Wydarzenia

XVI Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

Za­koń­czy­ły się XVI Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Sza­chach Szyb­kich. Dziś go­ści­liśmy wielu za­wod­ni­ków za­rów­no z Otwoc­ka, jak i spoza na­sze­go mia­sta. Nie za­brakło re­prezen­tantów Dwu­nast­ki. Milo jest nam po­in­for­mować, że zwy­cięz­cą tur­nie­ju w kla­sy­fi­kacji zo­stał Ja­ro­mir Zdze­ba, re­prezen­tant SP12. Ser­decz­nie gra­tu­luje­my wszyst­kim zwy­cięz­com, ale i tym, któ­rzy nie za­ję­li punk­to­wa­nych miejsc w tej szla­chet­nej dys­cypli­nie spor­towej. Dzię­ku­je­my or­ga­ni­zatorom: pani Annie Do­browol­skiej, pani Be­acie Sz­czę­śniak i panu Mar­ci­no­wi Do­browol­skie­mu. Dzię­ku­je­my ro­dzi­com za or­ga­ni­zację wspa­niałej ka­wiaren­ki dla u­czest­ni­ków oraz pie­kar­ni Wanda za pysz­ne cia­sta.

Wy­ni­ki tur­nie­ju do­stęp­ne są tutaj: www.chessarbiter.com

Drukuj E-mail