Archiwum wydarzeń

Festiwal rodzinny w kl. 1c

We wto­rek, 24 maja odbył się Ro­dzin­ny Fe­sti­wal Pio­sen­ki w kla­sie 1c. Dzie­ci śpie­wa­ły we­so­łe i e­ner­getycz­ne pio­sen­ki, któ­rych na­uczy­ły się w ciągu roku. W mię­dzy­cza­sie wcie­liły się w rolę na­uczy­cie­la pro­wa­dząc za­bawę dla ro­dzi­ców.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Matematycy na 6 z „Dwunastki”

Pod­czas ko­lej­nej e­dy­cji kon­kur­su „Ma­te­maty­ka na 6” or­ga­ni­zowane­go przez Sz­ko­łę Pod­sta­wową nr 6 w Otwoc­ku, nasi u­cznio­wie znów za­ję­ci za­szczyt­ne miej­sca:
Klasy 5:
miej­sce 1. – Ka­ro­li­na Py­tlar­czyk kl. 5c
miej­sce 3. – Ja­dwi­ga Fenig kl. 5d
Klasy 6:
miej­sce 1. Hu­bert So­bociń­ski kl. 6d

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Symultana szachowa z arcymistrzynią

Sie­dem­na­stu u­czniów na­szej szko­ły u­czest­ni­czy­ło w wy­jeź­dzie zor­ga­ni­zowanym przez UKS MDK Otwock na sy­mul­ta­nę sza­cho­wą na 100 sza­chow­ni­cach z o­ka­zji 100-lecia sto­łecz­no­ści Mo­kotowa. Za­wod­ni­cy mieli moż­li­wość za­grania z ar­cy­mi­strzynią Agniesz­ką Bru­st­man, mi­strzem mię­dzy­na­ro­dowym Janem Adam­skim i kan­dy­datem na mi­strza, pięt­na­sto­le­tnim Pa­try­kiem Chy­lew­skim.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wizyta „Leśnych Skrzatów”

W czwart­ko­we przed­po­łu­dnie, 3 marca, dzie­ci z grupy ” Je­ży­ków» i „Wie­wió­rek” z Przedsz­ko­la nr 10 „Leśne Skrza­ty” wy­bra­ły się na wy­ciecz­kę do Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku. Po­wi­ta­ła nas Pani Dy­rek­tor, która o­prowa­dzi­ła dzie­ci po szko­le. Zwie­dziliśmy: pokój na­uczy­ciel­ski, bi­blio­te­kę, świe­tlicę, gdzie spo­tka­li­śmy na­szych ab­sol­wen­tów, sto­łów­kę oraz se­kreta­riat szko­ły.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Strażacy w klasach trzecich

W pią­tek, 26 lu­te­go klasy trze­cie wzię­ły u­dział w warsz­tatach, które pro­wa­dzi­li stra­żacy z OSP w Jó­ze­fo­wie. Dru­ho­wie: Ka­tarzy­na Kaź­mier­czak, Ma­ciej Trza­skow­ski i Piotr Kaź­mier­czak po­prowa­dzi­li za­ję­cia z u­dzie­la­nia pierw­szej po­mocy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

X Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W so­botę, 20 lu­te­go 2016 roku w na­szej szko­le od­by­ły się X Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w Sza­chach Szyb­kich o Pu­char Dy­rek­to­ra Sz­ko­ły. Do ry­wa­li­zacji przy­stą­pi­ło 68 za­wod­ni­ków z róż­nych szkół pod­sta­wowych na­sze­go wo­je­wódz­twa. Niżej przed­sta­wiamy wy­ni­ki tur­nieju.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Jasełka w 1c

W przedświąteczny wieczór, 18 grudnia, klasa 1c przygotowała występ jasełkowy, pt: „Jasełka Latino”. Przy rytmicznej muzyce dzieci tańczyły i śpiewały kolędy w egzotycznej aranżacji. Występ wzbogaciły elementy gry świetlnej takie jak diody na palcach oraz świecące bransoletki. Kolorowe rekwizyty i radosne tańce nagrodzone zostały gromkimi brawami oraz pochwałami od p. Dyrektor oraz od rodziców.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Jasełka

W o­stat­nim, przed­świą­tecz­nym dniu naszą szko­łę wy­peł­nił śpiew kolęd, a to dzię­ki u­czniom z klas IV–VI, któ­rzy przy­go­towa­li ja­seł­ka. W pierw­szej czę­ści mło­dzi ak­to­rzy przy­bli­żyli nam wy­da­rze­nia zwią­za­ne z Bożym Na­ro­dze­niem, a w dru­giej wy­stą­pi­li ko­lęd­ni­cy przy­po­mi­na­jąc swoją o­bec­no­ścią o sta­rym zwy­cza­ju ko­lę­dowa­nia. Ja­seł­ka wpro­wa­dzi­ły u­czniów w świą­tecz­ny kli­mat i przy­po­mnia­ły, że Bóg nadal się rodzi po­śród nas przez czyny mi­ło­ści, do­broci, życz­li­wo­ści i prze­ba­czenia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wielka feta w Dwunastce

Im­pre­za ta wpi­sa­ła się w do­rocz­ną tra­dy­cję na­sze­go mia­sta. W dniach 12 i 13 grud­nia w o­twoc­kiej „Dwu­na­st­ce” odbę­dzie się finał Szla­chet­nej Pacz­ki. W tym roku wo­lon­ta­riu­sze na­sze­go po­wiatu od­wie­dzili 150 ro­dzin. Do pro­jek­tu zo­sta­ło włą­czo­nych 86 ro­dzin i do tych wła­śnie domów w naj­bliż­szy week­end zo­sta­ną do­star­czone dary świą­tecz­ne.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Mikołaj w szkole

W pią­tek, 4 grud­nia, naszą szko­łę od­wie­dził św. Mi­ko­łaj o­toczony gro­nem śpie­wa­ją­cych a­nioł­ków. Na krót­ko spo­tkał się z u­cznia­mi za­chę­cając ich do bycia do­brym w co­dzien­nym ży­ciem, gdyż jak po­wie­dział So­kra­tes „Do­brzy lu­dzie są szczę­śli­wi”.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail