Wydarzenia

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Jesz­cze nie­daw­no dzie­ci z klas pierw­szych ba­wi­ły się bez­tro­sko. 8 paź­dzier­nika o­fi­cjal­nie za­czął się dla nich nowy, bar­dzo ważny etap życia – stały się peł­no­praw­ny­mi u­cznia­mi. Po za­pre­zen­to­waniu w pro­gra­mie ar­ty­stycz­nym cząst­ki tego, czego na­uczy­ły się dotąd, pierw­sza­ki ślu­bo­wa­ły na sztan­dar Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12. Obie­ca­ły być do­bry­mi i u­czci­wy­mi, uczyć się su­mien­nie, sza­no­wać in­nych. Pani Dy­rek­tor o­de­bra­ła ślu­bo­wa­nie i pa­so­wała dzie­ci na u­czniów na­szej szko­ły. Pierw­sza­ki o­trzy­ma­ły tar­cze szkol­ne, le­gi­ty­ma­cje, zo­sta­ły na­gro­dzone dy­plo­ma­mi oraz pa­miąt­ko­wy­mi mi­sia­mi.

Je­steśmy dumni i cie­szy­my się, że do na­szej szkol­nej ro­dzi­ny do­łą­czy­ła wspa­niała grupa, która bę­dzie pil­nie uczyć się i god­nie re­prezen­to­wać Dwu­nast­kę.

Ży­czymy Pierw­szo­kla­sistom suk­ce­sów oraz ra­do­ści i sa­tys­fak­cji w zdo­by­wa­niu wie­dzy!

Ża­łu­je­my, że pod­czas u­ro­czy­sto­ści swo­ich po­ciech nie mogli po­dzi­wiać ro­dzi­ce. Ze wzglę­dów bez­pieczeń­stwa pod­czas pan­de­mii o­gra­ni­czy­liśmy licz­bę osób do mi­nimum. Na pa­miąt­kę po­zosta­ną wspo­mnie­nia na zdję­ciach.

Fot.: Jerzy Andrasiak

Drukuj E-mail