Archiwum wydarzeń

Mikołajowe czapki

Zgod­nie z mak­sy­mą „w czap­ce Mi­ko­ła­ja każ­de­mu do twa­rzy” klasy dru­gie zaak­centowały dzień mi­ko­ła­jek wła­sno­ręcz­nie wy­ko­nu­jąc mi­ko­ła­jowe czap­ki. Z dumą pre­zen­to­wa­ły je tego dnia w szko­le. Był to do­dat­kowy ak­cent, który to­wa­rzy­szył wszyst­kim mi­ko­łaj­kowym a­trak­cjom. Dzie­ci o­glą­da­ły filmy, roz­wią­zy­wa­ły za­dania i ła­mi­głów­ki, do­sta­wały listy od Mi­ko­ła­ja, grały w gry plan­szo­we, jadły lody i piły go­rą­cą cze­ko­la­dę. Wszyst­ko to dzię­ki „po­moc­ni­kom” św. Mi­ko­ła­ja, któ­rym bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

„Szlachetna Paczka” wystartowała

We wto­rek, 1 grud­nia w sie­dzibie firmy In­te­li­gent­ny Bu­dy­nek Pol­ska w War­szawie od­by­ło się przy­go­towa­nie szla­chet­nej pacz­ki z u­dzia­łem gwiazd i u­czniów na­szej szko­ły. Paweł Za­gum­ny – mistrz świa­ta w siat­ków­ce, wo­ka­list­ka Jo­an­na Le­wan­dow­ska oraz Ma­te­usz Szysz­ko – uczeń klasy 5e, Piotr Szysz­ko z klasy 2e i wo­lon­ta­riu­sze o­twoc­kiej Pacz­ki przy­go­towa­li wspól­nie dla jed­nej z po­trze­bu­ją­cych ro­dzin pięk­ną i mądrą pomoc.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Światowy Dzień Misia

W ra­mach dzia­łal­no­ści sa­mo­rzą­du u­czniow­skie­go wszyst­kie klasy dru­gie włą­czy­ły się w ob­chody Świa­to­we­go Dnia Misia przy­pa­dają­ce­go 25 li­sto­pa­da. Ucz­nio­wie przy­nie­śli swoje u­lubio­ne ma­skot­ki, które to­wa­rzy­szyły im przez cały dzień. Dzię­ki go­ścin­ności Klubu SMOK dzie­ci, jak w praw­dzi­wym kinie, o­glą­da­ły film o misiu Pad­ding­to­nie. Film bar­dzo się spodobał.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”

W pią­tek, 6 li­sto­pa­da od­by­ło się spo­tka­nie w ra­mach cy­klicz­nych spo­tkań z „Ludź­mi z pasją”, na któ­rym go­ści­liśmy pana An­drze­ja Mi­sie­wicza o­po­wia­dają­ce­go o swoim nie­zwy­kłym hobby – nur­ko­wa­niu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Spotkanie autorskie z panią Agą Szczepańską

W środę, 28 paź­dzier­nika w bi­blio­te­ce szkol­nej od­by­ło się spo­tka­nie z panią Agą Sz­cze­pań­ską – pi­sar­ką i sce­na­rzyst­ką te­atral­ną. W na­szej szko­le au­tor­ka go­ści­ła z cy­klem ksią­żek de­tek­ty­wi­stycz­nych pt. „Patka i Pepe”.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Sukces plastyków z Dwunastki

W pią­tek, 23 paź­dzier­nika, w sie­dzibie Klubu „Ba­to­ry” w Otwoc­ku od­by­ło się u­ro­czy­ste pod­su­mowa­nie kon­kur­su Ro­we­rem po Po­wie­cie Otwoc­kim. W kon­kur­sie brały u­dział szko­ły o­twoc­kie­go po­wia­tu. Wśród lau­re­atów, na naj­wyż­szych lo­ka­tach, zna­leź­li się u­cznio­wie na­szej szko­ły: I miej­sce w ka­te­go­rii szko­ły pod­sta­wowe za­ję­ła Mag­dale­na Ja­wor­ska z klasy 5d, II miej­sce za­ję­ła Anna Sę­dzic­ka z klasy 5d.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dwunastka wyróżniona

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że Dwu­nast­ka zna­lazła się w gro­nie szkół wy­róż­nio­nych za re­ali­zację pro­gramu „Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu”. Na­gro­dą jest grant w wy­so­ko­ści 5 tys. zł oraz za­pro­sze­nie do u­dzia­łu w fe­sty­nie pod­su­mowują­cym pro­gram. Uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­luje­my!. Re­la­cja z festynu wkrót­ce.

Drukuj E-mail

Balony dotarły do Niewiarowa

Pra­gnie­my po­in­for­mować, że od­na­le­ziony zo­stał ko­lej­ny list do­cze­piony do ba­lo­nów. Tym razem in­for­ma­cja do­ty­czy ba­lo­ni­ków klasy 1e. Do­tar­ły one do wio­ski Nie­wia­ro­wo-Sochy w woj. pod­la­skim, w po­wie­cie sie­mia­tyc­kim – 145 km od Otwoc­ka. Zna­laz­cy dzię­ku­je­my za prze­sła­nie wia­do­mo­ści!

Drukuj E-mail

Balony dotarły do Zaszkowa

Z radością informujemy, że balony wypuszczone 1 września przez klasę 1d dotarły do Zaszkowa-Kolonii – wioski w gminie Nur w powiecie ostrowskim, niemal 100 km od Otwocka. Znalazcom serdecznie dziękujemy za wiadomość!

Drukuj E-mail

Zwycięska statuetka Marcina

Miło nam po­in­for­mować, że uczeń klasy 4d Mar­cin Mar­ciniak za­pro­jek­tował sta­tu­et­kę na kon­kurs fil­mo­wy – kino w tramp­kach. Sta­tu­et­ka zo­sta­nie wrę­czo­na au­to­rom zwy­cię­skich pię­ciu fil­mów w o­stat­nim dniu fe­sti­wa­lu. Fe­sti­wal fil­mo­wy trwa od 13 czerw­ca do 21 czerw­ca 2015 roku. Pod­czas o­twar­cia fe­sti­wa­lu Mar­cin za­pre­zen­to­wał swoja sta­tu­et­kę. Ch­łop­cu i jego mamie gra­tu­luje­my!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail