Archiwum wydarzeń

Konkurs rodzinny „Karmniki dla ptaków” zakończony

Kon­kurs przy­go­towa­ły panie Ewe­li­na Wią­cek i Do­rota Pu­cyń­ska. Głów­nym za­ło­że­niem kon­kur­su było u­wraż­li­wie­nie dzie­ci na pomoc pta­kom w o­kre­sie zi­mo­wym, roz­wi­ja­nie wy­obraź­ni prze­strzen­nej i u­mie­jęt­no­ści ma­nu­al­nych, wspól­ne ro­dzin­ne spę­dza­nie czasu wol­ne­go na kon­struk­tyw­nej za­bawie i nauce. Ilość karm­ni­ków prze­ro­sła nasze o­cze­ki­wa­nia. To 36 karm­ni­ków róż­nej wiel­ko­ści, ko­loru, wy­ko­na­ne z róż­nych ma­te­riałów.

Za­chwy­ci­ła nas każda „pta­sia sto­łów­ka”. Ko­mi­sja kon­kur­sowa miała trud­ny wybór, które karm­ni­ki wy­róż­nić i na­gro­dzić wy­ko­naw­ców. Jury o­ce­ni­ło o­grom­ny na­kład wło­żonej pracy, wpły­wa­ją­cy na bez­pieczeń­stwo pta­ków, es­tety­kę i funk­cjo­nal­ność karm­ni­ków. Gra­tu­luje­my po­my­słów i dzię­ku­je­my ro­dzi­com i dziad­kom za włą­cze­nie się w akcję. Karm­ni­ki roz­miesz­czone zo­sta­ną na te­renie szko­ły i będą słu­żyć pta­kom w trud­nych, zi­mo­wych dniach.

Spe­cjal­ne po­dzię­kowa­nia skła­damy Ra­dzie Ro­dzi­ców, która przy­go­towa­ła a­trak­cyj­ne na­gro­dy dla wszyst­kich u­czest­ni­ków kon­kur­su.

Kategoria: klasy 4–7

I miejsce:

Jan Baciński, klasa 5a z tatą Tomaszem Bacińskim

Kacper Michalak, klasa 4g

Maja Michalska, klasa 5d z mamą Aleksandrą Michalską

II miejsce:

Jakub Orzechowski, klasa 4g

Julek Łukaszewicz, klasa 3d

Piotr Semeniuk, klasa 4h

Iga Kusztal, klasa 7b

Gaja Kusztal, klasa 2a

III miejsce:

Dorota Feczan, klasa 5d z mamą Malwiną Feczan

Wyróżnienie:

Klaudiusz Wróbel, klasa 4f z tatą Norbertem Wróblem

Tymon Wieteska, klasa 4g

Milena Wróbel, klasa 4h z tatą Norbertem Wróblem

Wiktor Woźniak, klasa 4g z tatą Adrianem Woźniakiem

Marianna Czarnecka, klasa 5a z tatą Tomaszem Czarneckim

Adam Rychalski, klasa 4g z tatą Janem Rychalskim

Aleksandra Jankowska, klasa 4g

 

Kategoria: klasy 1–3

I miejsce:

Norbert Augustyniak, klasa 2c z mamą Elizą Osuch

Stanisław Szewczak, klasa 3f z tatą Jarosławem Szewczakiem

Szymon Dziewanowski, klasa 2a z rodzicami Małgorzatą i Piotrem Dziewanowskimi

II miejsce:

Julia Baranowska, klasa 1b z mamą Katarzyną Baranowską

Piotr Baciński, klasa 2a z tatą Tomaszem Bacińskim

Amelia Pieczonka, klasa 2a z tatą Jackiem Pieczonką

III miejsce:

Michalina Czarnecka, klasa 1a z tatą Tomaszem Czarneckim

Antoni Troc, klasa 2b z siostrą

Zuzanna Ochnik, klasa 2a z rodzicami Izabelą i Ireneuszem Ochnik

Wyróżnienie:

Bartosz Gęśla , klasa 2a z tatą Ireneuszem Gęślą

Celina Kożuch, klasa 2b

Jan Wojciechowski, klasa 2a z tatą Marcinem Wojciechowskim

Hanna Kurowska, klasa 3f

Kajetan Stańczyk, klasa 2a

Aleksander Tkaczyk, klasa 1a z dziadkiem Karolem Bączkowskim

Franciszek Płużański, klasa 2a z dziadkiem

Igor Brzeziński, klasa 2c

Kacper Kosmal, klasa 2b

Oskar Bogowolski, klasa 3a z tatą Mariuszem Bogowolskim

 

Za udział:

Roksana Bąk, klasa 2b

Hubert Pobudkiewicz, klasa 2b

 

Drukuj E-mail