Archiwum wydarzeń

Pierwsza pomoc przedmedyczna w kl. 0a

W czwar­tek 18 czerw­ca naszą grupę od­wie­dził tata Mał­go­si, pan Igor. Jest on wy­kwa­li­fiko­wanym ra­tow­ni­kiem me­dycz­nym i dla­te­go mógł prze­ka­zać nam swoją wie­dzę na temat zasad u­dzie­la­nia pierw­szej po­mocy. Do­wie­dzieliśmy się jak na­le­ży po­stę­pować, gdy ktoś w na­szym o­tocze­niu u­le­gnie wy­pad­ko­wi np. stra­ci przy­tom­ność, zła­mie nogę czy za­dławi się pod­czas spo­ży­wa­nia po­sił­ku. Taka wie­dza na pewno przy­da się przy o­ka­zji zbli­ża­ją­cych się wa­kacji. Licz­ne wska­zów­ki u­dzie­la­ne przez pana Igora po­ka­zały nam, co na­le­ży robić, aby nie na­rażać swo­je­go zdro­wia np. po­przez dłu­gie prze­by­wa­nie na słoń­cu. Za­ję­cia były super! Bar­dzo dzię­ku­je­my!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Przygoda z Benim

Nasza szko­ła u­czest­ni­czy w o­gól­nopol­skim pro­gra­mie e­du­ka­cyj­nym: Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu. Or­ga­ni­zato­rem pro­gra­mu jest Fun­da­cja Grupy PKP we współ­pra­cy z Po­li­cją. Pa­tro­nami ho­norowy­mi są: Mi­nister Edu­ka­cji Na­ro­dowej, Mi­nister In­fra­struk­tury i Ro­zwoju, Rzecz­nik Praw Dziec­ka oraz pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Elek­try­ków Pol­skich. Part­ne­rem me­ry­to­rycz­nym jest PEDAGOGIUM – Wyż­sza Sz­ko­ła Nauk Spo­łecz­nych w War­szawie.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Młodzi o łupkach 2015

Ch­cie­liby­śmy ser­decz­nie po­in­for­mować, że u­cznio­wie na­szej szko­ły wzię­li u­dział w o­gól­nopol­skim kon­kursie o te­ma­ty­ce fil­mo­wo-geo­logicz­nej! Na­talia Sit­nik, Hu­bert No­wac­ki i Alek­san­dra Zie­liń­ska z klasy 6d po­sta­nowi­li wziąć się do ro­boty i stwo­rzyć swój wła­sny sce­na­riusz na temat gazu wy­do­bywa­ne­go z łup­ków. Mu­sie­li wy­ka­zać się wiel­ką od­wa­gą, wy­obraź­nią i cier­pliwo­ścią! Ma­te­riał szkol­ny i jesz­cze do­dat­kowy kon­kurs, w któ­rym star­to­wały i star­sze dzie­ci z gim­na­zjum jak i li­ceum! Od­nie­śli wiel­ki suk­ces! Czemu? Z ponad trzy­stu prac wy­bra­no pięt­na­ście, w któ­rych zna­leź­li się i oni! Dla fi­na­listów w dniach 27–28 kwiet­nia od­by­ły się o­fi­cjal­ne warsz­taty ak­tor­skie, na któ­rych Młode Łupki na­uczy­ły się wielu cie­ka­wych rze­czy: jak krę­cić film, jakie osoby są do tego po­trzeb­ne… Po­zna­li także wielu zna­nych ak­to­rów (Anna Kerth, Ma­ciej Wi­lew­ski), a nawet na­krę­ci­li film!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu

W ra­mach pro­jek­tu „Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu”, do któ­re­go przy­stą­pi­ła nasza szko­ła, klasa 1g wy­bra­ła się na wy­ciecz­kę do Po­wia­towej Pań­stwo­wej Stra­ży Po­żar­nej w Otwoc­ku z MISJĄ BEZPIECZEŃSTWO. W ra­mach akcji e­du­ka­cyj­nej dzie­ci wzbo­ga­ci­ły wie­dzę o za­sady za­cho­wania bez­pieczeń­stwa i po­stę­powa­nia w przy­pad­ku po­wsta­nia po­ża­ru lub in­ne­go miej­sco­wego za­gro­że­nia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu

W ra­mach pro­jek­tu „Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu”, do któ­re­go przy­stą­pi­ła nasza szko­ła, klasa 1g wy­bra­ła się na wy­ciecz­kę ZOO w War­szawie z MISJĄ EKOLOGICZNA. W ra­mach akcji e­du­ka­cyj­nej dzie­ci wzbo­ga­ci­ły wie­dzę o za­sady za­cho­wania bez­pieczeń­stwa w kon­tak­tach z dzi­kimi zwie­rzę­tami i przy­bli­żyły sobie wie­dzę na temat zwie­rząt eg­zo­tycz­nych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Posadziliśmy sadzonki sosen

We wto­rek, 5 maja, Sek­cja Zie­leni Pol­skie­go Klubu Eko­logicz­ne­go „Otwoc­kie Sosny” prze­ka­zała na­szej szko­le sa­dzon­ki – 50 szt. – o­trzy­ma­ne z Lasów Pań­stwo­wych. Pierw­sze 36 szt. zo­sta­ły przez u­czniów z klasy 5e wokół szko­ły pod kie­run­kiem pana Jana Se­remeta z u­dzia­łem człon­ków Klubu oraz pod o­pie­ką na­uczy­ciel­ki przy­ro­dy pani Agniesz­ki Nie­wiń­skiej.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wizyta „Planety Energii”

16 i 17 kwiet­nia w o­twoc­kim Parku Miej­skim sta­cjo­nowało mo­bil­ne cen­trum nauki „Pla­ne­ty Ener­gii”. Była to na­gro­da dla klasy 2d z na­szej szko­ły, która była jed­nym z 10 lau­re­atów kon­kur­su. Or­ga­ni­zato­rzy kon­kur­su na czele z pro­fe­sorem Vol­tem i Ene­gro­lud­kiem przy­wi­ta­li lau­re­atów z klasy II d, wrę­czy­li dy­plo­my i na­gro­dy dla u­czniów. Klasa o­trzy­ma­ła rów­nież kloc­ki e­du­ka­cyj­ne oraz pa­miąt­ko­wą ta­bli­cę. Gra­tu­lacje u­czniom zło­żył rów­nież Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

XXIV Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty

Te­go­rocz­ny kon­kurs wiel­ka­noc­ny, zor­ga­ni­zowany przez Otwoc­kie Cen­trum Kul­tury, zo­stał roz­strzy­gnię­ty w nie­dzielę 12 kwiet­nia. Praca wy­ko­na­na przez Magdę Ja­wor­ską z klasy 4d za­ję­ła II MIEJSCE – gra­tu­luje­my!

Drukuj E-mail

Mamy energię!

Przez 4 mie­sią­ce pod­czas lek­cji, zajęć do­dat­kowych, wy­cie­czek i spo­tkań po­głę­bia­liśmy swoją wie­dzę na temat e­ner­gii e­lek­trycz­nej. Do­wie­dzieliśmy się m.in. skąd bie­rze się prąd i jaką rolę pełni w na­szym życiu, jakie są pod­sta­wowe źró­dła e­ner­gii e­lek­trycz­nej oraz jak ra­cjo­nal­nie i przy­jaź­nie dla śro­dowi­ska z niej ko­rzy­stać. Po­zna­li­śmy za­sady bez­piecz­nego ko­rzy­sta­nia z u­rzą­dzeń e­lek­trycz­nych oraz pra­wi­dło­we­go za­cho­wania w po­bli­żu o­biek­tów e­ner­getycz­nych. Zo­sta­li­śmy „Ma­ły­mi Tro­pi­cie­la­mi Ener­gii”.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Sobota na Grenlandii

W so­botę, 14 marca, u­cznio­wie klasy 2d wraz z ro­dzi­na­mi go­ści­li za­pro­szonych przez ro­dzi­ców na­szej u­czen­ni­cy Mai Mi­chal­skiej zna­nych po­dróżników – Syl­wię i To­ma­sza Mo­cza­dłow­skich. Wspól­nie od­by­li­śmy po­dróż po Gren­lan­dii, na któ­rej nasi go­ście miesz­ka­li przez kilka lat.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail