Nasze ZOO

A w Dwunastce już świąteczna atmosfera

Do każ­de­go za­kąt­ka na­szej szko­ły wlewa się coraz śmie­lej świą­tecz­na at­mos­fe­ra. W każ­dym nie­mal miej­scu po­ja­wi­ły się bo­żona­rodze­niowe i zi­mo­we de­ko­ra­cja. Po­pa­trz­cie sami. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy na­praco­wali się, by Dwu­nast­ka wy­glą­da­ła tak wspa­niale.

Czytaj dalej

Od stycznia nowe stawki za żywienie

In­for­mu­je­my, że od 1.01.2024 wzro­śnie wy­so­kość staw­ki ży­wie­nio­wej i wy­nie­sie:

 • za jeden obiad dla u­czniów 1-8: 5,50 zł;
 • za ca­ło­dzien­ne wy­żywie­nie w od­dzia­łach przed­szkol­nych (w tym kl. „0”): 11,50 zł.

Ter­mi­narz Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Otwockiego (Puchar Starosty Otwockiego).

Terminarz Konkursu:

 • zgło­sze­nie szkół do u­dzia­łu w Kon­kur­sie – do 18 grud­nia 2023 roku;
 • prze­ka­zanie tek­stu dyk­tan­da i kart pocz­tą e­lek­tro­nicz­ną do szkół – 9 stycz­nia 2024 roku;
 • etap szkol­ny – 12 stycz­nia 2024 roku, go­dzi­na 9:00;
 • do­star­cze­nie pro­tokołów z etapu szkol­ne­go i zgody na prze­twa­rzanie da­nych o­sobowych oraz wy­ko­rzysta­nie wi­ze­run­ku – 8 lu­te­go 2024 roku;
 • etap po­wia­towy – 29 lu­te­go 2024 roku, go­dzi­na 9:00;
 • po­wia­domie­nie szkół o wy­ni­kach Kon­kur­su – 21 marca 2024 roku;
 • wrę­cze­nie na­gród lau­re­atom – 11 kwiet­nia 2024 roku, o go­dzi­nie 10:00.
   

Organizatorki Konkursu:
Hanna Basek:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Balcerzak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiadomości oraz pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj dalej

Trzecie balony wylądowały na Słowacji

Ko­lej­na wspa­niała wia­do­mość do­ty­czą­ca ba­lo­nów na­szych pierw­sza­ków. 9 wrze­śnia wy­lą­do­wa­ły na Sło­wa­cji, w małej miej­sco­wo­ści Žem­bero­vce. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my pani Evie Ki­likovej, która w i­mie­niu swo­ich ro­dzi­ców prze­sła­ła nam tę in­for­ma­cję.

Czytaj dalej

Balony pierwszoklasistów w Mar­cali na Węgrzech

To nie­sa­mo­wita wia­do­mość! Ba­lo­ny wy­pusz­czo­ne 4 wrze­śnia przez u­czniów klas pierw­szych do­tar­ły wy­jąt­ko­wo da­le­ko. Dziś do­sta­li­śmy wia­do­mość e-mail od ro­dzi­ny Kon­tra z mia­sta Mar­cali na Wę­grzech, że ba­lo­ny zo­sta­ły zna­le­zio­ne wła­śnie tam. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my!

Czytaj dalej

Witamy w szkole!

Wa­kacje nie­stety do­bie­gły końca. Dziś spo­tka­li­śmy się w szko­le, aby roz­począć nowy rok szkol­ny. Wy­jąt­ko­wą o­pra­wę miał po­czą­tek nauki w kla­sach pierw­szych. Ucz­nio­wie u­czest­ni­czy­li w lek­cji bań­ko­logii. Zo­bacz­cie jak było wspa­niale!

Czytaj dalej

Uroczyste rozpoczęcie wakacji

Za­ję­cia szkol­ne za­koń­czone! Naj­wyż­sza pora na u­ro­czy­ste roz­poczę­cie wa­kacji. W Dwu­na­st­ce, tak jak w całej Pol­sce, u­cznio­wie o­de­bra­li dziś świa­dec­twa i na­gro­dy, tym samym koń­cząc naukę w roku szkol­nym 2022/2023. Dzi­siej­szą u­ro­czy­stość za­szczy­ci­li swoją o­bec­no­ścią go­ście: pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski – pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka oraz pani Hanna Litwin. Sz­kol­na u­ro­czy­stość stała się o­ka­zją do po­dzię­kowa­nia pani Han­nie za nie­zwy­kłą pomoc. Otóż była ona wo­lon­ta­riu­szem, a nadto do­brym du­chem, przej­ścio­wego punk­tu dla u­kra­iń­skich u­chodź­ców, który w u­bie­głym roku mie­ścił się w sa­lach gim­na­stycz­nych na­szej szko­ły. Pani Hanna Li­twin jest rów­nież au­tor­ką książ­ki o­pi­su­ją­cej ten trud­ny czas „Kro­ni­ka pierw­szego mie­sią­ca”.

Czytaj dalej

Kolejni absolwenci Dwunastki

Dziś Dwu­nast­ka wzbo­ga­ci­ła się o grono 123 ab­sol­wen­tów. Przed roz­da­niem świa­dectw, ósme klasy prze­ka­zały sztan­dar młod­szym ko­le­gom. Ucz­nio­wie za­pre­zen­to­wali rów­nież swoje u­zdol­nie­nia w śpie­wie, tańcu, a­kro­baty­ce i in­nych dys­cypli­nach. Wresz­cie na­de­szła długo o­cze­ki­wa­na chwi­la i świa­dectwa u­koń­cze­nia szko­ły tra­fi­ły do rąk na­szych ó­smo­kla­si­stów. Gra­tu­luje­my suk­ce­sów i ży­czymy po­wodze­nia na ko­lej­nych e­ta­pach e­du­ka­cji!

Czytaj dalej

XVI Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

Za­koń­czy­ły się XVI Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Sza­chach Szyb­kich. Dziś go­ści­liśmy wielu za­wod­ni­ków za­rów­no z Otwoc­ka, jak i spoza na­sze­go mia­sta. Nie za­brakło re­prezen­tantów Dwu­nast­ki. Milo jest nam po­in­for­mować, że zwy­cięz­cą tur­nie­ju w kla­sy­fi­kacji zo­stał Ja­ro­mir Zdze­ba, re­prezen­tant SP12. Ser­decz­nie gra­tu­luje­my wszyst­kim zwy­cięz­com, ale i tym, któ­rzy nie za­ję­li punk­to­wa­nych miejsc w tej szla­chet­nej dys­cypli­nie spor­towej. Dzię­ku­je­my or­ga­ni­zatorom: pani Annie Do­browol­skiej, pani Be­acie Sz­czę­śniak i panu Mar­ci­no­wi Do­browol­skie­mu. Dzię­ku­je­my ro­dzi­com za or­ga­ni­zację wspa­niałej ka­wiaren­ki dla u­czest­ni­ków oraz pie­kar­ni Wanda za pysz­ne cia­sta.

Wy­ni­ki tur­nie­ju do­stęp­ne są tutaj: www.chessarbiter.com

Czytaj dalej

Więcej artykułów…