Nasze ZOO

Wyniki konkursu ortograficznego

Wyniki i podsumowanie III edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Otwockiego

29 lu­te­go 2024 roku w na­szej szko­le od­by­ły się e­li­mina­cje po­wia­towe III e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych. Razem z przed­sta­wi­cielami Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 wzię­li u­dział u­cznio­wie z dwu­na­stu szkół. W eliminacjach szkol­nych u­czest­ni­czy­ło w sumie 126 osób, w eliminacjach po­wia­towych 41 osób.

Komisja konkursowa oceniła prace i wyłoniła następujących zwycięzców:

W kategorii klas siódmych:

I miejsce – Maja Gąsiewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku  (101,75 pkt)

II miejsce – Kornelia Dębska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku (97,5 pkt)

III miejsce – Pola Maciąg ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie (97,25 pkt)

W kategorii klas ósmych:

I miejsce – Jagoda Żelazko ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku (100,5 pkt)

II miejsce ex aequo – Paulina Chojnowska i Patrycja Papis ze Szkoły Podstawowej w Celestynowie (99 pkt)

III miejsce – Agata Wronikowska ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku (94 pkt)

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz Opiekunom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy serdecznie do dalszej współpracy.

Laureatów konkursu i Opiekunów zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród 11 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00.

 

Organizatorki konkursu: Hanna Basek, Renata Balcerzak