Aktualności

Zakończenie roku szkolnego

W dniu za­koń­cze­nia roku szkol­ne­go świa­dec­twa będą wy­da­wane u­czniom lub ro­dzi­com wg po­niż­sze­go har­mo­nogramu na bo­iskach szkol­nych (dwa sta­no­wi­ska na każ­dym bo­isku). W przy­pad­ku desz­czo­wej po­gody świa­dec­twa będą wy­da­wane w sze­ściu róż­nych drzwiach do szko­ły. Uwaga! Nie ma obowiąz­ku od­bioru świa­dec­twa w wy­zna­czo­nym ter­mi­nie. Świa­dec­twa można bę­dzie o­de­brać w szko­le w ter­mi­nie póź­niej­szym lub we wrze­śniu.

25 czerwca 2020 r. (czwartek)Główne wejście do szkoły – odbiór świadectwa i katy zdrowia za pokwitowaniem
kl. 8a - godz. 17.00
kl. 8b - godz. 17.30
kl. 8d - godz. 18.00
kl. 8e - godz. 18.30

26 czerwca 2020 r. (piątek)
Boisko zielone
godz. 9.00 - kl. 2a, kl. 2b
godz. 9.45 - kl. 2c, kl. 3a
godz. 10.30 - kl. 4c, kl. 5a
godz. 11.15 - kl. 5g, kl. 6a
godz. 12.00 - kl. 6h, kl. 7a

Boisko czerwone
godz. 9.00 - kl. 1a, kl.1b
godz. 9.45 - kl. 3b, kl. 3c
godz. 10.30 - kl. 5b, kl. 5c
godz. 11.15 - kl. 6c, kl. 6d
godz. 12.00 - kl. 7b, kl. 7c

Boisko niebieskie
godz. 9.00 - kl. 1c, kl. 1d
godz. 9.45 - kl. 4a, kl. 4b
godz. 10.30 - kl. 5d, kl. 5e
godz. 11.15 - kl. 6f, kl. 6g
godz. 12.00 - kl. 7d, kl. 7e

Uwaga! Uczniowie oczekują na odebranie świadectwa w odległościach większych niż 1,5 m, w maseczkach. Uczniowie klas 8 przychodzą z własnymi długopisami.

Pa­rafia Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go za­prasza na Mszę św. na za­koń­cze­nie roku szkol­ne­go w pią­tek, o godz. 18.00 (z za­cho­waniem prze­pi­sów sa­ni­tar­nych obowią­zu­jących w ko­ściołach).

Drukuj E-mail