Aktualności

Listy kandydatów do kl. 1

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wanych do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 zostały wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń.

Drukuj E-mail

Regulamin przebywania na terenie szkoły rodziców i gości

W związ­ku z wpro­wa­dze­niem ko­lej­nego etapu sys­te­mu kon­tro­li do­stę­pu i za­mon­towaniem drzwi po­mię­dzy szat­nią a szko­łą od dziś wcho­dzi w życie re­gu­la­min o­pi­su­ją­cy za­sady do­stę­pu do szko­ły ro­dzi­ców i gości. Pro­si­my o za­po­znanie się z re­gu­la­minem.

Regulamin przebywania na terenie szkoły rodziców i gości

Drukuj E-mail

E-Podręczniki

Mi­nister­stwo Edu­ka­cji Na­ro­dowej pro­ponu­je za­po­znanie się z ser­wi­sem in­ter­neto­wym za­wie­rają­cym pod­recz­ni­ki w wer­sji e­lek­tro­nicz­nej prze­zna­czo­ne mię­dzy in­ny­mi dla u­czniów szko­ły pod­sta­wowej. Ser­wis do­stęp­ny jest pod ad­re­sem: epodreczniki.pl.

Drukuj E-mail

Listy dzieci zakwalifikowanych

In­for­mu­je­my, że przed se­kreta­riatem szko­ły zo­sta­ły wy­wie­szo­ne listy dzie­ci za­kwa­li­fiko­wanych i nie­za­kwa­lifiko­wanych do klas pierw­szych i od­dzia­łu przed­szkol­nego.

Drukuj E-mail

Spotkanie z policjantami

W środę, 8 paź­dzier­nika, na bo­isku szkol­nym od­by­ło się spo­tka­nie z po­li­cjan­tami i pokaz tre­su­ry psów po­li­cyj­nych. Dzie­ci z ośmiu klas pierw­szych i dwóch klas „0” do­wie­dzia­ły się, jak na­le­ży bez­piecz­nie za­cho­wać się w kon­tak­tach ze zwie­rzę­ta­mi, jak u­ni­kać a­gre­syw­nych za­cho­wań. W dru­giej czę­ści spo­tka­nia pani na­czel­nik Wy­dzia­łu Ruchu Dro­gowe­go – Anna Dydek za­po­znała dzie­ci z za­sadami po­ru­sza­nia się pie­szych w ruchu dro­go­wym, bez­piecz­nym za­cho­waniem pod­czas jazdy sa­mo­chodem, prze­pro­wa­dzi­ła prak­tycz­ną lek­cję na skrzy­żo­wa­niu przy szko­le.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail