Aktualności

Bezpłatny obiad

Źródło: www.sxc.hu Rzą­do­wy pro­gram po­mocy pań­stwa w za­kre­sie do­ży­wia­nia u­moż­li­wia przy­zna­nie bez­płat­nego po­sił­ku mię­dzy in­ny­mi u­czniom do mo­men­tu u­koń­cze­nia nauki w szko­le po­nad­gim­nazjal­nej. Pomoc w po­sta­ci go­rą­ce­go po­sił­ku może być przy­zna­na, je­żeli dochód na osobę w ro­dzi­nie nie prze­kra­cza 150 % kry­te­rium do­chodowego.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail