Nasze ZOO

Nasze uprawy

Zobacz jak uprawiamy ziemniaki, które przyjechały do nas z Włoch oraz kwiaty przed naszą szkołą.

Czytaj dalej

Smakowite, polskie potrway

W marcu odbył się kon­kurs „Go­tu­je­my pol­skie po­tra­wy.” W przy­go­towywa­niu u­lubio­nych przy­sma­ków wzię­ły udział całe ro­dzi­ny. Efek­ty pracy mo­że­my po­dzi­wiać o­glą­da­jąc wy­ko­na­ne zdję­cia. Gra­tu­luje­my wszyst­kim u­czest­ni­kom kon­kursu. Mamy na­dzie­ję, że wy­ko­na­ne we­dług po­da­nych prze­pi­sów pol­skie po­tra­wy będą sma­ko­wały na­szym przy­ja­cio­łom z Włoch i Hisz­pa­nii.

Czytaj dalej

Święto chleba

Święto ChlebaW czwar­tek, 26 kwiet­nia w na­szej szko­le ob­chodzi­liśmy „Dzień Ch­le­ba”. Po­zna­li­śmy przy­sło­wia, mó­wi­liśmy o sza­cun­ku do chle­ba i do pracy. Pod­czas wy­ciecz­ki do pie­kar­ni u­cznio­wie po­zna­li tech­no­logię pro­duk­cji pie­czy­wa. W do­mach, wraz z ro­dzi­ca­mi, pie­kli chleb. Swoją pracę zi­lu­stro­wa­li zdję­cia­mi. Wiel­kim po­wodze­niem cie­szy­ła się wy­sta­wa i de­gu­sta­cja chle­bo­wych wy­pie­ków.

Czytaj dalej

Z wizytą w hiszpańskim Cuenca

Z wizytą w HiszpaniiW ra­mach pro­gra­mu Co­me­nius od­by­ło się pierw­sze spo­tka­nie na­uczy­cie­li SP 12 z Otwoc­ka, Włoch i Hisz­pa­nii. Miej­scem spo­tka­nia było hisz­pań­skie mia­stecz­ko Cu­en­ca, od­da­lone od Ma­dry­tu o 160 km. Hisz­pa­nie chęt­nie od­wie­dza­ją je w week­en­dy. Jest prze­pięk­nie po­łożone, za­byt­ko­we. Znaj­du­je się w nim teatr, o­biek­ty spor­towe oraz no­wocze­sne mu­zeum „Art. Na­tu­ra”, w któ­rym u­cznio­wie za­po­znają się z ta­jem­ni­cami przy­ro­dy.

Czytaj dalej

Cele Programu Comenius

Comenius

Celami szczególowymi Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” są:
  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.