Archiwum wydarzeń

„Warszawska Syrenka”

Dnia 14 marca 2015 r. w Otwoc­kim Cen­trum Kul­tury „Smok” od­by­ły się e­li­mina­cje miej­skie 38. Kon­kur­su Re­cy­ta­tor­skiego „War­szaw­ska Sy­ren­ka”. Do u­dzia­łu w kon­kur­sie w trzech ka­te­go­riach wie­ko­wych przy­stą­pi­li re­prezen­tan­ci szkół pod­sta­wowych (kl. 0–III i kl. IV–VI) i gim­na­zjów. Jury brało pod uwagę na­stę­pu­ją­ce kry­te­ria oceny: dobór re­per­tu­aru, in­ter­preta­cję u­two­ru, kul­turę mowy oraz o­gól­ny wyraz ar­ty­stycz­ny.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zwycięzcy konkursu „Planeta Energii”

Dziś po­zna­li­śmy zwy­cięz­ców V e­dy­cji kon­kur­su „Pla­ne­ta Ener­gii”. Wśród lau­re­atów zna­lazła się klasa 2d pra­cu­ją­ca pod o­pie­ką p. Do­roty Pu­cyń­skiej. W V e­dy­cji kon­kur­su e­du­ka­cyj­nego o głów­ną na­gro­dę ry­wa­li­zo­wało pra­wie 500 na­uczy­cie­li i nie­mal 6 tys. u­czniów z całej Pol­ski, któ­rzy od­by­li bli­sko 1,5 tys. lek­cji o prą­dzie e­lek­trycz­nym. Na­gro­da to dwu­dnio­wa wi­zy­ta mo­bil­ne­go cen­trum nauki ENERGI w na­szym mie­ście. Sz­cze­gó­ły już wkrót­ce. Zwy­cięz­com gra­tu­luje­my!

Drukuj E-mail

Dwunasta na nagraniu programu Hell’s Kitchen

Ucz­nio­wie klas 5a i 3b wraz z na­uczy­ciel­kami Jo­an­ną Ćwiek i Ma­rio­lą Ro­słoniec wzię­li u­dział w na­graniu pro­gra­mu „Hells Kit­chen – Pie­kiel­na Kuch­nia”. Po raz pierw­szy ku­li­nar­ne u­mie­jęt­no­ści u­czest­ni­ków o­ce­nia­li ak­to­rzy mło­de­go po­kole­nia: Ma­te­usz Paw­łow­ski z se­ria­lu „Ro­dzin­ka.pl”, Ga­brie­la Ra­czyń­ska z „M jak mi­łość” oraz syn chefa – Ni­ko­las Amaro wraz z na­szy­mi u­cznia­mi.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Lekcja o hałasie i słuchu

W czwar­tek, 11 grud­nia, u­czniów kl. 1f przy­wi­ta­ła mama Ka­je­tana – pani Agniesz­ka Do­niec i za­pro­si­ła na lek­cję o bu­do­wie ucha, słu­chu i ha­łasie. Dzie­ci z za­cie­kawieniem słu­cha­ły, jak zbu­do­wa­ne jest ucho ludz­kie. Czy wie­cie, że są w nim błona bę­ben­ko­wa, ko­wa­deł­ko, mło­te­czek, strze­miącz­ko, a nawet śli­mak?

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Mikołajkowe kino w kl. 1f

W czwar­tek, 4 grud­nia, na dzie­ci z klasy IF cze­ka­ła wspa­niała mi­ko­łaj­kowa nie­spo­dzian­ka. Gdy przy­szli­śmy do sali na drzwiach wid­niał napis – „Fajne mi­ko­łaj­kowe kino”. Nagle drzwi się o­tworzy­ły i z klasy wy­szły mamy Ma­te­usza, Ka­je­tana oraz Przem­ka i za­pro­si­ły dzie­ci do kina.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Spektakl teatru internetowego „Dziób w dziób”

6 li­sto­pa­da moja klasa 5d miała moż­li­wość o­bej­rzenia sztu­ki te­atral­nej au­tor­stwa Ma­li­ny Prze­ślu­gi, pt. „Dziób w dziób”, prze­zna­czo­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Spek­takl był re­ży­sero­wa­ny przez Zbi­gniewa Li­sow­skie­go. Dra­mat ten zo­stał na­gro­dzony w 24. kon­kur­sie or­ga­ni­zowanym przez Cen­trum Sz­tu­ki Dziec­ka w Po­zna­niu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Warsztaty świąteczne w kl. 1g

W czwar­tek, 13 li­sto­pa­da, kla­sie 1 g od­by­ły się warsz­taty pla­stycz­ne. Przy­go­towa­ła je i po­prowa­dzi­ła pani Agniesz­ka Róg. Ucz­nio­wie przy­go­towa­li kart­ki świą­tecz­ne na kier­masz bo­żona­rodze­niowy, który co­rocz­nie od­by­wa się w na­szej szko­le. Mimo o­grom­ne­go wy­sił­ku, dzie­ci były za­chwy­co­ne i pro­si­ły panią Agniesz­kę o ko­lej­ne spo­tka­nie.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Internetowy Teatr dla Szkół TVP

Dnia 6 li­sto­pa­da 2014 roku u­czest­ni­czy­liśmy po raz pierw­szy w spek­taklu In­ter­neto­wego Te­atru dla Szkół TVP. Obej­rzeli­śmy przed­sta­wienie pt. „Dziób w dziób”. Ze­bra­li­śmy się w sali 5a i za po­śred­nic­twem In­ter­netu wzię­liśmy u­dział w trans­mi­sji spek­taklu z Te­atru Baj Po­mor­ski w To­ru­niu. Au­to­rem dra­matu jest Ma­li­na Prze­ślu­ga, re­ży­serem Zbi­gniew Li­sow­ski. Przed­sta­wienie zo­sta­ło na­gro­dzone w 24. Kon­kur­sie na Sz­tu­kę Te­atral­ną dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży or­ga­ni­zowanym przez Cen­trum Sz­tu­ki Dziec­ka w Po­zna­niu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Lekcja o pająkach

W czwar­tek, 30 paź­dzier­nika do klasy 2d przy­szła mama Mai, pani Alek­san­dra Hołda-Mi­chal­ska z cie­ka­wym go­ściem — wy­lin­ką ptasz­nika. Pani Alek­san­dra wraz z Mają o­powie­dzia­ły nam o tych nie­sa­mo­witych pa­ją­kach, które można teraz o­glą­dać na wy­sta­wie pa­ją­ków i skor­pionów w Mu­zeum Ewo­lu­cji w War­szawie. Naj­więk­szy ptasz­nik o­sią­ga dłu­gość do 33 cm i może dożyć 20 lat. Żyją głów­nie w stre­fie tro­pi­kal­nej Ame­ry­ki Po­łu­dniowej, Afry­ki i Azji. Mają róż­no­rod­ne u­bar­wie­nie, co mo­gli­śmy zo­ba­czyć pod­czas pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej. Wy­lin­ka tego pięk­ne­go pa­ją­ka zo­sta­ła prze­ka­zana na ręce pani dy­rek­tor, do klasy przy­rod­ni­czej w na­szej szko­le. Bar­dzo dzię­ku­je­my pani Oli za tak in­te­resu­ją­ce spo­tka­nie oko w oko z ptasz­nikiem.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kawiarenka SKC dla Alfonsiny

W czwar­tek, 30 paź­dzier­nika, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas zor­ga­ni­zowało ka­wiaren­kę, któ­rej cał­ko­wi­ty do­chód zo­stał prze­zna­czo­ny na rzecz Al­phon­si­ny z Rwan­dy. Dziew­czyn­ka, zo­stała ad­op­towana przez szko­łę w ra­mach akcji „Adop­cja Serca”. Tym samym u­cznio­wie i pra­cow­ni­cy szko­ły zo­bowią­za­li się do co­mie­sięcz­nego wpła­cania 70 zł na po­kry­cie kosz­tów jej ksz­tał­ce­nia i u­trzy­ma­nia. Al­phon­si­na na­pi­sała list, w któ­rym wy­ra­zi­ła swoją wdzięcz­ność za o­ka­zy­waną jej pomoc: „Witam Was i bar­dzo dzię­ku­ję Wam za wszyst­ko, co mi da­je­cie. Dzię­ki Wa­szej po­mocy mam u­bra­nia, ze­szy­ty i obu­wie. Dzię­ku­ję.”

Czytaj dalej

Drukuj E-mail