Nasze ZOO

Z wizytą w hiszpańskim Cuenca

Z wizytą w HiszpaniiW ra­mach pro­gra­mu Co­me­nius od­by­ło się pierw­sze spo­tka­nie na­uczy­cie­li SP 12 z Otwoc­ka, Włoch i Hisz­pa­nii. Miej­scem spo­tka­nia było hisz­pań­skie mia­stecz­ko Cu­en­ca, od­da­lone od Ma­dry­tu o 160 km. Hisz­pa­nie chęt­nie od­wie­dza­ją je w week­en­dy. Jest prze­pięk­nie po­łożone, za­byt­ko­we. Znaj­du­je się w nim teatr, o­biek­ty spor­towe oraz no­wocze­sne mu­zeum „Art. Na­tu­ra”, w któ­rym u­cznio­wie za­po­znają się z ta­jem­ni­cami przy­ro­dy.

Spot­ka­nie roz­poczę­ło się od zwie­dza­nia mia­stecz­ka i mu­zeum. Na­stęp­nie wszy­scy u­czest­ni­cy przed­sta­wi­li sys­te­my o­świa­towe obowią­zu­jące w swo­ich oj­czy­znach, po­ka­zali wy­ko­na­ne przez u­czniów pre­zen­ta­cje miast i re­gio­nów, z któ­rych po­chodzą. Odbył się kon­kurs na naj­lep­sze logo na­sze­go pro­gra­mu „Zie­mia – mój dom”. Wy­bra­na zo­sta­ła praca u­czniów z klasy 2d na­szej szko­ły, wy­ko­na­na pod kie­run­kiem pani Do­roty Pu­cyń­skiej.

Na­stęp­nie na­uczy­cie­le zwie­dzili szko­ły le­żą­ce w pro­win­cji Cu­en­ca. Za­po­znali się ze sto­sowa­ny­mi me­to­da­mi pracy i pa­nu­ją­cy­mi zwy­cza­jami. Duże wra­że­nie wy­wo­ła­ła licz­ba u­czniów w szko­łach i kla­sach. Naj­licz­niej­sza szko­ła ma trzy­dzie­ści o­śmioro dzie­ci, naj­mniej­sza czwo­ro. Ucz­nio­wie roz­poczy­na­ją naukę w szko­le pod­sta­wowej w wieku 3 lat. Uczą się ta­kich przed­mio­tów jak Po­la­cy. Waż­nym wy­da­rze­niem było spo­tka­nie z bur­mi­strzem Cu­en­ca. Juan Auila Fran­ces pod­kre­ślił, jak ważna jest dla wszyst­kich stron u­czest­ni­czą­cych w pro­gra­mie Co­me­nius wy­mia­na in­for­ma­cji na temat kul­tury, szkol­nic­twa i e­ko­logii, która po­zwa­la roz­wi­jać wspól­ne pro­jek­ty o­świa­towe.

Na o­stat­nim spo­tka­niu zo­sta­ły za­plano­wane dal­sze dzia­łania do re­ali­zacji we wszyst­kich współ­pra­cu­ją­cych szko­łach. Te­ma­tem prze­wod­nim są „Cz­te­ry pory roku”. Ucz­nio­wie wy­ko­na­ją ka­len­darze, przy­go­tu­ją przed­sta­wienie, stwo­rzą ksią­żecz­ki z prze­pi­sa­mi na zdro­we po­tra­wy, przy­go­tu­ją bal kar­nawało­wy. W szko­le od­bę­dzie się ty­dzień hisz­pań­ski i wło­ski. Za­po­znamy się z tra­dy­cjami, za­byt­kami, kul­turą, wa­lo­rami przy­rod­ni­czymi part­ner­skich kra­jów, na­uczy­my się pod­sta­wowych zwro­tów ję­zy­ko­wych. Mamy na­dzie­ję, że za­plano­wane dzia­łania będą o­ka­zją do wspa­niałej za­bawy i po­sze­rzenia wie­dzy.

Zdjęcia z wizyty w Hiszpanii można zobaczyć w galerii.

 

Comenius