Wydarzenia

Szkolne ZOO podczas pandemii

Po­mi­mo pan­de­mii nasze szkol­ne zwie­rza­ki po­trze­bu­ją co­dzien­nej mi­ło­ści i o­pie­ki. Dla­te­go dwa razy w ty­go­dniu szko­łę od­wie­dza­ją o­pie­ku­nowie, któ­rzy kar­mią zwie­rza­ki, do­le­wa­ją im wody do mi­secz­ki, zra­szają ter­ra­rium oraz spę­dza­ją z nimi wolny czas.

Salę 22B za­miesz­ku­ją eg­zo­tycz­ne zwie­rząt­ka, takie jak jasz­czur­ki, węże oraz żółw. Po­trze­bu­ją one spe­cjal­nych wa­run­ków do życia, np. ża­ró­wek grzew­czych oraz UVB (które za­pew­niają sztucz­ny do­stęp do słoń­ca), ter­ra­rium o od­powied­nich wy­mia­rach oraz spe­cjal­nego po­kar­mu: świersz­czy i ka­raczanów.

Nasze zwie­rza­ki są bar­dzo cie­kaw­skie, więc kiedy my­je­my szyby, czy wy­mie­nia­my pod­łoże w ich klat­kach, lubią być w po­bli­żu i ob­ser­wować, co się dzie­je. Gady są nie­zwy­kłymi stwo­rze­nia­mi, tak fi­zycz­nie: dla przy­kła­du język ka­me­leonów jest dłuż­szy od całej dłu­go­ści jego ciała, jak rów­nież psy­chicz­nie: po­tra­fią na­wią­zać silną więź z czło­wie­kiem.

Drukuj E-mail