Nasze ZOO

Wyniki konkursu ortograficznego

Wyniki i podsumowanie III edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Otwockiego

29 lu­te­go 2024 roku w na­szej szko­le od­by­ły się e­li­mina­cje po­wia­towe III e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych. Razem z przed­sta­wi­cielami Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 wzię­li u­dział u­cznio­wie z dwu­na­stu szkół. W eliminacjach szkol­nych u­czest­ni­czy­ło w sumie 126 osób, w eliminacjach po­wia­towych 41 osób.

Czytaj dalej

Ter­mi­narz Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Otwockiego (Puchar Starosty Otwockiego).

Terminarz Konkursu:

 • zgło­sze­nie szkół do u­dzia­łu w Kon­kur­sie – do 18 grud­nia 2023 roku;
 • prze­ka­zanie tek­stu dyk­tan­da i kart pocz­tą e­lek­tro­nicz­ną do szkół – 9 stycz­nia 2024 roku;
 • etap szkol­ny – 12 stycz­nia 2024 roku, go­dzi­na 9:00;
 • do­star­cze­nie pro­tokołów z etapu szkol­ne­go i zgody na prze­twa­rzanie da­nych o­sobowych oraz wy­ko­rzysta­nie wi­ze­run­ku – 8 lu­te­go 2024 roku;
 • etap po­wia­towy – 29 lu­te­go 2024 roku, go­dzi­na 9:00;
 • po­wia­domie­nie szkół o wy­ni­kach Kon­kur­su – 21 marca 2024 roku;
 • wrę­cze­nie na­gród lau­re­atom – 11 kwiet­nia 2024 roku, o go­dzi­nie 10:00.
   

Organizatorki Konkursu:
Hanna Basek:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Balcerzak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiadomości oraz pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj dalej

Wyniki konkursu ortograficznego

Ko­mi­sja kon­kur­sowa II e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych o­ce­ni­ła prace i wy­ło­ni­ła na­stę­pu­ją­cych zwy­cięz­ców:

W ka­te­go­rii klas ó­smych:

1. miej­sce: Da­ni­lo Ja­ko­vl­je­vić (109,5 pkt) Spo­łecz­na Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 96 im. Św. Ro­dzi­ny w Otwoc­ku,

2. miej­sce: We­ro­ni­ka Ko­wa­lik (108 pkt) Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku,

3. miej­sce ex aequo (105,25 pkt): We­ro­ni­ka Pie­lak Sz­ko­ła Ppd­sta­wo­wa im. Jana Pawła II w So­bie­niach-Je­zio­rach, Nela Su­chec­ka Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 6 im. Mi­chała E. An­driol­le­go w Otwoc­ku, Pa­try­cja Szy­mań­ska Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 6 im. Mi­chał E. An­driol­le­go w Otwoc­ku, An­to­ni Ko­wal­czyk Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 1 im. Wła­dy­sława Rey­mon­ta w Otwoc­ku.

W ka­te­go­rii klas siód­mych:

1. miej­sce: Ja­go­da Że­laz­ko (104,5 pkt) Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 6 im. Mi­chał E. An­driol­le­go w Otwoc­ku,

2. miej­sce: Eryk Po­nia­tow­ski (104 pkt) Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku,

3. miej­sce: Szy­mon Gnia­dek (100 pkt) Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku.

Wszyst­kim bar­dzo ser­decz­nie gra­tu­luje­my i za­praszamy lau­re­atów z po­loni­stycz­nymi o­pie­ku­na­mi na u­ro­czy­ste wrę­cze­nie na­gród 20 kwiet­nia 2023 roku, o godz. 10.00 do Sz­ko­ły Pod­sta­wowj nr 12 im. K. Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku.

Etap powiatowy konkursu ortograficznego

Już w czwar­tek, 16 marca 2023 roku, o godz. 9.00 od­bę­dzie się w Szko­le Pod­sta­wowej nr 12 etap po­wia­towy II e­dy­cji Po­wia­to­we­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wiatu Otwoc­kie­go.

Weź­mie w nim u­dział mło­dzież z klas siód­mych i ó­smych z 13 po­wia­to­wych szkół. O Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii po­wal­czy 39 u­czniów. SP12 re­prezen­tu­ją: Eryk Po­nia­tow­ski, Szy­mon Gnia­dek, Na­talia Ko­nar­ska i We­ro­ni­ka Ko­wa­lik.

Wy­ni­ki po­zna­my 20 kwiet­nia, o godz. 10.00 pod­czas u­ro­czy­ste­go wrę­cze­nia na­gród lau­re­atom.

Trzy­ma­my kciuki za na­szych u­czniów. Niech zwy­ciężą naj­lepsi! Po­wodze­nia!

Konkurs ortograficzny – zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Otwockiego (Puchar Starosty Otwockiego).

Terminarz Konkursu:

 • zgłoszenie szkół do udziału w Konkursie – do 27 stycznia 2023 roku (załącznik 1);
 • przekazanie tekstu dyktanda i kart pocztą elektroniczną do szkół – 7 lutego 2023 roku;
 • etap szkolny – 9 lutego 2023 roku, godzina 9:00;
 • dostarczenie protokołów z etapu szkolnego (załącznik 3) i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik 2) – 2 marca 2023 roku;
 • etap powiatowy – 16 marca 2023 roku, godzina 9:00;
 • wręczenie nagród laureatom – 20 kwietnia 2023 roku, godzina 10:00.

Organizatorki Konkursu:
Hanna Basek:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Balcerzak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiadomości oraz pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAŁĄCZNIKI: