Archiwum wydarzeń

Warsztaty przedświąteczne

W ty­go­dniu po­prze­dza­ją­cym dzień o­twar­ty i ze­bra­nia dla ro­dzi­ców w wielu kla­sach od­by­ły się warsz­taty przed­świą­tecz­ne. Przy­go­towa­ne pod­czas nich ozdoby prze­zna­czo­ne zo­sta­ły na Dwu­nast­ko­wy Kier­masz Bo­żona­rodze­niowy, z któ­re­go do­chód prze­zna­czo­ny zo­sta­nie dla Do­mowe­go Ho­spi­cjum „Pro­my­czek” oraz na do­fi­nan­sowanie wy­cie­czek szkol­nych dla dzie­ci, któ­rych ro­dzi­ny zna­lazły się w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej.

Klasa 5e z ro­dzi­ca­mi oraz u­cznio­wie u­czest­ni­czą­cy w za­ję­ciach koła pla­stycz­ne­go, pod o­pie­ką pani Jo­an­ny Ćwiek wy­ko­na­li prze­pięk­ne stro­iki świą­tecz­ne.

Klasy 1a i 3c spo­tka­ły się w sto­łów­ce szkol­nej. Ro­dzi­ce dzie­ci szyli fil­co­we cho­in­ki oraz mi­ko­ła­jowe buty, wy­ko­nywa­li ozdob­ne dzwo­necz­ki pod kie­run­kiem pani Ka­tarzy­ny Ow­czar­czyk i pani Ma­rio­li Ro­słoniec. Dzie­ci pod kie­run­kiem pani Agniesz­ki Twar­dow­skiej-Róg przy­go­towa­ły kart­ki świą­tecz­ne.

Ucz­nio­wie klasy 6b ozda­biali lu­krem u­pie­czo­ne przez jedną z mam pier­niko­we chat­ki, nad czym czu­wa­ła pani Agniesz­ka Nie­wiń­ska.

Ucz­nio­wie i ro­dzi­ce z klasy 3c wraz z wy­cho­waw­czynią, panią Ma­rio­lą Ro­słoniec ozda­biali pier­nicz­ki.

Dzia­ło się bar­dzo, bar­dzo dużo!

 

Drukuj E-mail