Obiady

Wpłaty za posiłki uczniów zerówki i przedszkola

Stawka żywieniowa dla uczniów klasy „0” i oddziałow przedszkola wynosi w miesiącu:

wrzesień:        21 dni x 9 zł = 189 zł
październik:    23 dni x 9 zł = 207 zł
listopad:          19 dni x 9 zł = 171 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc lub miesiące żywieniowe. Opłatę można wnieść jednorazowo za kilka miesięcy.

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ wpłacają 1 zł wyłacznie za wrzesień (od października zmiana zasad) i podają numer i datę ważności karty.

Drukuj E-mail

Obiady dla uczniów klas 1–8

Stawka żywieniowa dla uczniów klas 1–8 wynosi w miesiącu:

wrzesień:        19 dni x 3,80zł = 72,20 zł
październik:    21 dni x 3,80 zł = 79,80 zł
listopad:          19 dni x 3,80 zł = 72,20 zł

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ wpłacają 1 zł wyłacznie za wrzesień (od października zmiana zasad) i podają numer i datę ważności karty.

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc lub miesiące żywieniowe. Opłatę można wnieść jednorazowo za kilka miesięcy.

Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.

Drukuj E-mail

Regulamin Stołówki Szkolnej

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 12/2011/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku wprowadzony został nowy regulamin stołówki szkolnej. Re­gu­la­min obowią­zu­je od 1 marca 2012 roku. Pełen tekst regulaminu mozna przeczytać tutaj.

Drukuj E-mail