Archiwum wydarzeń

Wizyta „Leśnych Skrzatów”

W czwart­ko­we przed­po­łu­dnie, 3 marca, dzie­ci z grupy ” Je­ży­ków» i „Wie­wió­rek” z Przedsz­ko­la nr 10 „Leśne Skrza­ty” wy­bra­ły się na wy­ciecz­kę do Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku. Po­wi­ta­ła nas Pani Dy­rek­tor, która o­prowa­dzi­ła dzie­ci po szko­le. Zwie­dziliśmy: pokój na­uczy­ciel­ski, bi­blio­te­kę, świe­tlicę, gdzie spo­tka­li­śmy na­szych ab­sol­wen­tów, sto­łów­kę oraz se­kreta­riat szko­ły.

Zo­sta­li­śmy za­pro­sze­ni na lek­cję przy­ro­dy którą pro­wa­dzi­ła Pani Beata Bany. W pra­cow­ni przy­rod­ni­czej o­glą­da­li­śmy różne okazy zwie­rząt m.in. węże, jasz­czur­ki, le­gwana zie­lo­nego, ka­raczany, ka­me­leona, ge­ko­na gru­bo­ogonowe­go. Dzie­ci były za­chwy­co­ne moż­li­wo­ścią po­gła­skania eg­zo­tycz­nych zwie­rząt. Przedsz­ko­lakom naj­bar­dziej spodobał się le­gwan zie­lo­ny o i­mie­niu Gro­szek.

Dzie­ci słu­cha­ły w wiel­kim sku­pie­niu i za­dawały py­ta­nia. Swoje wra­że­nia po wy­ciecz­ce dzie­ci z za­chwy­tem prze­ka­zy­wały ro­dzi­com.

Drukuj E-mail