Wydarzenia

Finał i wręczenie nagród w konkursie ortograficznym

Dzi­siaj od­by­ła się Gala III e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go. Go­ści­liśmy Ho­norowych Spon­sorów tego przed­się­wzięcia: Sta­ro­stę Po­wia­tu Otwoc­kie­go – Krzysz­to­fa Sz­cze­giel­nia­ka, Pre­zy­den­ta Mia­sta Otwoc­ka – Ja­ro­sława Mar­giel­skiego, Dy­rek­tor Po­wia­towej Bi­blio­te­ki Pu­blicz­nej w Otwoc­ku – Annę Bie­lic­ką, Pre­zesa Za­rzą­du Banku Spół­dziel­czego w Otwoc­ku – Ro­ber­ta Pi­sko­rza oraz Dy­rek­tora Oświa­ty Miej­skiej w Otwoc­ku – Grze­go­rza Mi­chal­czy­ka.

Dy­rek­tor szko­ły Beata Szy­dłow­ska ser­decz­nie po­dzię­kowa­ła za u­fun­do­wa­ne na­gro­dy dla lau­re­atów Kon­kur­su, po­gra­tu­lowała tak wspa­niałych wy­ni­ków Uczest­ni­kom i Nau­czy­cie­lom, na­stęp­nie Szy­mon Gnia­dek od­czy­tał tekst dyk­tan­da. Galę u­świet­nił wy­stęp mło­dych, u­ta­len­to­wanych ar­ty­stów z na­szej szko­ły: Kasi Kraw­czyk, Mi­cha­ła Ły­si­ka, Ani Ka­sprzak, Oli Ko­łodziej i Na­talii Czwoj­dziń­skiej.

Ser­decz­nie gra­tu­luje­my wszyst­kim lau­re­atom, a zwłasz­cza tym, któ­rzy za­ję­li pierw­sze miej­sca: Mai Gą­siew­skiej ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 1 w Otwoc­ku (kl. 7) i  Ja­go­dzie Że­laz­ko ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 6 w Otwoc­ku (kl. 8). Z peł­ny­mi wy­ni­ka­mi Kon­kur­su można się za­po­znać w o­fi­cjal­nym ko­mu­ni­ka­cie.

Drukuj E-mail