Nasze ZOO

Wpłaty za posiłki uczniów zerówki i przedszkola

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za całodzienne wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (w tym kl. „0”) wynosi 11,50 zł.

Miesięczna stawka żywieniowa dla uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi:
styczeń: 22 dni x 11,50 zł = 253,00 zł
luty: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
marzec: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
kwiecień: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
maj: 20 dni x 11,50 zł = 230,00 zł
czerwiec: 20 dni x 11,50 zł = 230,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

Czytaj dalej

Obiady dla uczniów klas 1–8

 

Informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za jeden obiad dla uczniów szkoły wynosi 5,50 zł.

Miesiączna stawka żywinowa dla uczniów klas 1-8 wynosi:
styczeń: 12 dni x 5,50 zł = 66,00 zł
luty: 21 dni x 5,50 zł = 115,50 zł
marzec: 19 dni x 5,50 zł = 104,50 zł
kwiecień: 20 dni x 5,50 zł =110,00 zł
maj: 14 dni x 5,50 zł = 77,00 zł
czerwiec: 14 dni x 5,50 zł = 77,00 zł

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

Czytaj dalej

Dwunastka świętuje Boże Narodzenie

Ten o­stat­ni, przed­świą­tecz­ny dzień był w na­szej szko­le wy­jąt­ko­wy. Wszy­scy od­święt­nie u­bra­ni, u­śmiech­nię­ci i ser­decz­ni, ży­czyli sobie wza­jem­nie we­so­łych świąt. Nie­zwy­kłą, świą­tecz­ną at­mos­fe­rę zbu­do­wa­ły rów­nież ja­seł­ka wy­sta­wio­ne przez u­czniów pod o­pie­ką s. Syl­wii i pani Ka­tarzy­ny Zyg­munt. Nie za­brakło też czasu na spo­tka­nia w kla­sach, przy świą­tecz­nych sto­łach.

Czytaj dalej

Odsłonięcie tablicy z Koziołkiem

Dwu­nast­ka go­ści­ła w grud­niu pana Wie­sława Ryl­skie­go, ar­ty­stę me­ta­lo­plasty­ka. Pan Wie­sław, wraz ze swoją zmar­łą żoną Sa­bi­ną, jest fun­da­to­rem mie­dzia­nej ta­bli­cy przed­sta­wiają­cej Ko­zioł­ka Ma­toł­ka, bo­ha­te­ra ko­mik­sów, któ­rych au­to­rem jest pa­tron na­szej szko­ły – Kor­nel Ma­ku­szyń­ski. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ten wspa­niały dar. Dzię­ki pań­stwu Ryl­skim, ta­bli­ca cie­szy oczy i przy­po­mi­na jed­nego z naj­bar­dziej wy­ra­zi­stych bo­ha­te­rów Ma­ku­szyń­skiego.

Czytaj dalej

A w Dwunastce już świąteczna atmosfera

Do każ­de­go za­kąt­ka na­szej szko­ły wlewa się coraz śmie­lej świą­tecz­na at­mos­fe­ra. W każ­dym nie­mal miej­scu po­ja­wi­ły się bo­żona­rodze­niowe i zi­mo­we de­ko­ra­cja. Po­pa­trz­cie sami. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy na­praco­wali się, by Dwu­nast­ka wy­glą­da­ła tak wspa­niale.

Czytaj dalej

Od stycznia nowe stawki za żywienie

In­for­mu­je­my, że od 1.01.2024 wzro­śnie wy­so­kość staw­ki ży­wie­nio­wej i wy­nie­sie:

 • za jeden obiad dla u­czniów 1-8: 5,50 zł;
 • za ca­ło­dzien­ne wy­żywie­nie w od­dzia­łach przed­szkol­nych (w tym kl. „0”): 11,50 zł.

Ter­mi­narz Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Otwockiego (Puchar Starosty Otwockiego).

Terminarz Konkursu:

 • zgło­sze­nie szkół do u­dzia­łu w Kon­kur­sie – do 18 grud­nia 2023 roku;
 • prze­ka­zanie tek­stu dyk­tan­da i kart pocz­tą e­lek­tro­nicz­ną do szkół – 9 stycz­nia 2024 roku;
 • etap szkol­ny – 12 stycz­nia 2024 roku, go­dzi­na 9:00;
 • do­star­cze­nie pro­tokołów z etapu szkol­ne­go i zgody na prze­twa­rzanie da­nych o­sobowych oraz wy­ko­rzysta­nie wi­ze­run­ku – 8 lu­te­go 2024 roku;
 • etap po­wia­towy – 29 lu­te­go 2024 roku, go­dzi­na 9:00;
 • po­wia­domie­nie szkół o wy­ni­kach Kon­kur­su – 21 marca 2024 roku;
 • wrę­cze­nie na­gród lau­re­atom – 11 kwiet­nia 2024 roku, o go­dzi­nie 10:00.
   

Organizatorki Konkursu:
Hanna Basek:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Balcerzak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiadomości oraz pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj dalej

Trzecie balony wylądowały na Słowacji

Ko­lej­na wspa­niała wia­do­mość do­ty­czą­ca ba­lo­nów na­szych pierw­sza­ków. 9 wrze­śnia wy­lą­do­wa­ły na Sło­wa­cji, w małej miej­sco­wo­ści Žem­bero­vce. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my pani Evie Ki­likovej, która w i­mie­niu swo­ich ro­dzi­ców prze­sła­ła nam tę in­for­ma­cję.

Czytaj dalej

Balony pierwszoklasistów w Mar­cali na Węgrzech

To nie­sa­mo­wita wia­do­mość! Ba­lo­ny wy­pusz­czo­ne 4 wrze­śnia przez u­czniów klas pierw­szych do­tar­ły wy­jąt­ko­wo da­le­ko. Dziś do­sta­li­śmy wia­do­mość e-mail od ro­dzi­ny Kon­tra z mia­sta Mar­cali na Wę­grzech, że ba­lo­ny zo­sta­ły zna­le­zio­ne wła­śnie tam. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my!

Czytaj dalej

Więcej artykułów…