Aktualności

Bezpłatny obiad

Źródło: www.sxc.hu Rzą­do­wy pro­gram po­mocy pań­stwa w za­kre­sie do­ży­wia­nia u­moż­li­wia przy­zna­nie bez­płat­nego po­sił­ku mię­dzy in­ny­mi u­czniom do mo­men­tu u­koń­cze­nia nauki w szko­le po­nad­gim­nazjal­nej. Pomoc w po­sta­ci go­rą­ce­go po­sił­ku może być przy­zna­na, je­żeli dochód na osobę w ro­dzi­nie nie prze­kra­cza 150 % kry­te­rium do­chodowego.

We­dług Roz­porzą­dze­nia Pre­zesa Rady Mi­nistrów z dnia 17 lipca 2012 roku w spra­wie zwe­ry­fi­ko­wa­nych kry­te­riów do­chodowych oraz kwot świad­czeń pie­nięż­nych z po­mocy spo­łecz­nej wspo­mnia­ne kry­te­rium do­chodowe wy­no­si 456 zł. Wnio­ski o przy­zna­nie bez­płat­nego po­sił­ku na­le­ży kie­ro­wać do wła­ści­we­go dla miej­sca za­miesz­kania gmin­ne­go o­środ­ka po­mocy spo­łecz­nej. W Otwoc­ku jest to Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Sosonowej 4.

Drukuj E-mail