Aktualności

Zakończenie roku szkolnego

W pią­tek, 25 czerw­ca 2021 roku od­bę­dzie się za­koń­cze­nie roku szkol­ne­go. Ucz­nio­wie spo­tka­ją się w szko­le we­dług po­niż­sze­go gra­fi­ku.

godz. 9.00 – duża sala gimnastyczna
klasy: 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

godz. 9.00 – boisko zielone
klasy: 7a, 7c, 7d, 7f

godz. 9.00 – boisko czerwone
klasy: 7g, 7h, 6a, 6b

godz. 9.00 – boisko niebieskie
klasy: 6c, 6d, 6e, 6g

godz. 10.00 – boisko zielone
klasy: 5a, 5b, 5c

godz. 10.00 – boisko czerwone
klasy: 4a, 4b, 4c

godz. 10.00 – boisko niebieskie
klasy: 3a, 3b, 3c

godz. 11.00 – boisko czerwone
klasy: 2a, 2b, 2c, 2d

godz. 11.00 – boisko niebieskie
klasy: 1a, 1b, 1c

Uwaga! W przy­pad­ku nie­sprzy­ja­jacych wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych u­cznio­wie spo­tka­ją się z wy­cho­waw­cami w sa­lach lek­cyj­nych. Ro­dzi­ce nie mogą wcho­dzić do bu­dyn­ku szko­ły! Do­ty­czy to rów­nież za­koń­cze­nia roku dla klas ó­smych.

In­for­mu­je­my rów­nież, że Pa­rafia Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go (ul. Że­rom­skiego 6) za­prasza na Mszę św. z o­ka­zji za­koń­cze­nia roku szkol­ne­go w czwar­tek, 24 czerw­ca 2021 roku, o godz. 18.00.

Drukuj E-mail

Komunikat dla rodziców i uczniów

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi Roz­porzą­dze­nia Mi­nistra Edu­ka­cji i Nauki z dnia 5 li­sto­pa­da 2020 r. zmie­nia­ją­cego roz­porzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go o­gra­ni­cze­nia funk­cjo­nowa­nia jed­no­stek sys­te­mu o­świa­ty w związ­ku z za­po­bie­ganiem, prze­ciw­dzia­łaniem i zwal­czaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1960) po­czy­na­jąc od po­nie­dział­ku, 9 li­sto­pa­da 2020 r. do 29 li­sto­pa­da 2020 r. zo­sta­ją za­wie­szo­ne za­ję­cia sta­cjo­nar­ne dla u­czniów klas 1–3 we wszyst­kich o­twoc­kich szko­łach pod­sta­wowych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Nauczanie zdalne w kl. 4–8

Zgod­nie z de­cy­zją Mi­nister­stwa Edu­ka­cji i Nauki u­cznio­wie klas 4–8 szkół pod­sta­wowych prze­cho­dzą na naukę zdal­ną. Nowe za­sady funk­cjo­nowa­nia szko­ły wejdą w życie od po­nie­dział­ku, 26 paź­dzier­nika i będą obowią­zy­wa­ły do nie­dzieli, 8 li­sto­pa­da. Przedsz­ko­le i klasy 1–3 będą funk­cjo­nowa­ły bez zmian.

Lek­cje będą pro­wa­dzone wy­łącz­nie na plat­for­mie TEAMS, zgod­nie z do­tych­cza­sowym pla­nem.

O spo­sobie wy­po­życze­nia kom­pu­te­rów u­czniom, zgod­nie z za­po­trze­bowaniem zgło­szonym do wy­cho­waw­ców klas, po­in­for­mu­je­my w po­nie­dzia­łek.

Drukuj E-mail

Plac zabaw i boiska zamknięte

In­for­mu­je­my, że ze wzglę­du na pro­wa­dzone przy szko­le prace bu­dow­la­ne zwią­za­ne z ter­mo­moder­ni­za­cję bu­dyn­ku, plac zabaw i bo­iska będą nie­czyn­ne dla miesz­kań­ców. Za u­trud­nie­nia prze­pra­szamy. Za­praszamy już wkrót­ce, po za­koń­cze­niu in­we­sty­cji.

Drukuj E-mail

Półtora roku patronatu nad pomnikiem „Katyń – 1940”

14 kwiet­nia 2019 r., pod­czas u­ro­czy­sto­ści zor­ga­ni­zowanej przez na­uczy­cie­li i u­czniów Ze­spo­łu Szkół im. Ks. Ste­fa­na Kard. Wy­szyń­skie­go w Kar­cze­wie, nasza szko­ła prze­ję­ła rocz­ny pa­tro­nat nad po­mnikiem „Katyń – 1940”. 29 wrze­śnia 2020 roku pa­tro­nat zo­stał prze­ka­zany spo­łecz­no­ści Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go nr 1 im. K. I. Gał­czyń­skie­go w Otwoc­ku.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail