Wydarzenia

Rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu roz­poczę­cia roku szkol­ne­go ob­chodzi­liśmy ko­lej­ną, już 81. rocz­ni­cę wy­bu­chu II wojny świa­to­wej. Przed­sta­wi­ciele na­szej szko­ły wzię­li u­dział w u­ro­czy­sto­ściach ku czci bo­ha­te­rów wal­czą­cych w o­bronie Oj­czy­zny.

1 wrze­śnia 1939 roku o go­dzi­nie 4.45 nie­miec­ki pan­cer­nik „Schle­swig-Hol­ste­in” roz­począł o­strzał We­ster­plat­te – Woj­skowej Skład­ni­cy Tran­zy­to­wej gra­ni­czą­cej z Wol­nym Mia­stem Gdańsk. Wcze­snym ran­kiem Lu­ftwaf­fe zbom­bar­dowała także przy­czó­łek mo­stowy w Tcze­wie i mia­sto Wie­luń. Tak roz­pę­ta­ła się II wojna świa­to­wa. Przez 7 dni za­ło­ga We­ster­plat­te pod do­wódz­twem mjr. Hen­ry­ka Su­char­skie­go i kpt. Fran­cisz­ka Dą­brow­skie­go bo­ha­ter­sko od­pie­ra­ła ataki nie­miec­kie z morza, lądu i po­wie­trza sta­jąc się sym­bo­lem pol­skie­go oporu.

Drukuj E-mail