Nasze ZOO

Wyniki etapu powiatowego

7 kwiet­nia 2022 roku w na­szej szko­le od­by­ły się e­li­mina­cje po­wia­towe I e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kursu Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych. Razem z przed­sta­wi­cielami SP12 wzię­li u­dział u­cznio­wie z dzie­wię­ciu szkół. W e­li­mina­cjach szkol­nych u­czest­ni­czy­ło w sumie 147 osób, w e­li­mina­cjach po­wia­towych 27 osób.

Ko­mi­sja kon­kur­sowa o­ce­ni­ła prace i wy­ło­ni­ła na­stę­pu­ją­cych zwy­cięz­ców:

W ka­te­go­rii klas siód­mych:

 • I miej­sce – Szy­mon Ka­wul­ski SP12 w Otwoc­ku 106 pkt
 • II miej­sce – Pola Ci­chec­ka SP w Sta­rej Wsi 103,5 pkt
 • III miej­sce – Mi­cha­lina Gru­dziń­ska SP12 w Otwoc­ku 102,5 pkt

W ka­te­go­rii klas ó­smych:

 • I miej­sce – Zofia Sędek SP12 w Otwoc­ku 118 pkt
 • II miej­sce – Alek­san­dra Bu­dzisz SP w Sta­rej Wsi 112,5 pkt
 • III miej­sce – Na­talia Bębas SP w Sta­rej Wsi 112 pkt

Wszyst­kim u­czest­ni­kom kon­kur­su dzię­ku­je­my za u­dział oraz ży­czymy po­wodze­nia w dal­szym przy­swa­janiu zasad or­togra­ficz­nych i in­ter­punk­cyj­nych.

Czytaj dalej

Wyniki etapu szkolnego

W szkol­nym e­ta­pie Kon­kur­su wzię­ło u­dział 39 u­czniów z klas ó­smych i siód­mych. Naj­lep­sze wy­ni­ki o­sią­gnę­li niżej wy­mie­nieni u­cznio­wie i to Oni będą re­prezen­to­wać Naszą Sz­ko­łę w e­ta­pie po­wia­towym:

 • klasy ósme: Zofia Sędek (119,5 pkt) i Julia Skal­ska (118 pkt);
 • klasy siód­me: Szy­mon Ka­wul­ski (108 pkt) i Mi­cha­lina Gru­dziń­ska (104,5 pkt).

Ser­decz­nie gra­tu­luje­my i ży­czymy ko­lej­nego suk­ce­su!

W czwar­tek, 7 kwiet­nia br., o godz. 10.00 od­bę­dzie się finał I e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go.

Nowe terminy konkursu

Sza­now­ni Pań­stwo,
po­da­je­my nowe ter­mi­ny Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go:

 • Etap I kon­kursu to e­li­mina­cje szkol­ne od­bę­dą się w szko­łach ma­cie­rzy­stych w dniu 10 marca 2022 roku, o go­dzi­nie 10.00;
 • Etap II kon­kursu to e­li­mina­cje po­wia­towe od­bę­dą się w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku w dniu 7 kwiet­nia 2022 roku, o go­dzi­nie 10.00;
 • Finał, o­głosze­nie wy­ni­ków i wrę­cze­nie na­gród od­bę­dzie się 28 kwiet­nia o go­dzi­nie 10.00 w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go.

Czytaj dalej

Zmiana terminu konkursu

Sza­now­ni Pań­stwo,
w związ­ku z wpro­wa­dze­niem trybu zdal­ne­go na­uczania je­steśmy zmu­sze­ni zmie­nić ter­min Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o tytuł Mi­strza Po­wia­tu Otwoc­kie­go.

W za­leż­no­ści od roz­woju sy­tu­acji pan­de­micz­nej i wa­run­ków na­uczania o po­pra­wionym har­mo­nogramie dzia­łań kon­kur­sowych po­in­for­mu­je­my Pań­stwa.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Ser­decz­nie za­praszamy do u­dzia­łu w I e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla uczniów klas siód­mych i ó­smych szkół pod­sta­wowych.

 • I etap kon­kur­su sta­no­wią e­li­mina­cje we­wnątrz­sz­kol­ne, ma­ją­ce na celu wy­ło­nie­nie do e­li­mina­cji po­wia­towych czte­rech naj­lep­szych re­prezen­ta­ntów: dwóch z klas siód­mych i dwóch z klas ó­smych. Ter­min wspól­ny dla wszyst­kich u­czest­ni­ków 16 lu­te­go 2022 roku, go­dzi­na 9.00
 • II etap kon­kur­su to e­li­mina­cje po­wia­towe, które od­bę­dą się w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku w dniu 9 marca 2022 roku, go­dzi­na 9.00.

Tekst dyk­tan­da o­bej­mie trud­no­ści or­togra­ficz­ne i in­ter­punk­cyj­ne, zna­jo­mość zasad or­togra­ficz­nych. Uczest­ni­cy zo­bowią­za­ni są do za­brania ze sobą pióra lub dłu­go­pi­su.

Zgło­sze­nia pro­si­my kie­ro­wać do na­uczy­cie­li ję­zy­ka pol­skie­go, do 28 stycz­nia 2022 roku (do piąt­ku). Ser­decz­nie za­praszamy!

ZAŁĄCZNIKI:

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że w tym roku szkol­nym Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 w Otwoc­ku or­ga­ni­zu­je Po­wia­towy Kon­kurs Or­to­gra­ficz­ny o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych szkół pod­sta­wowych. Tekst dyk­tan­da od­wołu­je się do hi­sto­rii i kul­tury na­sze­go po­wia­tu, a u­czest­ni­cy muszą wy­ka­zać się sze­ro­ką wie­dzą z za­kre­su or­togra­fii i in­ter­punk­cji oraz u­mie­jęt­no­ścią za­sto­sowania jej w prak­ty­ce. Mamy na­dzie­ję, że chęt­nych nie za­brak­nie! Sz­cze­gó­ły wkrót­ce!

Mamy za­szczyt o­głosić, że Pa­tro­nat Ho­norowy nad kon­kur­sem ob­ję­li:

 • Ma­zo­wiec­ki Ku­ra­tor Oświa­ty,
 • Sta­ro­stwo Po­wia­towe w Otwoc­ku,
 • Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Ja­ro­sław Mar­giel­ski,
 • poseł Bo­że­na Że­la­zow­ska,
 • Po­wia­towa Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na w Otwoc­ku.