Wydarzenia

Dwunastka świętuje Boże Narodzenie

Ten o­stat­ni, przed­świą­tecz­ny dzień był w na­szej szko­le wy­jąt­ko­wy. Wszy­scy od­święt­nie u­bra­ni, u­śmiech­nię­ci i ser­decz­ni, ży­czyli sobie wza­jem­nie we­so­łych świąt. Nie­zwy­kłą, świą­tecz­ną at­mos­fe­rę zbu­do­wa­ły rów­nież ja­seł­ka wy­sta­wio­ne przez u­czniów pod o­pie­ką s. Syl­wii i pani Ka­tarzy­ny Zyg­munt. Nie za­brakło też czasu na spo­tka­nia w kla­sach, przy świą­tecz­nych sto­łach.

Drukuj E-mail