Aktualności

Procedury wynikające z reżimu sanitarnego w szkole

Pro­si­my o za­po­znanie się z pro­ce­du­ra­mi obowią­zu­jący­mi w szko­le, wy­ni­ka­ją­cymi ze wzmo­żone­go re­żi­mu sa­ni­tar­ne­go.

Procedura przebywania ucznia w szkole

Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie Covid-19

Drukuj E-mail

Zakończenie roku szkolnego

W dniu za­koń­cze­nia roku szkol­ne­go świa­dec­twa będą wy­da­wane u­czniom lub ro­dzi­com wg po­niż­sze­go har­mo­nogramu na bo­iskach szkol­nych (dwa sta­no­wi­ska na każ­dym bo­isku). W przy­pad­ku desz­czo­wej po­gody świa­dec­twa będą wy­da­wane w sze­ściu róż­nych drzwiach do szko­ły. Uwaga! Nie ma obowiąz­ku od­bioru świa­dec­twa w wy­zna­czo­nym ter­mi­nie. Świa­dec­twa można bę­dzie o­de­brać w szko­le w ter­mi­nie póź­niej­szym lub we wrze­śniu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Po­ni­żej po­da­je­my in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wa­kacyj­nych dy­żu­rów w przed­szko­lach pro­wa­dzonych przez Mia­sto Otwock oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia podczas zgłoszenia. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywają się w dniach od 15 do 19 czerwca 2020 roku.

Informacja o terminach dyżurów

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu

Drukuj E-mail