Wydarzenia

Niech żyją wakacje!

Cał­kiem nagle i nie­spo­dziewa­nie za­koń­czył się rok szkol­ny – chyba wielu z nas wła­śnie tak po­my­śla­ło. Tak, tak, to praw­da – ko­niec lekcji i po­czą­tek wa­kacji stały się rze­czy­wi­sto­ścią. Dziś pod­su­mowa­li­śmy dzie­sięć mie­się­cy nauki. Każdy uczeń wró­cił do domu ze świa­dec­twem, a wy­róż­nie­ni z me­da­lem lub drob­nym u­po­min­kiem. Wszyst­kim, za­rów­no u­czniom, jak i na­uczy­cie­lom, ser­decz­nie gra­tu­luje­my i ży­czymy u­da­ne­go wy­po­czyn­ku. Do zo­ba­cze­nia 2 wrze­śnia!

 

fot.: Artur Wołoszynek

Drukuj E-mail