Wydarzenia

Pomagamy budzić Michała

Klasa 1a wraz z wy­cho­waw­cą 27 li­sto­pa­da wy­bra­ła się na wy­ciecz­kę do klubu M3 Fit­ness w Otwoc­ku. Przy­wi­ta­ła nas ser­decz­nie tre­ner­ka pani Ża­ne­ta Kor­na­tow­ska, która po­ka­zała nam naj­skryt­sze za­kamar­ki tego miej­sca i dziw­ne przy­rzą­dy.

Wszyst­kie dzie­ci u­bra­ne były mi­ko­łaj­kowe cza­pecz­ki, bo o­prócz zwie­dza­nia si­łow­ni oraz wspa­niałych wra­żeń pod­czas roz­grzew­ki, wspie­ra­liśmy także cho­re­go Mi­cha­ła. Mamy na­dzie­ję, że o­bej­rzy film z na­szej wi­zy­ty w klu­bie i znaj­dzie w sobie siłę, by dalej ćwi­czyć z za­pałem i nigdy się nie pod­da­wać. Ży­czymy mu tego z ca­łe­go serca!

By­li­śmy wszy­scy pod wra­że­niem o­grom­ne­go pro­fe­sjona­li­zmu i za­pału, z jakim pani Ża­net­ka o­powia­dała nam o ćwi­cze­niach i u­rzą­dze­niach do ćwi­czeń. Wy­da­je się, że rów­nież my zro­bi­liśmy na tre­ner­ce wra­że­nie. Nie mogła wyjść z po­dzi­wu, że po­tra­fi­my wy­ko­nać wszyst­kie ćwi­cze­nia, nawet tak trud­ne jak „deska”, czy „pomp­ki”. Wy­ciecz­ka bar­dzo nam się po­doba­ła, a przy o­ka­zji zro­bi­liśmy dobry u­czy­nek.

Na­szy­mi po­moc­ni­ka­mi były: pani Ania Bo­guc­ka oraz pani Klau­dia Zie­liń­ska – fo­tore­por­ter.

Drukuj E-mail