Nasze ZOO

XVIII Dzień Papieski

Te­go­rocz­ny XVIII już Dzień Pa­pie­ski był ob­chodzony pod ha­słem: „Św. Jan Paweł II – pro­mie­niowa­nie oj­costwa”. Pod­trzy­mu­jąc pa­mięć o Wiel­kim na­szym Ro­da­ku zo­stał prze­pro­wa­dzony kon­kurs pla­stycz­ny dla klas I–IV „ŚW. JAN PAWEŁ II – PRAWDZIWY TATO”. Spo­śród pięk­nych prac wy­ko­na­nych przez dzie­ci ko­mi­sja na­gro­dzi­ła i wy­róż­ni­ła na­stę­pu­ją­ce:

Czytaj dalej

Mamy nowe boiska

Z za­do­wole­niem in­for­mu­je­my, że w Dwu­na­st­ce zo­sta­ły o­twar­te dwa nowe bo­iska. Dzię­ku­je­my wy­ko­naw­com in­we­sty­cji. Dzię­ku­je­my rów­nież mło­dzie­ży, która swo­imi spor­towy­mi wy­stę­pa­mi u­świet­niła u­ro­czy­stość o­twar­cia i przy­byłym go­ściom. Miej­my na­dzie­ję, że po­goda tej je­sieni po­zwoli nam jesz­cze cie­szyć się tymi bo­iskami pod­czas zajęć spor­towych.

Czytaj dalej

Wśród starych obrazów, mebli i narzędzi...

Klasa 4g od­wie­dziła Izbę Re­gio­nal­ną w Gli­nian­ce. Nasi u­cznio­wie z za­in­te­reso­waniem zwie­dza­li sale i o­glą­da­li eks­po­na­ty z daw­nych lat two­rzą­ce hi­sto­rię naszego re­gio­nu. Dzi­siaj ko­lek­cja skła­da się z bli­sko ty­sią­ca eks­po­na­tów, pre­zen­to­wa­nych w 100-let­nim, za­byt­ko­wym bu­dyn­ku z drew­na. W izbie mo­że­my po­dzi­wiać pa­miąt­ki, do­ku­men­ty, na­rzę­dzia, tra­dy­cyj­ne stro­je, wy­ci­nan­ki, przy­kła­dy sztu­ki lu­do­wej, re­li­gij­ne wi­ze­run­ki Matki Bo­skiej i świę­tych – jeden z nich zo­stał po­da­rowany Izbie przez znaną ak­tor­kę Emi­lię Kra­kow­ską.

Czytaj dalej

Tydzień Misyjny

W niedzielę, 21 paź­dzier­nika roz­począł się Ty­dzień Mi­syj­ny. Z tej o­ka­zji Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas przy­go­towa­ło li­tur­gię na Mszy św. dla dzie­ci. Wo­lon­ta­riu­sze czy­ta­li o­kolicz­no­ściowe ko­men­ta­rze, czy­ta­nia mszal­ne, po­prowa­dzi­li mo­dli­twę po­wszech­ną.

Czytaj dalej

Ślubowanie pierwszoklasistów

W czwart­ko­we po­połu­dnie, 18 paź­dzier­nika od­by­ło się w na­szej szko­le u­ro­czy­ste ślu­bo­wa­nie i pa­so­wanie na u­czniów wszyst­kich pierw­szo­kla­sistów. Klasy 1a, 1b i 1c wspa­niale za­pre­zen­to­wały się pod­czas przed­sta­wienia i zdały z po­wodze­niem eg­za­min pro­wa­dzony przez u­czniów klas star­szych – Oli­wię Dą­brow­ską z klasy 7d i Ma­te­usza Szysz­ko z klasy 8e. Ro­dzi­ce po­twier­dza­li gło­śnym o­krzy­kiem – „Ow­szem, ow­szem, tak, tak, tak!”, że za­li­czają ko­lej­ną próbę tego eg­za­minu.

Czytaj dalej

Wiemy już, jak przechodzić przez ulice

Ucz­nio­wie klas pierw­szych i ze­rów­ki wie­dzą już, jak bez­piecz­nie i pra­wi­dło­wo prze­cho­dzić przez ulice. Razem z wy­cho­waw­cami, pod czuj­nym okiem po­li­cjant­ki, spraw­dzali wie­dzę w tym za­kre­sie i ćwi­czy­li u­mie­jęt­no­ści prak­tycz­ne.

Czytaj dalej

Wycieczka „Od kamienia do bochenka”

Ma­zo­wiec­ki Za­ścianek w Gra­bo­wie to cel wy­ciecz­ki „Od ka­mie­nia do bo­chen­ka”, na którą 28 wrze­śnia wy­bra­ły się klasy trze­cie. W przepięk­nej drew­nia­nej cha­cie pan Zbi­gniew o­powie­dział nam hi­sto­rię zbóż i chle­ba. Każdy z nas mógł zmie­lić mąkę w żar­nach, na­stęp­nie wy­ra­bialiśmy i for­mowa­li­śmy bo­chen­ki, które zo­sta­ły u­pie­czo­ne w tra­dy­cyj­nym piecu. Po­je­cha­li­śmy wo­za­mi tra­per­ski­mi do po­bli­skie­go lasu w po­szu­ki­wa­niu le­śnych skar­bów i pierw­szych oznak je­sieni. Ko­rzy­sta­jąc z pięk­nej po­gody mie­liśmy chwi­lę od­poczyn­ku ba­wiąc się na po­bli­skim placu zabaw. Z jesz­cze cie­pły­mi bo­chen­kami chle­ba i gło­wa­mi peł­ny­mi mi­łych wspo­mnień wra­cali­śmy do szko­ły. Sz­ko­da, że wszyst­ko co dobre szyb­ko się koń­czy.

Czytaj dalej

Dzień Pokoju

Z o­ka­zji Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju, przy­pa­dają­ce­go na 21 wrze­śnia, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło akcję „Panie uczyń mnie na­rzę­dziem Twego po­koju”. Wo­lon­ta­riu­sze u­mie­ścili na te­renie szko­ły przy­go­towa­ne przez sie­bie pla­katy pro­pa­gu­ją­ce idee po­koju. Na drzwiach sal lek­cyj­nych po­ja­wi­ła się mo­dli­twa św. Fran­cisz­ka o po­koju. Pod­czas ka­te­chez u­cznio­wie mo­dli­li się, aby każdy czło­wiek żył w po­koju i a­by­śmy sami nie­śli pokój tam, gdzie je­steśmy.

Czytaj dalej

Piknik naukowy w PMDK

Dwu­nast­ka ko­lej­ny już raz go­ści­ła na zor­ga­ni­zowanym przez PMDK pik­niku na­uko­wym. Sto­iska che­micz­ne i zoo­logicz­ne cie­szy­ły się o­grom­nym za­in­te­reso­waniem od­wie­dza­ją­cych gości. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wo­lon­ta­riu­szom i na­uczy­cie­lom za tę wspa­niałą pro­mocję na­szej szko­ły.

Czytaj dalej