Aktualności

Kontakt do Rady Rodziców

Uwaga Ro­dzi­ce! Udo­stęp­nia­my Pań­stwu adres ma­ilo­wy Rady Ro­dzi­ców. Skrzyn­ka pocz­towa jest ob­słu­gi­wa­na wy­łącz­nie przez ro­dzi­ców. Za­chę­camy do wy­mia­ny ko­re­spon­den­cji.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail

Dodatkowe zajęcia dla kl. 6

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się spraw­dzianem w kla­sach szó­stych, zor­ga­ni­zowane zo­sta­ły do­dat­kowe, obowiąz­kowe za­ję­cia z ję­zy­ka pol­skie­go i ma­te­maty­ki dla u­czniów w dniach re­ko­lek­cji szkol­nych. Ucz­nio­wie spo­ty­ka­ją się w szko­le na za­ję­ciach o godz. 8.20, a o 10.00 udają się pod o­pie­ką na­uczy­cie­li do ko­ścioła. Za­ję­cia od­by­wać się będą od po­nie­dział­ku 24 marca do środy 26 marca we­dług gra­fi­ku za­miesz­czo­nego po­ni­żej.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Bezpłatny obiad

Źródło: www.sxc.hu Rzą­do­wy pro­gram po­mocy pań­stwa w za­kre­sie do­ży­wia­nia u­moż­li­wia przy­zna­nie bez­płat­nego po­sił­ku mię­dzy in­ny­mi u­czniom do mo­men­tu u­koń­cze­nia nauki w szko­le po­nad­gim­nazjal­nej. Pomoc w po­sta­ci go­rą­ce­go po­sił­ku może być przy­zna­na, je­żeli dochód na osobę w ro­dzi­nie nie prze­kra­cza 150 % kry­te­rium do­chodowego.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail