Nasze ZOO

Zwolnienie z lekcji wf a obecność na zajęciach

Zgod­nie z § 8 Roz­porzą­dze­nia Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej z dnia 30 kwiet­nia 2007 roku w spra­wie wa­run­ków i spo­sobu o­ce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wania i pro­mowa­nia u­czniów i słu­cha­czy oraz prze­pro­wa­dzania spraw­dzianów i eg­za­mi­nów w szko­łach pu­blicz­nych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. ze zm.) dy­rek­tor szko­ły może pod­jąć de­cy­zję o zwol­nie­niu u­cznia z ćwi­czeń na lek­cjach wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, ale nie zwal­nia go z o­bec­no­ści na tych za­ję­ciach.

Kon­struk­cja i treść ksz­tał­ce­nia w zmie­nio­nej pod­sta­wie pro­gra­mowej wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go u­moż­li­wia róż­no­rod­ny spo­sób re­ali­zacji tejże pod­sta­wy, a o­bec­ność u­cznia jest nie­zbęd­na do po­głę­bie­nia u­mie­jęt­no­ści m.in. z e­du­ka­cji zdro­wot­nej, zasad bez­pieczeń­stwa, hi­gie­ny o­sobi­stej czy prze­pi­sów sę­dzio­wa­nia.