Wydarzenia

Bal klas ósmych

Osiem lat… wy­da­wało się, że to tak długo. Mi­nę­ło jed­nak jak chwi­la, no może jak dwie chwi­le. Do­pie­ro co po­zna­li­śmy się pod­czas lek­cji bań­ko­logii, do­pie­ro co ba­lo­ny pierw­sza­ków u­le­cia­ły w niebo, a dziś bal wień­czą­cy naukę w szko­le pod­sta­wowej. Po­pa­trz­cie – z tych ma­lu­chów, przy­pro­wa­dzonych za rękę przez ro­dzi­ców, wy­ro­śli nam wspa­niali ab­sol­wen­ci!

 

Drukuj E-mail