Obiady

Obiady dla uczniów klas 1–8

Stawka żywieniowa dla uczniów klas 1–8 wynosi w kolejnych miesiącach:
styczeń: 19 dni x 3,80zł = 72,20 zł
luty: 10 dni x 3,80zł = 38,00zł
marzec: 22 dni x 3,80zł = 83,60 zł

Opłaty można wnieść jednorazowo za kilka miesięcy na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc/miesiące żywieniowe

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).
 

Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.

Drukuj E-mail

Wpłaty za posiłki i pobyt uczniów zerówki i przedszkola

Stawka żywieniowa dla uczniów klasy „0” i oddziałów przedszkolnych wynosi w kolejnych miesiącach:

styczeń: 21 dni x 9,00zł = 189,00 zł
luty: 20 dni x 9,00zł = 180,00 zł
marzec:  22 dni x 9,00zł = 198,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc żywieniowy.

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

Jednocześnie informujemy, że wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać na rachunek: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 77 8001 0005 2001 0008 0158 0010

Drukuj E-mail

Regulamin Stołówki Szkolnej

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 12/2011/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku wprowadzony został nowy regulamin stołówki szkolnej. Re­gu­la­min obowią­zu­je od 1 marca 2012 roku. Pełen tekst regulaminu mozna przeczytać tutaj.

Drukuj E-mail