Nasze ZOO

Szkolna Kasa Oszczędności

W na­szej szko­le od wrze­śnia 2012 roku dzia­ła Sz­kol­na Kasa Osz­częd­no­ści. Jego człon­ka­mi jest ponad 90 u­czniów. Łącz­nie u­cznio­wie zgro­ma­dzi­li na swo­ich ra­chun­kach SKO 37 000 zło­tych. Głów­nym celem SKO jest wdra­żanie dzie­ci do sys­te­ma­tycz­nego oszczę­dza­nia. Ucz­nio­wie po­sia­dają­cy ra­chun­ki SKO mogą sa­mo­dziel­nie za­kładać wir­tu­al­ne skar­bon­ki i de­cy­do­wać na co oszczę­dza­ją.

Dla u­czest­ni­ków SKO or­ga­ni­zowane są kon­kursy, w któ­rych u­cznio­wie mogą wy­ka­zać się swo­imi po­my­sła­mi. Ostat­nio o­pie­ku­nowie SKO zor­ga­ni­zowali kon­kurs pt. „Naj­cie­kaw­sza szata gra­ficz­na karty ban­ko­matowej”.

Wspól­nie z ban­kiem wy­typo­wa­no 3 naj­lep­sze prace:
I miej­sce – Emi­lia Kie­ren­ko
II miej­sce – Ja­dwi­ga Fenik
III miej­sce – Julia Kęder

Zwy­cięz­cy o­trzy­ma­li na­gro­dy w po­sta­ci kub­ków ter­micz­nych oraz dłu­go­pi­sów. Wszy­scy u­czest­ni­cy kon­kursu o­trzy­ma­li na­gro­dy nie­spo­dzian­ki.