Nasze ZOO

Etap powiatowy konkursu ortograficznego

Już w czwar­tek, 16 marca 2023 roku, o godz. 9.00 od­bę­dzie się w Szko­le Pod­sta­wowej nr 12 etap po­wia­towy II e­dy­cji Po­wia­to­we­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wiatu Otwoc­kie­go.

Weź­mie w nim u­dział mło­dzież z klas siód­mych i ó­smych z 13 po­wia­to­wych szkół. O Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii po­wal­czy 39 u­czniów. SP12 re­prezen­tu­ją: Eryk Po­nia­tow­ski, Szy­mon Gnia­dek, Na­talia Ko­nar­ska i We­ro­ni­ka Ko­wa­lik.

Wy­ni­ki po­zna­my 20 kwiet­nia, o godz. 10.00 pod­czas u­ro­czy­ste­go wrę­cze­nia na­gród lau­re­atom.

Trzy­ma­my kciuki za na­szych u­czniów. Niech zwy­ciężą naj­lepsi! Po­wodze­nia!