Wydarzenia

Finał II edycji Konkursu Ortograficznego

Ucz­nio­wie klas siód­mych i ó­smych szkół pod­sta­wowych za­pro­sze­ni zo­sta­li do u­dzia­łu w II e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go. Na za­pro­sze­nie od­powie­dzia­ło 12 szkół z te­renu na­sze­go po­wia­tu, w któ­rych prze­pro­wa­dzono e­li­mina­cji szkol­ne. W marcu zaś, w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku, odbył się etap po­wia­towy kon­kursu. Ko­mi­sja wni­kliwie przej­rza­ła na­pi­sane przez u­czniów dyk­tan­da, któ­rych te­ma­ty­ka do­ty­czyła pięk­na na­sze­go po­wia­tu. 20 kwiet­nia progi o­twoc­kiej Dwu­nast­ki go­ści­ły na u­ro­czy­sto­ści wrę­cze­nia na­gród lau­re­atów, na­uczy­cie­li oraz wła­dze po­wia­tu i mia­sta, a także spon­sorów. Warto rów­nież nad­mie­nić, że kon­kurs zo­stał wpi­sa­ny na listę za­wo­dów, które mogą być u­miesz­czo­ne na świa­dec­twie u­cznia koń­czą­ce­go szko­łę o­pu­bli­kowa­ną przez Ku­ra­to­rium Oświa­ty w War­szawie.

W ka­te­go­rii klas ó­smych przy­zna­no 1. miej­sce: Da­ni­lo Ja­ko­vl­je­vić ze Spo­łecz­nej Sz­ko­ły Pod­sta­wowa nr 96 im. Św. Ro­dzi­ny w Otwoc­ku, 2. miej­sce: We­ro­ni­ka Ko­wa­lik ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku, 3. miej­sce ex æquo: We­ro­ni­ka Pie­lak ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej im. Jana Pawła II w So­bie­niach-Je­zio­rach, Nela Su­chec­ka oraz Pa­try­cja Szy­mań­ska obie ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 6 im. Mi­chała E. An­driol­le­go w Otwoc­ku, a także An­to­ni Ko­wal­czyk ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 1 im. Wła­dy­sława Rey­mon­ta w Otwoc­ku.

W ka­te­go­rii klas siód­mych przy­zna­no1. miej­sce: Ja­go­da Że­laz­ko ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 6 im. Mi­chał E. An­driol­le­go w Otwoc­ku, 2. miej­sce: Eryk Po­nia­tow­ski ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku, 3. miej­sce: Szy­mon Gnia­dek także ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku.

Ser­decz­nie po­dzię­kowa­nia kie­ru­jemy do u­czest­ni­ków kon­kursu ich o­pie­ku­nów, do pana Krzysz­to­fa Sz­cze­giel­nia­ka – Sta­ro­sty Otwoc­kie­go i pana Ja­ro­sława Mar­giel­skiego – Pre­zy­den­ta Mia­sta Otwoc­ka, pani Anny Bielickiej – Dyrektor Powiatwej Biblioteki Publicznej w Otwocku, pana Roberta Piskorza – Prezesa Banku Spółdzielczego w Otwocku oraz wszyst­kich fun­da­to­rów na­gród.

Drukuj E-mail