Wydarzenia

Jubileuszowa 10. Akademia Talentów Dwunastki

W Po­wia­towym Mło­dzie­żowym Domu Kul­tury od­by­ła się 9 maja Ju­bi­le­uszo­wa 10. Aka­de­mia Ta­len­tów Dwu­nast­ki. Było nad­zwy­czaj­nie. Nasi u­cznio­wie za­pre­zen­to­wali swoje pasje, a wśród nich grę na for­te­pia­nie, gi­ta­rze, a­kro­baty­kę, teatr tańca, balet, sztucz­ki kar­ciane, pokaz cu­kier­niczy, jazdę na rol­kach, ka­rate i prace pla­stycz­ne. Nie za­wie­dli ab­sol­wen­ci: Mi­le­na So­liń­ska świet­nie za­pre­zen­to­wała ta­niec w stylu mo­dern i jazz, a Maja Dzier­żaw­ska razem z przy­ja­ciół­mi z Uni­wer­sy­tetu Mu­zycz­ne­go Fryderyka Cho­pi­na wy­ko­na­li I cz. Te­rzet­to op. 74 An­to­ni­na Dvořáka. Były to nie­sa­mo­wite prze­ży­cia! Na ko­niec wszy­scy o­bec­ni mogli skosz­tować pysz­ne­go tortu, który u­fun­do­wa­ła Pie­kar­nia Wanda. Rów­nież ro­dzi­ce dzię­ki swoim ku­li­nar­nym i or­ga­ni­zacyj­nym ta­len­tom spra­wi­li, że każdy mógł w ka­wiaren­ce za­spo­koić pra­gnie­nie i zjeść coś słod­kie­go. Wiel­kim za­an­gażo­waniem wy­ka­zali się wo­lon­ta­riu­sze Nasza mło­dzież jest cu­dow­na!

Drukuj E-mail