Wydarzenia

Dla Niepodległej

Ostat­ni rok, a zwłasz­cza o­stat­nie dni, u­pły­nę­ły w na­szej szko­le pod ha­słem ob­chodów 100. rocz­ni­cy od­zy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­legło­ści. Mi­nio­ny pią­tek był kul­mi­na­cją szkol­nych ob­chodów pa­trio­tycz­nych. Lek­cje nie od­by­ły się, ale każda klasa u­czest­ni­czy­ła w róż­nych przed­się­wzięciach dla u­czcze­nia rocz­ni­cy.

Od sa­me­go rana, na ko­ry­ta­rzu mo­gli­śmy po­dzi­wiać e­fek­ty paź­dzier­niko­wej i li­sto­pa­dowej akcji „Sel­fie z bo­ha­te­rem”. Ucz­nio­wie od­wie­dza­li lo­kal­ne po­mni­ki i miej­sca pa­mię­ci na­ro­dowej do­ku­men­tując swój pobyt fo­togra­ficz­nie.

Na szkol­nym bo­isku naj­młod­si u­cznio­wie u­kła­dali o­grom­ną flagę z bia­łych i czer­wo­nych na­krę­tek zbie­ra­nych przez sie­bie w o­stat­nim cza­sie. Po za­koń­cze­nie akcji na­kręt­ki zo­sta­ną prze­ka­zane na cel cha­ry­tatyw­ny.

Tr­wa­łą pa­miąt­ką ju­bi­le­uszu bę­dzie „Dąb nie­pod­legło­ści” po­sa­dzony przez u­czniów przed szko­łą. Bę­dzie rósł razem z nami i przy­po­mi­nał o 100-leciu nie­pod­ległej Oj­czy­zny.

Kul­mi­na­cyj­nym mo­men­tem dnia było przed­sta­wienie o­powia­dają­ce o dro­gach, które do­prowa­dzi­ły na­szych przod­ków do nie­pod­legło­ści. Sz­cze­gól­nego wzru­sze­nia do­star­czył fi­na­ło­wy po­lonez z biało-czer­wo­ny­mi szar­fami za­tań­czo­ny przez u­czen­ni­ce klas ó­smych.

Tuż przed godz. 11.11 cała spo­łecz­ność szko­ły ze­bra­ła się w sali gim­na­stycz­nej, by w łącz­no­ści z in­ny­mi u­cznia­mi w Pol­sce za­śpie­wać hymn na­ro­dowy. Po czwar­tej zwrot­ce pod­niosły, u­ro­czy­sty na­strój u­stą­pił miej­sca ra­do­ści, któ­rej wy­ra­zem były ko­lorowe kon­fet­ti i wstąż­ki u­nie­sio­ne w górę.

Dzień za­koń­czy­li­śmy wspól­nym śpie­wa­niem pol­skich pie­śni i pio­se­nek pa­trio­tycz­nych.

W nie­dzielę, w sam dzień świę­ta na­ro­dowe­go, de­lega­cja na­szej szko­ły wraz ze sztan­darem oraz nasi har­ce­rze u­czest­ni­czy­li w miej­skich u­ro­czy­sto­ściach pa­trio­tycz­nych.

fot.: Mateusz Tereszczyński

 

fot.: Klaudia Zielińska

Drukuj E-mail