Aktualności

XII Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W so­botę, 9 czerw­ca 2018 roku za­pra­szamy na XII Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w sza­chach szyb­kich. Tur­niej prze­zna­czo­ny jest dla u­czniów szkół pod­sta­wowych i przed­szko­la­ków. Zapisy i lista startowa dostępna jest TUTAJ.

Celem tur­nie­ju jest mię­dzy in­ny­mi u­czcze­nie 100-lecia od­zy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­legło­ści. Tur­niej zo­stał u­miesz­czo­ny w ka­len­darzu Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go w cyklu „100 tur­nie­jów na 100-lecie Odzy­ska­nia Nie­po­dległo­ści”.

Drukuj E-mail

Stypendia Fundacji „Omnibus”

Fun­da­cja „Om­ni­bus” dzia­łają­ca na rzecz roz­woju nauk i tech­ni­ki oraz ksz­tał­ce­nia zdol­nych dzie­ci i mło­dzie­ży z ro­dzin nie­za­moż­nych in­for­mu­je, że u­rucho­miony zo­stał Pro­gram sty­pen­dial­ny „Om­ni­bus” na rok szkol­ny 2018/2019. Bę­dzie on o­bej­mował u­czniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół pod­sta­wowych z ro­dzin w trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej. Twór­cy pro­gramu mają prze­ko­na­nie, że wła­śnie od mło­de­go wieku szkol­ne­go warto dzie­ciom wpa­jać mi­łość do nauki, jed­no­cześnie mo­ty­wu­jąc je do ak­tyw­ne­go i twór­cze­go zdo­by­wa­nia wie­dzy po­nad­pro­gramowej, gdyż jest to szcze­gól­ny okres dla roz­woju zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zbiórka makulatury trwa

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu przy­po­mi­na o trwa­ją­cej zbiór­ce ma­ku­latury. Z przy­jem­no­ścią prze­ka­zu­jemy in­for­ma­cję, że do stycz­nia u­cznio­wie na­szej szko­ły przy­nie­śli jej już ponad 1200 ki­lo­gra­mów. Sz­cze­gól­nym za­an­gażo­waniem w akcję wy­ka­zali się u­cznio­wie klasy 5b, któ­rzy do tej pory u­zbie­ra­li 330 ki­lo­gra­mów. Za­chę­camy wszyst­kich do u­dzia­łu w akcji, któ­rej celem jest pomoc pod­opiecz­nym ro­dzin­nych domów dziec­ka. Jed­no­cześnie zwra­camy się z proś­bą, aby ze wzglę­dów or­ga­ni­zacyj­nych ma­ku­laturę pa­ko­wać w pacz­ki wa­żą­ce nie wię­cej niż 5 ki­lo­gra­mów. Dzię­ku­je­my!

Drukuj E-mail

Święto biblioteki

Wy­sta­wy no­wo­ści książ­ko­wych, ko­lorowe ba­lo­ny i sło­dy­cze – tym nasza szkol­na bi­blio­te­ka roz­poczę­ła świę­to­wa­nie Dnia Bi­blio­tek Sz­kol­nych. 30 li­sto­pa­da 2017 r. od 8.00 za­praszały­śmy na­szych u­czniów do wspól­nej za­bawy. Chęt­nych do wzię­cia u­dzia­łu w za­pro­ponowanych przed­się­wzię­ciach było wielu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Akcja SKW: Zbieramy makulaturę

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu przy­stą­pi­ło do akcji zbiór­ki ma­ku­latury pod nazwą „Przyw­róć­my dzie­ciom u­śmiech”. Akcję tę or­ga­ni­zu­je Fun­da­cja Przy­ja­zny Świat Dziec­ka. Celem zbiór­ki jest pomoc dzie­ciom prze­by­wa­ją­cym w ro­dzin­nych do­mach dziec­ka. Za­chę­camy do przy­no­sze­nia sta­rych gazet, cza­so­pism, pa­pie­rów, ze­szy­tów, nie­po­trzeb­nych ksią­żek i do­ku­men­tów.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Obiady płatne wyłącznie przelewem

W związ­ku z wpro­wa­dze­niem ob­rotu bez­go­tów­kowego w pla­ców­kach o­świa­towych, wpła­ty za o­bia­dy mogą być re­ali­zo­wane wy­łącz­nie w po­sta­ci wpłat lub prze­lewów na ra­chu­nek ban­ko­wy szko­ły. Do­kona­na wpła­ta lub prze­lew jest o­pła­tą za o­bia­dy w ko­lej­nym mie­siącu. Szczegóły poniżej.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail