy Obroń­cy Na­szych Gra­nic!

Jako wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas pra­gnie­my wy­ra­zić wdzięcz­ność za Waszą od­wa­gę i po­świę­ce­nie dla na­sze­go kraju. Zda­je­my sobie spra­wę jak nie­bez­piecz­na jest to służ­ba, dla­te­go tym bar­dziej je­steśmy z Was dumni i wspie­ra­my Was naszą mo­dli­twą. Ży­czymy, aby kon­flikt jak naj­szyb­ciej się za­koń­czył i a­by­ście bez­piecz­nie mogli wró­cić do swo­ich bli­skich. Poz­dra­wiamy Was!

Kart­ki zo­sta­ły prze­sła­ne bez­płat­nie za po­śred­nic­twem Pocz­ty Pol­skiej, za co je­steśmy wdzięcz­ni.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Patron dobroci

6 grud­nia ob­chodzi­liśmy dzień św. Mi­ko­ła­ja – pa­tro­na do­broci. Z tej o­ka­zji po­słań­cy Świę­te­go, czę­sto­wa­li dzie­ci cu­kier­ka­mi, a pod­czas dłu­gich przerw a­niel­ski za­stęp ze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas pio­sen­ka­mi i tań­cem wpro­wa­dził ra­dość na na­szych szkol­nych ko­ry­ta­rzach. Niech ten nie­biań­ski en­tu­zjazm po­zosta­nie w nas jak naj­dłu­żej.

Przy­go­towu­jąc się do dnia św. Mi­ko­ła­ja u­cznio­wie klas 1–3 wy­ko­na­li nie­zwy­kłe prace pla­stycz­ne, z któ­rych zo­sta­ła wy­ko­na­na wy­sta­wa na dzień 6 grud­nia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

SK Caritas – zbiórka żywności

Już po raz trze­ci wo­lon­ta­riu­sze na­sze­go SKC wzię­li u­dział w Ogól­no­pol­skiej Zbiór­ce Żyw­no­ści Ca­ri­tas, która od­by­ła się w dniach 3–4 grud­nia na te­renie skle­pu Lidl w Otwoc­ku przy ul. Kra­szew­skiego. Pięt­na­stu wo­lon­ta­riu­szy SKC z Dwu­nast­ki, przy współ­pra­cy ze Świe­tlicą Sióstr Al­ber­ty­nek oraz Sz­ko­łą Pod­sta­wową „Stru­mie­nie” w Jó­ze­fo­wie, o­fiar­nie zbie­ra­ło żyw­ność na rzecz Cen­trum In­ter­wen­cji Kry­zyso­wej w Otwoc­ku. Je­steśmy wdzięcz­ni Kie­row­nic­twu su­per­mar­ketu Lidl oraz Pra­cow­ni­kom pla­ców­ki za współ­pra­cę a wszyst­kim Dar­czyń­com za ich hoj­ność.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Papieski

W pią­tek, 8 paź­dzier­nika, w na­szej szko­le można było wy­czuć świą­tecz­ny na­strój, a to dla­te­go, że ob­chodzi­liśmy XXI Dzień Pa­pie­ski. Te­go­rocz­nym ha­słem było „Nie lę­kaj­cie się”. Wielu u­czniów prze­bra­ło się w u­bra­nia w ko­lorze żół­tym i bia­łym. Pod­czas prze­rwy sły­chać było u­lubio­ną pieśń św. Jana Pawła II „Barkę”, a także inne pie­śni o pa­pie­żu w wy­ko­na­niu dzie­ci przy­go­towa­nych przez s. Olę. Oko­licz­no­ściowa de­ko­ra­cja przy­po­mi­na­ła, po­stać na­sze­go Wiel­kiego Ro­da­ka. Na o­grodze­niu szkol­nym zo­sta­ły roz­wie­szone wy­bra­ne wy­po­wie­dzi, myśli św. Jana Pawła II. Ufamy, że dla wielu, mi­ja­ją­cych naszą szko­łę osób, były one po­moc­ne w co­dzien­nym zma­ganiu się o dobro w życiu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Pokoju

Nasza szko­ła włą­czy­ła się w ob­chody Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju. Wo­lon­ta­riu­sze SKC wraz z in­ny­mi u­cznia­mi 21 wrze­śnia przy­go­towa­li o­kolicz­no­ścią de­ko­ra­cję. Na o­grodze­niu szkol­nym za­wi­sły go­łąb­ki po­koju, kwia­ty z na­pi­sem „pokój” w róż­nych ję­zy­kach oraz sen­ten­cje zna­nych ludzi na temat po­koju. Przez ty­dzień ta nie­co­dzien­na de­ko­ra­cja za­chę­cała do za­trzy­mania się i za­stano­wie­nia: W jaki spo­sób ja mogę przy­czyniać się do bu­do­wa­nia po­koju w swoim naj­bliż­szym o­tocze­niu?

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Gratulacje dla laureatki!

Pięć u­czen­nic z na­szej szko­ły wzię­ło u­dział II Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pla­stycz­nym „ŚWIĘTE SŁOWA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO” zor­ga­ni­zowanym przez Fun­da­cję „Bo­War­to”. Za­daniem u­czest­ni­ków było wy­ko­na­nie pla­katu do wy­bra­nej myśli Sługi Bo­że­go. Cie­szy­my się, że spo­śród ponad 900 na­de­słanych prac ko­mi­sja na­gro­dzi­ła II miej­scem pracę na­szej u­czen­nicy Alek­san­dry Ko­len­kiewicz z kl. 7g. Uro­czy­stość wrę­cze­nia na­gród od­by­ła się 22 czerw­ca w spe­cjal­nym na­mio­cie przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­szawie. W pro­gra­mie spo­tka­nia o­prócz wrę­cze­nia na­gród lau­re­atom zna­lazło się rów­nież zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem Mu­zeum Jana Pawła II i Pry­ma­sa Wy­szyń­skie­go, które znaj­du­je się w ko­pu­le Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail