Nasze ZOO

Trzecie balony wylądowały na Słowacji

Ko­lej­na wspa­niała wia­do­mość do­ty­czą­ca ba­lo­nów na­szych pierw­sza­ków. 9 wrze­śnia wy­lą­do­wa­ły na Sło­wa­cji, w małej miej­sco­wo­ści Žem­bero­vce. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my pani Evie Ki­likovej, która w i­mie­niu swo­ich ro­dzi­ców prze­sła­ła nam tę in­for­ma­cję.

Czytaj dalej

Balony pierwszoklasistów w Mar­cali na Węgrzech

To nie­sa­mo­wita wia­do­mość! Ba­lo­ny wy­pusz­czo­ne 4 wrze­śnia przez u­czniów klas pierw­szych do­tar­ły wy­jąt­ko­wo da­le­ko. Dziś do­sta­li­śmy wia­do­mość e-mail od ro­dzi­ny Kon­tra z mia­sta Mar­cali na Wę­grzech, że ba­lo­ny zo­sta­ły zna­le­zio­ne wła­śnie tam. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my!

Czytaj dalej

Propozycja ubezpieczenia na rok szk. 2023/2024

Sza­now­ni Pań­stwo,

Rada Ro­dzi­ców na­szej szko­ły proponuje na ten rok o­fer­tę u­bez­pieczenia na­stępstw nie­szczę­śliwych wy­pad­ków dzie­ci i mło­dzie­ży zło­żoną przez InterRisk TU S.A.

Procedura zakupu polisy jest bardzo prosta i opisana została w ulotce, którą można pobrać TUTAJ.

Czytaj dalej

Witamy w szkole!

Wa­kacje nie­stety do­bie­gły końca. Dziś spo­tka­li­śmy się w szko­le, aby roz­począć nowy rok szkol­ny. Wy­jąt­ko­wą o­pra­wę miał po­czą­tek nauki w kla­sach pierw­szych. Ucz­nio­wie u­czest­ni­czy­li w lek­cji bań­ko­logii. Zo­bacz­cie jak było wspa­niale!

Czytaj dalej

Obiady dla uczniów klas 1–8

Obiady dla uczniów kl. 1–8 będą wydawane od dnia 6.09.2023.

Informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za jeden obiad dla uczniów szkoły wynosi 5,00 zł.

Miesiączna stawka żywinowa dla uczniów klas 1-8 wynosi:
wrzesień: 18 dni x 5,00 zł = 90,00 zł

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

Czytaj dalej

Wpłaty za posiłki uczniów zerówki i przedszkola

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za całodzienne wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (w tym kl. „0”) wynosi 10,50 zł.

Miesięczna stawka żywieniowa dla uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi:
wrzesień: 21 dni x 10,50 zł = 220,50 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

Czytaj dalej

Uroczyste rozpoczęcie wakacji

Za­ję­cia szkol­ne za­koń­czone! Naj­wyż­sza pora na u­ro­czy­ste roz­poczę­cie wa­kacji. W Dwu­na­st­ce, tak jak w całej Pol­sce, u­cznio­wie o­de­bra­li dziś świa­dec­twa i na­gro­dy, tym samym koń­cząc naukę w roku szkol­nym 2022/2023. Dzi­siej­szą u­ro­czy­stość za­szczy­ci­li swoją o­bec­no­ścią go­ście: pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski – pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka oraz pani Hanna Litwin. Sz­kol­na u­ro­czy­stość stała się o­ka­zją do po­dzię­kowa­nia pani Han­nie za nie­zwy­kłą pomoc. Otóż była ona wo­lon­ta­riu­szem, a nadto do­brym du­chem, przej­ścio­wego punk­tu dla u­kra­iń­skich u­chodź­ców, który w u­bie­głym roku mie­ścił się w sa­lach gim­na­stycz­nych na­szej szko­ły. Pani Hanna Li­twin jest rów­nież au­tor­ką książ­ki o­pi­su­ją­cej ten trud­ny czas „Kro­ni­ka pierw­szego mie­sią­ca”.

Czytaj dalej

Kolejni absolwenci Dwunastki

Dziś Dwu­nast­ka wzbo­ga­ci­ła się o grono 123 ab­sol­wen­tów. Przed roz­da­niem świa­dectw, ósme klasy prze­ka­zały sztan­dar młod­szym ko­le­gom. Ucz­nio­wie za­pre­zen­to­wali rów­nież swoje u­zdol­nie­nia w śpie­wie, tańcu, a­kro­baty­ce i in­nych dys­cypli­nach. Wresz­cie na­de­szła długo o­cze­ki­wa­na chwi­la i świa­dectwa u­koń­cze­nia szko­ły tra­fi­ły do rąk na­szych ó­smo­kla­si­stów. Gra­tu­luje­my suk­ce­sów i ży­czymy po­wodze­nia na ko­lej­nych e­ta­pach e­du­ka­cji!

Czytaj dalej

XVI Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

Za­koń­czy­ły się XVI Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Sza­chach Szyb­kich. Dziś go­ści­liśmy wielu za­wod­ni­ków za­rów­no z Otwoc­ka, jak i spoza na­sze­go mia­sta. Nie za­brakło re­prezen­tantów Dwu­nast­ki. Milo jest nam po­in­for­mować, że zwy­cięz­cą tur­nie­ju w kla­sy­fi­kacji zo­stał Ja­ro­mir Zdze­ba, re­prezen­tant SP12. Ser­decz­nie gra­tu­luje­my wszyst­kim zwy­cięz­com, ale i tym, któ­rzy nie za­ję­li punk­to­wa­nych miejsc w tej szla­chet­nej dys­cypli­nie spor­towej. Dzię­ku­je­my or­ga­ni­zatorom: pani Annie Do­browol­skiej, pani Be­acie Sz­czę­śniak i panu Mar­ci­no­wi Do­browol­skie­mu. Dzię­ku­je­my ro­dzi­com za or­ga­ni­zację wspa­niałej ka­wiaren­ki dla u­czest­ni­ków oraz pie­kar­ni Wanda za pysz­ne cia­sta.

Wy­ni­ki tur­nie­ju do­stęp­ne są tutaj: www.chessarbiter.com

Czytaj dalej

Więcej artykułów…