Nasze ZOO

ŚW. Mikołaj odwiedził szkołę

6 grud­nia był wy­jąt­ko­wym dniem w na­szej szko­le. Odwie­dził nas nie­co­dzien­ny gość – św. Mi­ko­łaj. W at­mos­fe­rze ra­do­ści, ze śpie­wem „Idzie dobry świę­ty” od­wie­dził on naj­młod­szych u­czniów na­szej szko­ły, ob­da­rowu­jąc ich u­po­min­ka­mi. Dzie­ci nie tylko o­cze­ki­wa­ły pre­zen­tów, ale rów­nież same chcia­ły spra­wić ra­dość Mi­ko­łajowi wrę­cza­jąc mu laur­ki, śpie­wa­jąc dla niego pio­sen­ki. Do star­szych klas przy­były roz­śpie­wa­ne i roz­tań­czone „śnie­żyn­ki do­broci” przy­no­sząc słod­kie po­zdrowie­nia od św. Mi­ko­łaja. Do każ­de­go cu­kier­ka było do­łą­czone „dobre słowo od św. Mi­ko­łaja”. Pią­tek w na­szej był praw­dzi­wym świę­tem do­broci i ra­do­ści.

Czytaj dalej

Dzień cudów

Dzień Cudów, czyli Mi­ko­łaj­ki klasy 4c: de­lega­cja tej klasy przed­sta­wi­ła kla­so­we ja­seł­ka w Domu Po­mocy Spo­łecz­nej w Otwoc­ku. To była prze­pięk­na i wzru­sza­ją­ca lek­cja dla nas wszyst­kich. Były chwi­le za­du­my i łzy szczę­ścia! Brawa dla Dzie­ci!

Czytaj dalej

Kreatywnie o Mickiewiczu

Dzie­cięca kre­atyw­ność na lek­cjach o Mic­kie­wiczu w kl. 5c i 5d. Naj­pierw dia­log mię­dzy wnu­kiem a dziad­kiem, o­powia­dają­cym cie­ka­wost­ki z życia wiesz­cza na­ro­dowe­go, krzy­żów­ki, quizy, a na­stęp­nie gra e­du­ka­cyj­na, trzy­ma­ją­ca w na­pię­ciu obie u­czest­ni­czą­ce grupy. Dzie­ci z za­pałem i w innej, niż tra­dy­cyj­na, for­mie przy­po­mi­na­ły sobie o Ada­mie Mic­kie­wiczu.

Czytaj dalej

Uczymy się ratować

W ra­mach pro­gra­mu WOŚP „Ra­tu­je­my i Uczy­my Ra­to­wać” u­cznio­wie klasy 1c na­uczy­li się, jak szyb­ko i sku­tecz­nie we­zwać pomoc do osoby po­szkodowa­nej oraz jak u­ło­żyć po­szkodowa­ne­go w po­zy­cji bez­piecz­nej. Spe­cjal­ne po­dzię­kowa­nia na­le­żą się chłop­com z klas 8a i 8e, któ­rzy wy­stą­pi­li w roli po­zoran­tów (Oskar Pio­ru­now­ski, Sta­ni­sław Ła­budz­ki) oraz in­struk­to­ra (Ma­te­usz Kra­szew­ski), dzię­ki czemu pręd­ko prze­ła­mali tremę młod­szych ko­le­ża­nek i ko­le­gów.

Czytaj dalej

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

Roz­począł się Adwent, a wraz z nim trzy ty­go­dnie ka­te­chez, na któ­rych można za­ak­cen­to­wać ten wy­jąt­ko­wy czas o­cze­ki­wa­nia na na­ro­dzi­ny Je­zu­sa. Pierw­sza­ki za­czę­ły od przy­go­towa­nia lam­pio­nów, z któ­ry­mi mogą się udać rano na ro­ra­ty, albo po­modlić się z całą ro­dzi­ną. Klasy dru­gie wy­ko­na­ły wi­tra­że z wień­cem ad­wen­to­wym.

Czytaj dalej

Ludowe inspiracje

Za­in­spiro­wani tra­dy­cją lu­do­wą, u­cznio­wie kl. 5b i 5d przy­go­towa­li mini wy­sta­wę o zna­nych i mniej zna­nych kul­turach lu­do­wych. Był to punkt wyj­ścia do po­zna­nia wy­znacz­ni­ków ga­tun­ku pie­śni lu­do­wej oraz e­lemen­tów róż­nych gwar.

Czytaj dalej

Geografia w niecodzienny sposób

Klasy ósme w ra­mach lek­cji po­wtó­rze­niowej o Azji pre­zen­to­wa­ły wy­bra­ne kraje tj. Ja­po­nię, Chiny, Indie, kraje Bli­skie­go Wscho­du w dość nie­ty­po­wy spo­sób. Oprócz pre­zen­ta­cji tre­ści do­ty­czą­cych śro­dowi­ska i go­spodar­ki tych kra­jów, u­cznio­wie za­pre­zen­to­wali stro­je, tance, a nawet spe­cja­ły tam­tej­szej kuch­ni. Oczy­wi­ście de­gu­sta­cja ty­po­wych a­zjatyc­kich po­traw wy­wo­ła­ła naj­więk­sze za­do­wole­nie i po­ru­sze­nie wśród u­czniów i prze­nio­sła się nawet na ko­ry­tarz szko­ły, gdyż 45 minut lek­cji to za mało, aby wszyst­kie­go spró­bo­wać . Ten dzień i te lek­cje na pewno mło­dzież za­pamię­ta na długo, a spraw­dzian z tego ma­te­riału pój­dzie im bar­dzo do­brze. Nie­dłu­go za­czy­namy o­ma­wiać kraje Afry­ki, cie­ka­we co wy­myślą i za­pre­zen­tu­ją nasi u­cznio­wie. Cze­ka­my. A teraz kilka zdjęć z tego wy­da­rze­nia.

Czytaj dalej

Lekcja miłosierdzia

Wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas 26 li­sto­pa­da wzię­li u­dział w nie­ty­po­wej lek­cji – lek­cji mi­ło­sier­dzia. Mogli na wła­sne oczy zo­ba­czyć funk­cjo­nowa­nie ja­dło­daj­ni, o­grze­wal­ni oraz łaźni dla bez­dom­nych. Wszyst­kie te pla­ców­ki pro­wa­dzi Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej przy ul. Gro­chow­skiej w War­szawie. Wo­lon­ta­riu­sze od­wie­dzili także, sie­dzibę Ca­ri­tas na­szej die­cezji, gdzie nowi człon­kowie Koła o­trzy­ma­li z rąk wi­ce­dy­rek­to­ra Ca­ri­tas DWP ks. Ra­fała Paź­dzio­cha le­gi­ty­ma­cje wo­lon­ta­riu­sza. Zo­ba­czy­li także jak wy­glą­da miesz­czą­cy się w bu­dyn­ku Ca­ri­tas Spe­cjal­ny Ośro­dek Wy­cho­waw­czy dla dziew­cząt. Na ko­niec wy­ciecz­ki wstą­pi­liśmy do Pie­ro­gar­ni u Anio­łów – pro­wa­dzonej przez Ca­ri­tas DWP na pysz­ne słod­kie pie­ro­gi.

Czytaj dalej

List od Alphonsine – naszej szkolnej córki

Ko­cha­ni Ro­dzi­ce, dzień dobry!
Jak się czu­je­cie? Ślę Wam po­zdrowie­nia i moje wia­do­mo­ści. Po 6 mie­sią­cach cho­roby je­stem już zdro­wa i dzię­ku­ję Bogu, że wy­zdro­wia­łam. Jak byłam, chora trud­no było mi się uczyć i do­pie­ro teraz roz­pocz­nę kon­ty­nu­ację nauki. Będę się uczyć kra­wiec­twa, które da mi lep­szą przy­szłość. Bar­dzo dzię­ku­ję Wam za pomoc. Niech Bóg Was chro­ni i bło­gosła­wi.

Wasze dziec­ko…
Al­phon­si­ne

W tro­sce o naszą ad­op­towaną córkę, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło na te­renie szko­ły zbiór­kę pie­nię­dzy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim Dar­czyń­com. Uzbie­ra­liśmy 478,66 zł. Pie­nią­dze te po­zwolą nam na o­pła­ce­nie ko­lej­nego pół roku nauki dla Al­phon­si­ne.
 

Tornister misyjny

Za­koń­czy­li­śmy zbiór­kę ar­ty­ku­łów szkol­nych w ra­mach akcji „Tor­ni­ster mi­syj­nej”. Dzię­ku­je­my wszyst­kim o­sobom, które wzię­ły w niej u­dział. Dwa kar­to­ny ar­ty­ku­łów szkol­nych zo­sta­ły prze­ka­zana do Ca­ri­tas DWP i wraz z in­ny­mi tra­fią do szkół w Tan­zanii, Kenii i Papui Nowej Gwi­ne­i.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…