Aktualności

Najnowsze książki w bibliotece

Ch­cie­liby­śmy za­pre­zen­to­wać naj­now­sze na­byt­ki bi­blio­te­ki szkol­nej. Za­chę­camy do od­wie­dza­nia bi­blio­te­ki i wy­po­życza­nia ksią­żek. Mamy dla Was ponad sto no­wych ty­tu­łów. Po­ni­żej lista za­ku­pio­nych po­zy­cji.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Listy kandydatów do kl. 1

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wanych do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 zostały wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń.

Drukuj E-mail

Regulamin przebywania na terenie szkoły rodziców i gości

W związ­ku z wpro­wa­dze­niem ko­lej­nego etapu sys­te­mu kon­tro­li do­stę­pu i za­mon­towaniem drzwi po­mię­dzy szat­nią a szko­łą od dziś wcho­dzi w życie re­gu­la­min o­pi­su­ją­cy za­sady do­stę­pu do szko­ły ro­dzi­ców i gości. Pro­si­my o za­po­znanie się z re­gu­la­minem.

Regulamin przebywania na terenie szkoły rodziców i gości

Drukuj E-mail

E-Podręczniki

Mi­nister­stwo Edu­ka­cji Na­ro­dowej pro­ponu­je za­po­znanie się z ser­wi­sem in­ter­neto­wym za­wie­rają­cym pod­recz­ni­ki w wer­sji e­lek­tro­nicz­nej prze­zna­czo­ne mię­dzy in­ny­mi dla u­czniów szko­ły pod­sta­wowej. Ser­wis do­stęp­ny jest pod ad­re­sem: epodreczniki.pl.

Drukuj E-mail

Listy dzieci zakwalifikowanych

In­for­mu­je­my, że przed se­kreta­riatem szko­ły zo­sta­ły wy­wie­szo­ne listy dzie­ci za­kwa­li­fiko­wanych i nie­za­kwa­lifiko­wanych do klas pierw­szych i od­dzia­łu przed­szkol­nego.

Drukuj E-mail