Nasze ZOO

Wiemy już, jak przechodzić przez ulice

Ucz­nio­wie klas pierw­szych i ze­rów­ki wie­dzą już, jak bez­piecz­nie i pra­wi­dło­wo prze­cho­dzić przez ulice. Razem z wy­cho­waw­cami, pod czuj­nym okiem po­li­cjant­ki, spraw­dzali wie­dzę w tym za­kre­sie i ćwi­czy­li u­mie­jęt­no­ści prak­tycz­ne.

Czytaj dalej

Wycieczka „Od kamienia do bochenka”

Ma­zo­wiec­ki Za­ścianek w Gra­bo­wie to cel wy­ciecz­ki „Od ka­mie­nia do bo­chen­ka”, na którą 28 wrze­śnia wy­bra­ły się klasy trze­cie. W przepięk­nej drew­nia­nej cha­cie pan Zbi­gniew o­powie­dział nam hi­sto­rię zbóż i chle­ba. Każdy z nas mógł zmie­lić mąkę w żar­nach, na­stęp­nie wy­ra­bialiśmy i for­mowa­li­śmy bo­chen­ki, które zo­sta­ły u­pie­czo­ne w tra­dy­cyj­nym piecu. Po­je­cha­li­śmy wo­za­mi tra­per­ski­mi do po­bli­skie­go lasu w po­szu­ki­wa­niu le­śnych skar­bów i pierw­szych oznak je­sieni. Ko­rzy­sta­jąc z pięk­nej po­gody mie­liśmy chwi­lę od­poczyn­ku ba­wiąc się na po­bli­skim placu zabaw. Z jesz­cze cie­pły­mi bo­chen­kami chle­ba i gło­wa­mi peł­ny­mi mi­łych wspo­mnień wra­cali­śmy do szko­ły. Sz­ko­da, że wszyst­ko co dobre szyb­ko się koń­czy.

Czytaj dalej

Dzień Pokoju

Z o­ka­zji Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju, przy­pa­dają­ce­go na 21 wrze­śnia, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło akcję „Panie uczyń mnie na­rzę­dziem Twego po­koju”. Wo­lon­ta­riu­sze u­mie­ścili na te­renie szko­ły przy­go­towa­ne przez sie­bie pla­katy pro­pa­gu­ją­ce idee po­koju. Na drzwiach sal lek­cyj­nych po­ja­wi­ła się mo­dli­twa św. Fran­cisz­ka o po­koju. Pod­czas ka­te­chez u­cznio­wie mo­dli­li się, aby każdy czło­wiek żył w po­koju i a­by­śmy sami nie­śli pokój tam, gdzie je­steśmy.

Czytaj dalej

Piknik naukowy w PMDK

Dwu­nast­ka ko­lej­ny już raz go­ści­ła na zor­ga­ni­zowanym przez PMDK pik­niku na­uko­wym. Sto­iska che­micz­ne i zoo­logicz­ne cie­szy­ły się o­grom­nym za­in­te­reso­waniem od­wie­dza­ją­cych gości. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wo­lon­ta­riu­szom i na­uczy­cie­lom za tę wspa­niałą pro­mocję na­szej szko­ły.

Czytaj dalej