Nasze ZOO

Niech żyją wakacje!

Cał­kiem nagle i nie­spo­dziewa­nie za­koń­czył się rok szkol­ny – chyba wielu z nas wła­śnie tak po­my­śla­ło. Tak, tak, to praw­da – ko­niec lekcji i po­czą­tek wa­kacji stały się rze­czy­wi­sto­ścią. Dziś pod­su­mowa­li­śmy dzie­sięć mie­się­cy nauki. Każdy uczeń wró­cił do domu ze świa­dec­twem, a wy­róż­nie­ni z me­da­lem lub drob­nym u­po­min­kiem. Wszyst­kim, za­rów­no u­czniom, jak i na­uczy­cie­lom, ser­decz­nie gra­tu­luje­my i ży­czymy u­da­ne­go wy­po­czyn­ku. Do zo­ba­cze­nia 2 wrze­śnia!

Czytaj dalej

Otwarci na nowe horyzonty

Za­koń­cze­nie nauki w szko­le za­my­ka pe­wien ważny okres w życiu mło­de­go czło­wie­ka. Dziś mury na­szej szko­ły o­pu­ścił ko­lej­ny rocz­nik u­czniów. Otwar­ci na nowe ho­ry­zon­ty po­że­gna­li na­uczy­cie­li oraz ko­le­żan­ki i ko­le­gów. Pora wy­ru­szyć w świat, świat nauki i zdo­by­wa­nia no­wych u­mie­jęt­no­ści. Gra­tu­lacje na­szym ab­sol­wen­tom zło­ży­ła dy­rek­tor szko­ły – Beata Szy­dłow­ska oraz dy­rek­tor Oświa­ty Miej­skiej w Otwoc­ku – Grze­gorz Mi­chal­czyk. My rów­nież wszyst­kim na­szym te­go­rocz­nym ab­sol­wen­tom gra­tu­luje­my u­koń­cze­nia Dwu­nast­ki i ży­czymy po­wodze­nia w na­stęp­nych, wy­ma­rzo­nych szko­łach.

Czytaj dalej

Bal klas ósmych

Osiem lat… wy­da­wało się, że to tak długo. Mi­nę­ło jed­nak jak chwi­la, no może jak dwie chwi­le. Do­pie­ro co po­zna­li­śmy się pod­czas lek­cji bań­ko­logii, do­pie­ro co ba­lo­ny pierw­sza­ków u­le­cia­ły w niebo, a dziś bal wień­czą­cy naukę w szko­le pod­sta­wowej. Po­pa­trz­cie – z tych ma­lu­chów, przy­pro­wa­dzonych za rękę przez ro­dzi­ców, wy­ro­śli nam wspa­niali ab­sol­wen­ci!

Czytaj dalej

Jubileuszowa 10. Akademia Talentów Dwunastki

W Po­wia­towym Mło­dzie­żowym Domu Kul­tury od­by­ła się 9 maja Ju­bi­le­uszo­wa 10. Aka­de­mia Ta­len­tów Dwu­nast­ki. Było nad­zwy­czaj­nie. Nasi u­cznio­wie za­pre­zen­to­wali swoje pasje, a wśród nich grę na for­te­pia­nie, gi­ta­rze, a­kro­baty­kę, teatr tańca, balet, sztucz­ki kar­ciane, pokaz cu­kier­niczy, jazdę na rol­kach, ka­rate i prace pla­stycz­ne. Nie za­wie­dli ab­sol­wen­ci: Mi­le­na So­liń­ska świet­nie za­pre­zen­to­wała ta­niec w stylu mo­dern i jazz, a Maja Dzier­żaw­ska razem z przy­ja­ciół­mi z Uni­wer­sy­tetu Mu­zycz­ne­go Fryderyka Cho­pi­na wy­ko­na­li I cz. Te­rzet­to op. 74 An­to­ni­na Dvořáka. Były to nie­sa­mo­wite prze­ży­cia! Na ko­niec wszy­scy o­bec­ni mogli skosz­tować pysz­ne­go tortu, który u­fun­do­wa­ła Pie­kar­nia Wanda. Rów­nież ro­dzi­ce dzię­ki swoim ku­li­nar­nym i or­ga­ni­zacyj­nym ta­len­tom spra­wi­li, że każdy mógł w ka­wiaren­ce za­spo­koić pra­gnie­nie i zjeść coś słod­kie­go. Wiel­kim za­an­gażo­waniem wy­ka­zali się wo­lon­ta­riu­sze Nasza mło­dzież jest cu­dow­na!

Czytaj dalej

Finał i wręczenie nagród w konkursie ortograficznym

Dzi­siaj od­by­ła się Gala III e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go. Go­ści­liśmy Ho­norowych Spon­sorów tego przed­się­wzięcia: Sta­ro­stę Po­wia­tu Otwoc­kie­go – Krzysz­to­fa Sz­cze­giel­nia­ka, Pre­zy­den­ta Mia­sta Otwoc­ka – Ja­ro­sława Mar­giel­skiego, Dy­rek­tor Po­wia­towej Bi­blio­te­ki Pu­blicz­nej w Otwoc­ku – Annę Bie­lic­ką, Pre­zesa Za­rzą­du Banku Spół­dziel­czego w Otwoc­ku – Ro­ber­ta Pi­sko­rza oraz Dy­rek­tora Oświa­ty Miej­skiej w Otwoc­ku – Grze­go­rza Mi­chal­czy­ka.

Czytaj dalej

Wyniki konkursu ortograficznego

Wyniki i podsumowanie III edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Otwockiego

29 lu­te­go 2024 roku w na­szej szko­le od­by­ły się e­li­mina­cje po­wia­towe III e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych. Razem z przed­sta­wi­cielami Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 wzię­li u­dział u­cznio­wie z dwu­na­stu szkół. W eliminacjach szkol­nych u­czest­ni­czy­ło w sumie 126 osób, w eliminacjach po­wia­towych 41 osób.

Czytaj dalej

Korneliada

Pierw­szy dzień wio­sny za­wsze nie­sie na­dzie­ję na coraz dłuż­szy dzień, wyż­sze tem­pera­tu­ry i pięk­ną, sło­necz­ną po­godę. Mamy zatem powód, aby przy­jem­ne spę­dzić ten dzień. W Dwu­na­st­ce jest to o­ka­zja do ra­do­sne­go wspo­mi­na­nia pa­tro­na szko­ły, Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go – stad też nazwa dnia KORNELIADA. Jest on zwy­kle wy­peł­nio­ny kon­kur­sa­mi przy­bli­ża­ją­cymi po­stać na­sze­go pa­tro­na. Tra­dy­cją szko­ły jest rów­nież wy­stęp przy­go­towa­ny przez na­uczy­cie­li, na który u­cznio­wie z za­cie­kawieniem za­wsze cze­ka­ją. Tak było i tym razem, co mo­że­cie prze­żyć raz jesz­cze o­glą­da­jąc zdję­cia w na­szej ga­le­rii.

Czytaj dalej

XVII Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

XVII Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Sza­chach za nami. Cie­szy­my się, że aż 55 za­wod­ni­ków zmie­rzy­ło się w tej szla­chet­nej dys­cypli­nie. Ser­decz­nie gra­tu­luje­my wszyst­kim u­czest­ni­kom, a zwłasz­cza lau­re­atom po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii. W kla­sy­fi­kacji ge­neral­nej zwy­cię­żyli: 1. miej­sce – Da­niel Mi­chal­ski, 2. miej­sce – Lu­dwik Sien­nic­ki, 3. miej­sce – Fran­ci­szek Wo­je­woda. Miło jest nam rów­nież po­in­for­mować, że w kla­sy­fi­kacji szkół 1. miej­sce za­ję­ła dru­ży­na Dwu­nast­ki. Wy­ni­ki po­zosta­łych kla­sy­fi­kacji do­stęp­ne są na stro­nie: ches­sar­bi­ter.com

Nasze po­dzię­kowa­nia kie­ru­jemy do or­ga­ni­zatorów i sę­dziów oraz nie­za­wod­nej Rady Ro­dzi­ców, która za­dbała o to­wa­rzy­szą­cą za­wo­dom ka­wiaren­kę. Dzię­ku­je­my rów­nież Pie­kar­ni „Wanda” za pysz­ne wy­pie­ki.

Czytaj dalej

Konkurs Ortograficzny

Dzi­siaj w na­szej szko­le od­by­ła się III e­dy­cja Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go. W kon­kur­sie u­czest­ni­czy­ło 40 u­czniów z 12 szkół pod­sta­wowych. Wszy­scy u­czest­ni­cy mu­sie­li wy­ka­zać się do­skona­łą wie­dzą z za­kre­su or­togra­fii i zmie­rzyć się z trud­nym dyk­tan­dem, któ­re­go treść zwią­za­na była z a­trak­cjami na­sze­go po­wia­tu.

Wrę­cze­nie na­gród lau­re­atom kon­kur­su od­bę­dzie się pod­czas u­ro­czy­stej gali dn. 11 kwiet­nia 2024 r. o godz. 10.00.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…