Nasze ZOO

Postaw na Słońce!

Nasza grupa „Eco­Volt” ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku przy­stą­pi­ła do pro­jek­tu e­du­ka­cyj­nego „Po­staw na Słoń­ce”. W ra­mach pro­jek­tu po­sze­rzy­li­śmy swoją wie­dzę w za­kre­sie Od­na­wial­nych Źró­deł Ener­gii. Do­wie­dzieliśmy się o spo­sobach wy­twa­rzania e­ner­gii, ich wpły­wie na śro­dowi­sko, spo­łecz­nych skut­kach za­nie­czysz­czania śro­dowi­ska i zmia­nach kli­ma­tycz­nych oraz pro­ble­mach z wy­czer­pywa­niem się su­row­ców, z któ­rych e­ner­gia jest po­zy­ski­wa­na. Po­zna­li­śmy od­na­wial­ne źró­dła e­ner­gii, ich e­fek­tyw­ność e­ner­getycz­ną, sy­tu­ację Pol­ski w tym ob­sza­rze w sto­sun­ku do in­nych kra­jów oraz moż­li­wo­ści wspar­cia fi­nan­so­we­go dla mikroin­sta­lacji OZE. Na­stęp­nie o­pra­cowali­śmy re­ferat do­ty­czą­cy fo­towol­ta­iki.

Czytaj dalej

Finał I Powiatowego Konkursu Ortograficznego

W czwar­tek, 28 kwiet­nia, w na­szej szko­le odbył się u­ro­czy­sty finał I e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o tytuł Mi­strza Po­wia­tu Otwoc­kie­go. Lau­re­aci o­trzy­ma­li dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we z rąk Sta­ro­sty Otwoc­kie­go p. Krzysz­to­fa Sz­cze­giel­nia­ka, Wi­ce­prezy­den­ta Mia­sta Otwoc­ka p. Pawła Walo oraz Dy­rek­tor Po­wia­towej Bi­blio­te­ki Pu­blicz­nej p. Anny Bie­lic­kiej. Swą o­bec­no­ścią za­szczy­cił nas rów­nież Dy­rek­tor Oświa­ty Miej­skiej p. Grze­gorz Mi­chal­czyk.

Ser­decz­nie gra­tu­luje­my zwy­cięz­com i ich na­uczy­cie­lom oraz za­praszamy do u­dzia­łu w na­stęp­nych e­dy­cjach kon­kur­su.

Czytaj dalej

Wyniki etapu powiatowego

7 kwiet­nia 2022 roku w na­szej szko­le od­by­ły się e­li­mina­cje po­wia­towe I e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kursu Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych. Razem z przed­sta­wi­cielami SP12 wzię­li u­dział u­cznio­wie z dzie­wię­ciu szkół. W e­li­mina­cjach szkol­nych u­czest­ni­czy­ło w sumie 147 osób, w e­li­mina­cjach po­wia­towych 27 osób.

Ko­mi­sja kon­kur­sowa o­ce­ni­ła prace i wy­ło­ni­ła na­stę­pu­ją­cych zwy­cięz­ców:

W ka­te­go­rii klas siód­mych:

 • I miej­sce – Szy­mon Ka­wul­ski SP12 w Otwoc­ku 106 pkt
 • II miej­sce – Pola Ci­chec­ka SP w Sta­rej Wsi 103,5 pkt
 • III miej­sce – Mi­cha­lina Gru­dziń­ska SP12 w Otwoc­ku 102,5 pkt

W ka­te­go­rii klas ó­smych:

 • I miej­sce – Zofia Sędek SP12 w Otwoc­ku 118 pkt
 • II miej­sce – Alek­san­dra Bu­dzisz SP w Sta­rej Wsi 112,5 pkt
 • III miej­sce – Na­talia Bębas SP w Sta­rej Wsi 112 pkt

Wszyst­kim u­czest­ni­kom kon­kur­su dzię­ku­je­my za u­dział oraz ży­czymy po­wodze­nia w dal­szym przy­swa­janiu zasad or­togra­ficz­nych i in­ter­punk­cyj­nych.

Czytaj dalej

Wyniki etapu szkolnego

W szkol­nym e­ta­pie Kon­kur­su wzię­ło u­dział 39 u­czniów z klas ó­smych i siód­mych. Naj­lep­sze wy­ni­ki o­sią­gnę­li niżej wy­mie­nieni u­cznio­wie i to Oni będą re­prezen­to­wać Naszą Sz­ko­łę w e­ta­pie po­wia­towym:

 • klasy ósme: Zofia Sędek (119,5 pkt) i Julia Skal­ska (118 pkt);
 • klasy siód­me: Szy­mon Ka­wul­ski (108 pkt) i Mi­cha­lina Gru­dziń­ska (104,5 pkt).

Ser­decz­nie gra­tu­luje­my i ży­czymy ko­lej­nego suk­ce­su!

W czwar­tek, 7 kwiet­nia br., o godz. 10.00 od­bę­dzie się finał I e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go.

Nowe terminy konkursu

Sza­now­ni Pań­stwo,
po­da­je­my nowe ter­mi­ny Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go:

 • Etap I kon­kursu to e­li­mina­cje szkol­ne od­bę­dą się w szko­łach ma­cie­rzy­stych w dniu 10 marca 2022 roku, o go­dzi­nie 10.00;
 • Etap II kon­kursu to e­li­mina­cje po­wia­towe od­bę­dą się w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku w dniu 7 kwiet­nia 2022 roku, o go­dzi­nie 10.00;
 • Finał, o­głosze­nie wy­ni­ków i wrę­cze­nie na­gród od­bę­dzie się 28 kwiet­nia o go­dzi­nie 10.00 w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go.

Czytaj dalej

Informacje dot. rekrutacji do klas I i przedszkola

In­for­mu­je­my, że Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Za­rzą­dze­niem nr 18/2022 z dnia 25.01.2022 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2022/2023 do KLAS PIERWSZYCH pu­blicz­nych SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pro­wa­dzo­nych przez Mia­sto Otwock oraz Za­rzą­dze­niem nr 17/2022 z dnia 25.01.2022 o­kre­ślił ter­mi­ny przeprowadze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego, w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2022/2023 do pu­blicz­nych PRZEDSZKOLI i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wo­wych.

►►► Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola

►►► Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkoły podstawowej

Szkolne zoo w telewizji

Na­szym szkol­nym zoo za­in­te­reso­wała się re­dak­cja pro­gra­mu „Te­lezwierz”. Nie­daw­no od­wie­dzili nas z ka­me­rą. Owo­cem tej wi­zy­ty są dwa filmy. Jeden u­ka­zał się 26 stycz­nia na an­te­nie TVP3 we wspo­mnia­nym, bar­dzo sym­pa­tycz­nym pro­gra­mie „Te­lezwierz”. Drugi mo­gli­śmy o­glą­dać w całym kraju, po­nie­waż za­pre­zen­to­wany zo­stał 27 stycz­nia w pro­gra­mie in­for­ma­cyj­nym „Te­leexpress”. Filmy można zo­ba­czyć nadal na stro­nach in­ter­neto­wych obu pro­gra­mów lub po­ni­żej.Więcej artykułów…