Nasze ZOO

Dzień Papieski

W pią­tek, 8 paź­dzier­nika, w na­szej szko­le można było wy­czuć świą­tecz­ny na­strój, a to dla­te­go, że ob­chodzi­liśmy XXI Dzień Pa­pie­ski. Te­go­rocz­nym ha­słem było „Nie lę­kaj­cie się”. Wielu u­czniów prze­bra­ło się w u­bra­nia w ko­lorze żół­tym i bia­łym. Pod­czas prze­rwy sły­chać było u­lubio­ną pieśń św. Jana Pawła II „Barkę”, a także inne pie­śni o pa­pie­żu w wy­ko­na­niu dzie­ci przy­go­towa­nych przez s. Olę. Oko­licz­no­ściowa de­ko­ra­cja przy­po­mi­na­ła, po­stać na­sze­go Wiel­kiego Ro­da­ka. Na o­grodze­niu szkol­nym zo­sta­ły roz­wie­szone wy­bra­ne wy­po­wie­dzi, myśli św. Jana Pawła II. Ufamy, że dla wielu, mi­ja­ją­cych naszą szko­łę osób, były one po­moc­ne w co­dzien­nym zma­ganiu się o dobro w życiu.

Czytaj dalej

Propozycja ubezpieczenia na rok szk. 2021/2022

Sza­now­ni Pań­stwo,

W ra­mach prze­pro­wa­dzonego kon­kur­su ofert, Rada Ro­dzi­ców na­szej szko­ły o­sta­tecz­nie wy­bra­ła na ten rok o­fer­tę u­bez­pieczenia na­stępstw nie­szczę­śliwych wy­pad­ków dzie­ci i mło­dzie­ży zło­żoną przez Com­pen­sa To­wa­rzy­stwo Ubez­pieczeń S.A.

W celu za­pew­nienia cią­gło­ści o­chrony u­bez­pieczenio­wej, dzie­ci zo­sta­ną ob­ję­te u­bez­pieczeniem od dnia 1 wrze­śnia bie­żą­cego roku. Ochro­na bę­dzie trwa­ła do 31 sierp­nia 2022 roku, zaś w przy­pad­ku u­czniów z naj­star­szych klas o­chrona zo­sta­nie au­to­matycz­nie prze­dłu­żo­na o do­dat­kowy mie­siąc tj. do 30 wrze­śnia 2022 roku.

Czytaj dalej

Dzień Pokoju

Nasza szko­ła włą­czy­ła się w ob­chody Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju. Wo­lon­ta­riu­sze SKC wraz z in­ny­mi u­cznia­mi 21 wrze­śnia przy­go­towa­li o­kolicz­no­ścią de­ko­ra­cję. Na o­grodze­niu szkol­nym za­wi­sły go­łąb­ki po­koju, kwia­ty z na­pi­sem „pokój” w róż­nych ję­zy­kach oraz sen­ten­cje zna­nych ludzi na temat po­koju. Przez ty­dzień ta nie­co­dzien­na de­ko­ra­cja za­chę­cała do za­trzy­mania się i za­stano­wie­nia: W jaki spo­sób ja mogę przy­czyniać się do bu­do­wa­nia po­koju w swoim naj­bliż­szym o­tocze­niu?

Czytaj dalej

Obiady dla uczniów klas 1–8

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za jeden obiad dla uczniów szkoły wynosi 4,50 zł.

Stawka żywieniowa dla uczniów 1–8 wynosi:
w październiku – 19 dni x 4,50 zł = 85,50 zł
w listopadzie – 19 dni x 4,50 zł = 85,50 zł

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywieniowy

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w poniedziałek do godziny 9.00, a w pozostałe dni tygodnia – dzień wcześniej. Brak zgłoszenia skutkuje naliczeniem opłaty za obiad.

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.

Wpłaty za posiłki i pobyt uczniów zerówki i przedszkola

Stawka żywieniowa dla uczniów oddziałów przedszkolnych (w tym kl. „0”) wynosi:
w październiku – 21 dni x 9,00zł = 189,00 zł
w listopadzie – 20 dni x 9,00zł = 180,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc żywieniowy.

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

Jednocześnie informujemy, że wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać na rachunek:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,  77 8001 0005 2001 0008 0158 0010

Narodowe Czytanie

Wy­bra­ne star­sze klasy na­szej szko­ły zo­sta­ły zgło­szone do u­dzia­łu w o­gól­nopol­skiej akcji Na­ro­dowe­go Czy­ta­nia pod pa­tro­natem Pre­zy­den­ta RP. W tym roku czy­ta­ny był tekst „Mo­ral­ność Pani Dul­skiej” Ga­brie­li Za­pol­skiej. Każda z klas in­a­czej po­de­szła do te­ma­tu, nie­mniej jed­nak w spo­sób nie­zwy­kle kre­atyw­ny. Było czy­ta­nie per­for­ma­tyw­ne (7c, 8f, 8h), czy­ta­nie w sce­nerii ksią­żek (8g, 8a) oraz au­tor­skie notki bio­gra­ficz­ne na temat Gabrieli Za­pol­skiej po­łą­czone z cie­ka­wost­kami (8d). Wszyst­kim u­czest­ni­kom gra­tu­luje­my in­wen­cji twór­czej!

Czytaj dalej

Balony pierwszaków dotarły do Małopolski

Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że dziś o­trzy­ma­li­śmy wia­do­mość, gdzie do­tar­ły ba­lo­ny wy­pusz­czo­ne wraz z li­stem pod­czas u­ro­czy­sto­ści roz­poczę­cia roku szkol­ne­go dla klas pierw­szych. Otóż wiemy już, że wy­lą­do­wa­ły przy ul. Św. Kingi w miej­sco­wo­ści Woj­nicz, w po­wie­cie tar­now­skim (woj. ma­ło­pol­skie). To dotąd naj­dłuż­sza od­le­głość, jaką po­kona­ły dwu­nast­ko­we ba­lo­ny. Zna­laz­cy dzię­ku­je­my za prze­ka­zanie nam wia­do­mo­ści.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

De­lega­cja u­czniów i na­uczy­cie­li z na­szej szko­ły u­czest­ni­czy­ła 1 wrze­śnia w u­ro­czy­sto­ściach pa­trio­tycz­nych u­pa­mięt­niają­cych o­fia­ry II wojny świa­to­wej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Skrom­niej, ale u­ro­czy­ście roz­poczę­liśmy rok szkol­ny 2021/2022. Był to szcze­gól­nie ważny dzień dla u­czniów klas pierw­szych. Spo­tka­nia z no­wy­mi ko­le­żan­kami i ko­le­ga­mi oraz z na­uczy­cie­lami. W Dwu­na­st­ce pierw­szo­kla­si­ści roz­poczę­li naukę o­czy­wi­ście od lek­cji bań­ko­logii. Pod­czas in­au­guracji roku szkol­ne­go miło nam było go­ścić pana Pio­tra Bar­to­szew­skiego, Se­kreta­rza Mia­sta Otwoc­ka oraz pana Grze­go­rza Mi­chal­czy­ka, Dy­rek­to­ra Oświat Miej­skiej w Otwoc­ku.

Czytaj dalej

Zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021

Punk­tual­ne o godz. 9.00 na bo­isku szkol­nym roz­brzmia­ły dźwię­ki po­lone­za. To znak, że naj­star­szy rocz­nik na­szej szko­ły koń­czy naukę. W tej u­ro­czy­stej chwi­li wielu u­czniów my­śla­mi wra­cało do pierw­szego dnia w Dwu­na­st­ce wspo­mi­na­jąc tamte chwi­le: spo­tka­nia no­wych ko­le­gów, na­uczy­cie­li i o­czy­wi­ście bańki, które wtedy wy­peł­ni­ły salę gim­na­stycz­ną. Ta sama sala dziś go­ści­ła ó­smo­kla­si­stów w o­stat­nim dniu nauki. Za­koń­cze­nie nauki to czas pod­su­mowań, na­gród i... łez, które za­krę­ci­ły się w wielu o­czach. Jesz­cze tylko o­stat­ni dzwo­nek i oto mamy te­go­rocz­nych ab­sol­wen­tów. Gra­tu­luje­my i ży­czymy po­wodze­nia na na­stęp­nym e­ta­pie e­du­ka­cji!

Na­to­miast bo­iska szkol­ne do po­łu­dnia go­ści­ły po­zosta­łe klasy że­gna­ją­ce się ze szko­łą na czas wa­kacji. Po tym nie­zwy­kle trud­nym roku wszy­scy za­słu­ży­li na dwu­mie­sięcz­ny czas wy­po­czyn­ku. Wszyst­kim u­czniom i na­uczy­cie­lom ży­czymy zatem u­da­nych wa­kacji!

Czytaj dalej

Więcej artykułów…