Bieżące wydarzenia

Odsłonięcie tablicy z Koziołkiem

Dwu­nast­ka go­ści­ła w grud­niu pana Wie­sława Ryl­skie­go, ar­ty­stę me­ta­lo­plasty­ka. Pan Wie­sław, wraz ze swoją zmar­łą żoną Sa­bi­ną, jest fun­da­to­rem mie­dzia­nej ta­bli­cy przed­sta­wiają­cej Ko­zioł­ka Ma­toł­ka, bo­ha­te­ra ko­mik­sów, któ­rych au­to­rem jest pa­tron na­szej szko­ły – Kor­nel Ma­ku­szyń­ski. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ten wspa­niały dar. Dzię­ki pań­stwu Ryl­skim, ta­bli­ca cie­szy oczy i przy­po­mi­na jed­nego z naj­bar­dziej wy­ra­zi­stych bo­ha­te­rów Ma­ku­szyń­skiego.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

A w Dwunastce już świąteczna atmosfera

Do każ­de­go za­kąt­ka na­szej szko­ły wlewa się coraz śmie­lej świą­tecz­na at­mos­fe­ra. W każ­dym nie­mal miej­scu po­ja­wi­ły się bo­żona­rodze­niowe i zi­mo­we de­ko­ra­cja. Po­pa­trz­cie sami. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy na­praco­wali się, by Dwu­nast­ka wy­glą­da­ła tak wspa­niale.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Trzecie balony wylądowały na Słowacji

Ko­lej­na wspa­niała wia­do­mość do­ty­czą­ca ba­lo­nów na­szych pierw­sza­ków. 9 wrze­śnia wy­lą­do­wa­ły na Sło­wa­cji, w małej miej­sco­wo­ści Žem­bero­vce. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my pani Evie Ki­likovej, która w i­mie­niu swo­ich ro­dzi­ców prze­sła­ła nam tę in­for­ma­cję.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Balony pierwszoklasistów w Mar­cali na Węgrzech

To nie­sa­mo­wita wia­do­mość! Ba­lo­ny wy­pusz­czo­ne 4 wrze­śnia przez u­czniów klas pierw­szych do­tar­ły wy­jąt­ko­wo da­le­ko. Dziś do­sta­li­śmy wia­do­mość e-mail od ro­dzi­ny Kon­tra z mia­sta Mar­cali na Wę­grzech, że ba­lo­ny zo­sta­ły zna­le­zio­ne wła­śnie tam. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Witamy w szkole!

Wa­kacje nie­stety do­bie­gły końca. Dziś spo­tka­li­śmy się w szko­le, aby roz­począć nowy rok szkol­ny. Wy­jąt­ko­wą o­pra­wę miał po­czą­tek nauki w kla­sach pierw­szych. Ucz­nio­wie u­czest­ni­czy­li w lek­cji bań­ko­logii. Zo­bacz­cie jak było wspa­niale!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Uroczyste rozpoczęcie wakacji

Za­ję­cia szkol­ne za­koń­czone! Naj­wyż­sza pora na u­ro­czy­ste roz­poczę­cie wa­kacji. W Dwu­na­st­ce, tak jak w całej Pol­sce, u­cznio­wie o­de­bra­li dziś świa­dec­twa i na­gro­dy, tym samym koń­cząc naukę w roku szkol­nym 2022/2023. Dzi­siej­szą u­ro­czy­stość za­szczy­ci­li swoją o­bec­no­ścią go­ście: pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski – pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka oraz pani Hanna Litwin. Sz­kol­na u­ro­czy­stość stała się o­ka­zją do po­dzię­kowa­nia pani Han­nie za nie­zwy­kłą pomoc. Otóż była ona wo­lon­ta­riu­szem, a nadto do­brym du­chem, przej­ścio­wego punk­tu dla u­kra­iń­skich u­chodź­ców, który w u­bie­głym roku mie­ścił się w sa­lach gim­na­stycz­nych na­szej szko­ły. Pani Hanna Li­twin jest rów­nież au­tor­ką książ­ki o­pi­su­ją­cej ten trud­ny czas „Kro­ni­ka pierw­szego mie­sią­ca”.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kolejni absolwenci Dwunastki

Dziś Dwu­nast­ka wzbo­ga­ci­ła się o grono 123 ab­sol­wen­tów. Przed roz­da­niem świa­dectw, ósme klasy prze­ka­zały sztan­dar młod­szym ko­le­gom. Ucz­nio­wie za­pre­zen­to­wali rów­nież swoje u­zdol­nie­nia w śpie­wie, tańcu, a­kro­baty­ce i in­nych dys­cypli­nach. Wresz­cie na­de­szła długo o­cze­ki­wa­na chwi­la i świa­dectwa u­koń­cze­nia szko­ły tra­fi­ły do rąk na­szych ó­smo­kla­si­stów. Gra­tu­luje­my suk­ce­sów i ży­czymy po­wodze­nia na ko­lej­nych e­ta­pach e­du­ka­cji!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

XVI Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

Za­koń­czy­ły się XVI Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Sza­chach Szyb­kich. Dziś go­ści­liśmy wielu za­wod­ni­ków za­rów­no z Otwoc­ka, jak i spoza na­sze­go mia­sta. Nie za­brakło re­prezen­tantów Dwu­nast­ki. Milo jest nam po­in­for­mować, że zwy­cięz­cą tur­nie­ju w kla­sy­fi­kacji zo­stał Ja­ro­mir Zdze­ba, re­prezen­tant SP12. Ser­decz­nie gra­tu­luje­my wszyst­kim zwy­cięz­com, ale i tym, któ­rzy nie za­ję­li punk­to­wa­nych miejsc w tej szla­chet­nej dys­cypli­nie spor­towej. Dzię­ku­je­my or­ga­ni­zatorom: pani Annie Do­browol­skiej, pani Be­acie Sz­czę­śniak i panu Mar­ci­no­wi Do­browol­skie­mu. Dzię­ku­je­my ro­dzi­com za or­ga­ni­zację wspa­niałej ka­wiaren­ki dla u­czest­ni­ków oraz pie­kar­ni Wanda za pysz­ne cia­sta.

Wy­ni­ki tur­nie­ju do­stęp­ne są tutaj: www.chessarbiter.com

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Konkursy z sukcesami

Ga­brie­la Gru­cho­ła, u­czen­ni­ca klasy 8d jest lau­re­at­ką czte­rech kon­kur­sów che­micz­nych. Po­ni­żej pre­zen­tu­jemy fo­togra­fie i klu­czo­we in­for­ma­cje z u­ro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gród w naj­cie­kaw­szych kon­kur­sach.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail