Wydarzenia

Nowy wystrój naszej biblioteki

Nowe dy­wa­ny, żółte prze­kład­ki z al­fabe­tem u­ła­twiają­ce zna­le­zienie ksią­żek, ma­gicz­ny kącik do czy­ta­nia dla młod­szych u­czniów z wy­god­nymi pu­fa­mi do sie­dzenia… Wszyst­ko w na­szej bi­blio­te­ce u­trzy­ma­ne jest w ko­lorowych bar­wach. Uroku po­miesz­czeniu do­da­ją pięk­ne sowy na­kle­jo­ne na ścia­nie i drzwiach. Nasza bi­blio­te­ka jest bar­dzo przy­ja­zna dla u­czniów. Mogą się tu po­uczyć, od­robić lek­cje, po­czy­tać, czy po­ry­sować.

Poza wy­po­życzal­nią i czy­tel­nią ze sta­no­wi­skami kom­pu­te­rowy­mi, znaj­du­je się także po­miesz­czenie do ci­chej pracy, gdzie od­by­wa­ją się za­ję­cia in­dy­widu­al­ne. To miej­sce, w któ­rym można o­bej­rzeć mini ga­le­rię pla­katów pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two. Re­ga­ły z książ­ka­mi zdo­bią ko­lorowe ma­skot­ki i kwia­ty. A wkrót­ce po­ja­wią się rów­nież nowe kom­pu­te­ry.

Po co te zmia­ny? Współ­cze­sne bi­blio­te­ki szkol­ne to nie skład­ni­ce sta­rych ksią­żek ob­łożonych w szary pa­pier, ale no­wocze­sne miej­sca tzw. szkol­ne cen­tra kul­tury, gdzie każdy u­żyt­kow­nik znaj­dzie coś dla sie­bie. Bez wąt­pie­nia nasza szkol­na bi­blio­te­ka jest wła­śnie takim miej­scem.

Drukuj E-mail