Aktualności

Zakończenie roku szkolnego

W dniu za­koń­cze­nia roku szkol­ne­go świa­dec­twa będą wy­da­wane u­czniom lub ro­dzi­com wg po­niż­sze­go har­mo­nogramu na bo­iskach szkol­nych (dwa sta­no­wi­ska na każ­dym bo­isku). W przy­pad­ku desz­czo­wej po­gody świa­dec­twa będą wy­da­wane w sze­ściu róż­nych drzwiach do szko­ły. Uwaga! Nie ma obowiąz­ku od­bioru świa­dec­twa w wy­zna­czo­nym ter­mi­nie. Świa­dec­twa można bę­dzie o­de­brać w szko­le w ter­mi­nie póź­niej­szym lub we wrze­śniu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Po­ni­żej po­da­je­my in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wa­kacyj­nych dy­żu­rów w przed­szko­lach pro­wa­dzonych przez Mia­sto Otwock oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia podczas zgłoszenia. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywają się w dniach od 15 do 19 czerwca 2020 roku.

Informacja o terminach dyżurów

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu

Drukuj E-mail

Przedszkole wznawia działalność 25 maja

UM Otwoc­ka in­for­mu­je, że pu­blicz­ne przed­szko­la i żło­bek w na­szym mie­ście wzno­wią dzia­łal­ność, wg wy­tycz­nych re­żi­mu sa­ni­tar­ne­go, od dn. 25 maja.

 

Drukuj E-mail