Nasze ZOO

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że w tym roku szkol­nym Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 w Otwoc­ku or­ga­ni­zu­je Po­wia­towy Kon­kurs Or­to­gra­ficz­ny o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych szkół pod­sta­wowych. Tekst dyk­tan­da od­wołu­je się do hi­sto­rii i kul­tury na­sze­go po­wia­tu, a u­czest­ni­cy muszą wy­ka­zać się sze­ro­ką wie­dzą z za­kre­su or­togra­fii i in­ter­punk­cji oraz u­mie­jęt­no­ścią za­sto­sowania jej w prak­ty­ce. Mamy na­dzie­ję, że chęt­nych nie za­brak­nie! Sz­cze­gó­ły wkrót­ce!

Mamy za­szczyt o­głosić, że Pa­tro­nat Ho­norowy nad kon­kur­sem ob­ję­li:

  • Ma­zo­wiec­ki Ku­ra­tor Oświa­ty,
  • Sta­ro­stwo Po­wia­towe w Otwoc­ku,
  • Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Ja­ro­sław Mar­giel­ski,
  • poseł Bo­że­na Że­la­zow­ska,
  • Po­wia­towa Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na w Otwoc­ku.

Projektanci Edukacji

Za­praszamy do gło­sowa­nia na po­mysł kon­kursowy na­szej szko­ły na stro­nie pro­jektanciedukacji.pl. Wy­star­czy tylko:

  • wejść na stro­nę w za­kład­kę kon­kurs – ga­le­ria zgło­szonych po­mysłów,
  • zna­leźć nasz pro­jekt u­ży­wa­jąc fil­trów wy­szu­ki­wa­nia lub pi­sząc „Ma­ku­szyń­ski” i „kaligrafia” w wy­szu­ki­war­ce,
  • klik­nąć na nasz po­mysł z ikoną ko­zioł­ka, i drugi pomysł kaligraficzny, podać e-mail, imię, na­zwi­sko oraz numer te­lefo­nu,
  • na­stęp­nie o­tworzyć po­twier­dzenie które o­trzy­mu­je się na maila i go­towe! Za­gło­sowałeś/aś na nasz po­mysł!

Gło­sować mogą i ro­dzi­ce, i u­cznio­wie. Co­dzien­nie można oddać po jed­nym gło­sie. Akcja trwa od 1 do 10 grud­nia.

Weź udział w akcji „Paczka na Kresy”

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu Dwu­nast­ki za­prasza do u­dzia­łu w Akcji „Pacz­ka na Kresy”, którą współ­or­ga­ni­zu­je Fun­da­cja Kresy w po­trze­bie – Po­la­cy Po­la­kom. Akcja skie­ro­wa­na jest do Po­la­ków miesz­ka­ją­cych za wschod­nią gra­ni­cą Pol­ski. Po­le­ga na zbiór­ce darów i fun­duszy prze­zna­czo­nych na świą­tecz­ne pacz­ki oraz prze­ka­zaniu ich Po­la­kom z Litwy i Ukra­iny. Jest o­ka­zją, żeby na­szym Ro­da­kom zmu­szo­nym przez hi­sto­rię do życia poza gra­ni­cami swo­je­go kraju, cier­pią­cych z po­wodu tę­sk­no­ty za Oj­czy­zną i bar­dzo czę­sto z po­wodu nie­do­stat­ku, pomóc w spo­sób ma­te­rial­ny, a także po­ka­zać, że o nich pa­mię­tamy i je­steśmy z nimi so­li­dar­ni.

Czytaj dalej

„Cornelius” już jest!

Już jest! Pierw­szy numer po­loni­stycz­nej ga­zet­ki SP12. Za­praszamy do lek­tu­ry kwar­tal­ni­ka „Cor­ne­lius”. Znaj­dzie­cie tu m.in.: wy­wiad z Panią Dy­rek­tor, cie­ka­wost­ki o pa­tro­nie na­szej szko­ły, twór­czość u­czniow­ską, re­cen­zje fil­mów, cie­ka­wost­ki o e­du­ka­cji skan­dy­naw­skiej oraz u­czniow­ski humor.

Za­praszamy!

Ko­mi­tet Re­dak­cyj­ny kl. 6c

Pobierz numer 1/2021

Czytaj dalej

Obiady dla uczniów klas 1–8

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za jeden obiad dla uczniów szkoły wynosi 4,50 zł.

Stawka żywieniowa dla uczniów 1–8 wynosi:
w grudniu – 16 x 4,50 zł =72,00 zł

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

Czytaj dalej

Wpłaty za posiłki uczniów zerówki i przedszkola

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za całodzienne wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (w tym kl. „0”) wynosi 9,00 zł.

Stawka żywieniowa dla uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi:
w grudniu – 22 x 9,00 = 198,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

Czytaj dalej

List Prezydenta RP

Nasza szko­ła o­de­bra­ła po­dzię­kowa­nia za u­dział w o­gól­nopol­skiej akcji Na­ro­dowe­go Czy­ta­nia pod ho­norowym pa­tro­natem Pre­zy­den­ta RP. Z tej o­ka­zji o­trzy­ma­li­śmy list gra­tu­lacyj­ny od Pana Pre­zy­den­ta An­drze­ja Dudy oraz prze­pięk­ny eg­zem­plarz książ­ki Za­pol­skiej „Mo­ral­ność Pani Dul­skiej” od Pani Pre­zy­den­to­wej Agaty Korn­hau­ser-Dudy.

Czytaj dalej

Pasowanie na przedszkolaka

W piatek, 29 paź­dzier­nika w na­szym przed­szko­lu miało miej­sce wy­jąt­ko­we wy­da­rze­nie. Dzie­ci z grupy Od­kryw­ców zo­sta­ły o­fi­cjal­nie włą­czo­ne do grona przed­szko­la­ków. Uro­czy­ste­go pa­so­wania do­kona­ła Pani dy­rek­tor Beaty Szy­dłow­ska. Ma­lu­chy za­pre­zen­to­wały krót­ki pro­gram ar­ty­stycz­ny w po­sta­ci pio­se­nek, wier­szy­ków i u­kła­du ta­necz­nego. Na za­koń­cze­nie wszyst­kie dzie­ci o­trzy­ma­ły pa­miąt­ko­we me­da­le i dy­plo­my z rąk wy­cho­waw­czyń. Uro­czy­stość za­koń­czona zo­sta­ła słod­kim po­czę­stun­kiem przy­go­towa­nym przez ro­dzi­ców. Nowym przed­szko­la­kom gra­tu­luje­my i ży­czymy sa­mych suk­ce­sów – nie tylko e­du­ka­cyj­nych.

Czytaj dalej

Odnaleziony został drugi list!

Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że od­na­le­ziony zo­stał drugi list wy­sła­ny za po­mocą ba­lo­ni­ków przez u­czniów klas pierw­szych. Prze­czy­taj­cie, co na­pi­sali do nas u­cznio­wie z No­we­go Sącza:

Cześć!

Je­steśmy u­cznia­mi klasy 1a Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 8 z Od­dzia­łami In­te­gra­cyj­nymi im. Wła­dy­sława Ja­gieł­ły w Nowym Sączu. Nasz za­przy­jaź­nio­ny węd­karz zna­lazł Wasze ra­do­sne za­wiado­mie­nie o roz­poczę­tej nauce w kla­sie pierw­szej. Wia­do­mość zna­lazł 8 paź­dzier­nika 2021 r. Pły­wa­ła po Je­zio­rze Roż­now­skim w o­koli­cy miej­sco­wo­ści Tę­go­borze. Był bar­dzo za­sko­czony, że do­tar­ła tak da­le­ko. Je­zio­ro Roż­now­skie to sztucz­ny zbior­nik wodny po­wsta­ły na rzece Du­na­jec, u­rucho­miony w 1941 r. Jest nieda­le­ko na­sze­go mia­sta No­we­go Sącza.

Pan Irek jest zna­jo­mym na­szej Pani i po­my­ślał, że naj­le­piej a­by­śmy to my do Was na­pi­sali. Spra­wia nam to wiel­ką ra­dość. My rów­nież 1 wrze­śnia roz­poczę­li­śmy naukę w kla­sie pierw­szej. Nasza klasa jest klasą in­te­gra­cyj­ną, to zna­czy, że uczą się w niej dzie­ci za­rów­no zdro­we jak i z pew­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ściami. Ni­ko­mu to nie prze­szka­dza i wszy­scy two­rzy­my zgra­ną dru­ży­nę.

Nasza Pani za­ło­ży­ła nam pocz­tę kla­so­wą . Chęt­nie bę­dzie­my z Wami ko­re­spon­dować, je­żeli o­czy­wi­ście mie­liby­ście na to o­chotę.

Ser­decz­nie Was po­zdra­wiamy
Ucz­nio­wie klasy 1a

Propozycja ubezpieczenia na rok szk. 2021/2022

Sza­now­ni Pań­stwo,

W ra­mach prze­pro­wa­dzonego kon­kur­su ofert, Rada Ro­dzi­ców na­szej szko­ły o­sta­tecz­nie wy­bra­ła na ten rok o­fer­tę u­bez­pieczenia na­stępstw nie­szczę­śliwych wy­pad­ków dzie­ci i mło­dzie­ży zło­żoną przez Com­pen­sa To­wa­rzy­stwo Ubez­pieczeń S.A.

W celu za­pew­nienia cią­gło­ści o­chrony u­bez­pieczenio­wej, dzie­ci zo­sta­ną ob­ję­te u­bez­pieczeniem od dnia 1 wrze­śnia bie­żą­cego roku. Ochro­na bę­dzie trwa­ła do 31 sierp­nia 2022 roku, zaś w przy­pad­ku u­czniów z naj­star­szych klas o­chrona zo­sta­nie au­to­matycz­nie prze­dłu­żo­na o do­dat­kowy mie­siąc tj. do 30 wrze­śnia 2022 roku.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…