Nasze ZOO

Jubileuszowa 10. Akademia Talentów Dwunastki

W Po­wia­towym Mło­dzie­żowym Domu Kul­tury od­by­ła się 9 maja Ju­bi­le­uszo­wa 10. Aka­de­mia Ta­len­tów Dwu­nast­ki. Było nad­zwy­czaj­nie. Nasi u­cznio­wie za­pre­zen­to­wali swoje pasje, a wśród nich grę na for­te­pia­nie, gi­ta­rze, a­kro­baty­kę, teatr tańca, balet, sztucz­ki kar­ciane, pokaz cu­kier­niczy, jazdę na rol­kach, ka­rate i prace pla­stycz­ne. Nie za­wie­dli ab­sol­wen­ci: Mi­le­na So­liń­ska świet­nie za­pre­zen­to­wała ta­niec w stylu mo­dern i jazz, a Maja Dzier­żaw­ska razem z przy­ja­ciół­mi z Uni­wer­sy­tetu Mu­zycz­ne­go Fryderyka Cho­pi­na wy­ko­na­li I cz. Te­rzet­to op. 74 An­to­ni­na Dvořáka. Były to nie­sa­mo­wite prze­ży­cia! Na ko­niec wszy­scy o­bec­ni mogli skosz­tować pysz­ne­go tortu, który u­fun­do­wa­ła Pie­kar­nia Wanda. Rów­nież ro­dzi­ce dzię­ki swoim ku­li­nar­nym i or­ga­ni­zacyj­nym ta­len­tom spra­wi­li, że każdy mógł w ka­wiaren­ce za­spo­koić pra­gnie­nie i zjeść coś słod­kie­go. Wiel­kim za­an­gażo­waniem wy­ka­zali się wo­lon­ta­riu­sze Nasza mło­dzież jest cu­dow­na!

Czytaj dalej

Finał i wręczenie nagród w konkursie ortograficznym

Dzi­siaj od­by­ła się Gala III e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go. Go­ści­liśmy Ho­norowych Spon­sorów tego przed­się­wzięcia: Sta­ro­stę Po­wia­tu Otwoc­kie­go – Krzysz­to­fa Sz­cze­giel­nia­ka, Pre­zy­den­ta Mia­sta Otwoc­ka – Ja­ro­sława Mar­giel­skiego, Dy­rek­tor Po­wia­towej Bi­blio­te­ki Pu­blicz­nej w Otwoc­ku – Annę Bie­lic­ką, Pre­zesa Za­rzą­du Banku Spół­dziel­czego w Otwoc­ku – Ro­ber­ta Pi­sko­rza oraz Dy­rek­tora Oświa­ty Miej­skiej w Otwoc­ku – Grze­go­rza Mi­chal­czy­ka.

Czytaj dalej

Wyniki konkursu ortograficznego

Wyniki i podsumowanie III edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Otwockiego

29 lu­te­go 2024 roku w na­szej szko­le od­by­ły się e­li­mina­cje po­wia­towe III e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych. Razem z przed­sta­wi­cielami Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 wzię­li u­dział u­cznio­wie z dwu­na­stu szkół. W eliminacjach szkol­nych u­czest­ni­czy­ło w sumie 126 osób, w eliminacjach po­wia­towych 41 osób.

Czytaj dalej

Korneliada

Pierw­szy dzień wio­sny za­wsze nie­sie na­dzie­ję na coraz dłuż­szy dzień, wyż­sze tem­pera­tu­ry i pięk­ną, sło­necz­ną po­godę. Mamy zatem powód, aby przy­jem­ne spę­dzić ten dzień. W Dwu­na­st­ce jest to o­ka­zja do ra­do­sne­go wspo­mi­na­nia pa­tro­na szko­ły, Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go – stad też nazwa dnia KORNELIADA. Jest on zwy­kle wy­peł­nio­ny kon­kur­sa­mi przy­bli­ża­ją­cymi po­stać na­sze­go pa­tro­na. Tra­dy­cją szko­ły jest rów­nież wy­stęp przy­go­towa­ny przez na­uczy­cie­li, na który u­cznio­wie z za­cie­kawieniem za­wsze cze­ka­ją. Tak było i tym razem, co mo­że­cie prze­żyć raz jesz­cze o­glą­da­jąc zdję­cia w na­szej ga­le­rii.

Czytaj dalej

XVII Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

XVII Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Sza­chach za nami. Cie­szy­my się, że aż 55 za­wod­ni­ków zmie­rzy­ło się w tej szla­chet­nej dys­cypli­nie. Ser­decz­nie gra­tu­luje­my wszyst­kim u­czest­ni­kom, a zwłasz­cza lau­re­atom po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii. W kla­sy­fi­kacji ge­neral­nej zwy­cię­żyli: 1. miej­sce – Da­niel Mi­chal­ski, 2. miej­sce – Lu­dwik Sien­nic­ki, 3. miej­sce – Fran­ci­szek Wo­je­woda. Miło jest nam rów­nież po­in­for­mować, że w kla­sy­fi­kacji szkół 1. miej­sce za­ję­ła dru­ży­na Dwu­nast­ki. Wy­ni­ki po­zosta­łych kla­sy­fi­kacji do­stęp­ne są na stro­nie: ches­sar­bi­ter.com

Nasze po­dzię­kowa­nia kie­ru­jemy do or­ga­ni­zatorów i sę­dziów oraz nie­za­wod­nej Rady Ro­dzi­ców, która za­dbała o to­wa­rzy­szą­cą za­wo­dom ka­wiaren­kę. Dzię­ku­je­my rów­nież Pie­kar­ni „Wanda” za pysz­ne wy­pie­ki.

Czytaj dalej

Konkurs Ortograficzny

Dzi­siaj w na­szej szko­le od­by­ła się III e­dy­cja Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go. W kon­kur­sie u­czest­ni­czy­ło 40 u­czniów z 12 szkół pod­sta­wowych. Wszy­scy u­czest­ni­cy mu­sie­li wy­ka­zać się do­skona­łą wie­dzą z za­kre­su or­togra­fii i zmie­rzyć się z trud­nym dyk­tan­dem, któ­re­go treść zwią­za­na była z a­trak­cjami na­sze­go po­wia­tu.

Wrę­cze­nie na­gród lau­re­atom kon­kur­su od­bę­dzie się pod­czas u­ro­czy­stej gali dn. 11 kwiet­nia 2024 r. o godz. 10.00.

Czytaj dalej

Informacje dot. rekrutacji do klas I i przedszkola

In­for­mu­je­my, że Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Za­rzą­dze­niem nr 15/2024 z dnia 29.01.2024 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2024/2025 do KLAS PIERWSZYCH pu­blicz­nych SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pro­wa­dzo­nych przez Mia­sto Otwock oraz Za­rzą­dze­niem nr 14/2024 z dnia 29.01.2024 o­kre­ślił ter­mi­ny przeprowadze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego, w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2024/2025 do pu­blicz­nych PRZEDSZKOLI i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wo­wych.

►►► Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola

►►► Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkoły podstawowej

Wpłaty za posiłki uczniów zerówki i przedszkola

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za całodzienne wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (w tym kl. „0”) wynosi 11,50 zł.

Miesięczna stawka żywieniowa dla uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi:
styczeń: 22 dni x 11,50 zł = 253,00 zł
luty: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
marzec: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
kwiecień: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
maj: 20 dni x 11,50 zł = 230,00 zł
czerwiec: 20 dni x 11,50 zł = 230,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

Czytaj dalej

Obiady dla uczniów klas 1–8

 

Informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za jeden obiad dla uczniów szkoły wynosi 5,50 zł.

Miesiączna stawka żywinowa dla uczniów klas 1-8 wynosi:
styczeń: 12 dni x 5,50 zł = 66,00 zł
luty: 21 dni x 5,50 zł = 115,50 zł
marzec: 19 dni x 5,50 zł = 104,50 zł
kwiecień: 20 dni x 5,50 zł =110,00 zł
maj: 14 dni x 5,50 zł = 77,00 zł
czerwiec: 14 dni x 5,50 zł = 77,00 zł

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

Czytaj dalej

Więcej artykułów…